تونل انجماد
به فضایی گفته میشود که در آن یک محصول به دمای خاص تعیین شده و در زمان استاندارد معین شده برسد که خاصیت اصلی مواد در آن حفظ شود.
-دمای تونل انجماد از 30- تا 40- سانتیگراد می باشد.
-مبنای محاسبه تونل بر مبنای نوع محصول . مقدار بار ورودی و زمان انجماد محاسبه میگردد.

روش های فریز کردن انواع سبزیجات

زمان انجماد محصولات در تونل انجماد

تفاوت بین تونل انجماد و سردخانه

پیشگیری از نشت گاز آمونیاک