چیلر

چیلر امروزه کاربرد فراوانی جهت سرمایش منازل مسکونی، تهویه مطبوع تجاری و اداری دارد. از چیلرها معمولا برای خنک کردن ماشین آلات صنعتی و محصولات مختلف

ادامه مطلب »
سردخانه-بوشهر
سردخانه
azade bgh

معرفی صنعت سردخانه بوشهر

بوشهر همیشه سرزمین مردمی خون‌گرم و پرتلاش بوده است. فعالیت‌های تولیدی و همچنین کشاورزی در کنار صادرات و پتانسیل‌های بسیار مناسب منطقه‌ای، این منطقه را

ادامه مطلب »
سردخانه
سردخانه
مدیر سایت

ساخت سردخانه افغانستان

سردخانه افغانستان سردخانه های صنعتی نقش مهمی در صنعت نگهداری از کالاهای مختلف داشته است، ساخت سردخانه افغانستان یکی دیگر از خدمات و افتخارات مجموعه

ادامه مطلب »
سردخانه بیرجند
سردخانه
azade bgh

صنعت سردخانه بیرجند

بیرجند یکی از شهرهای مهم استان خراسان جنوبی است و به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، پتانسیل بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آید. صنعت کشاورزی

ادامه مطلب »
سردخانه اهواز
سردخانه
azade bgh

معرفی انواع سردخانه اهواز

یکی از روش‌های قدیمی برای نگهداری مواد غذایی در طولانی مدت استفاده از سردخانه است. سردخانه‌ها این امکان را برای ما به وجود آورده‌اند که

ادامه مطلب »

اجزای سردخانه سمنان

سردخانه‌ها از اجزای متفاوتی تشکیل می‌شوند که عملکرد صحیح بدون هر یک از آن‌ها غیر ممکن خواهد بود. آشنایی با هر یک از این اجزا

ادامه مطلب »

ساخت سردخانه در ياسوج

یکی از مهم‌ترین ابزاری که وجود آن در انبارهای بزرگ و کارخانه‌ها واجب بوده سردخانه است. سردخانه‌ها همان‌طور که از نامشان پیدا است وظیفه سرد

ادامه مطلب »

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﺮﯾﺪﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﯿﻮي رﻗﻢ ﻫﺎﯾﻮارد در ﻃﯽ ۴ ماه نگه داری در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ (بخش ۲)

تاثیر کلریدکلسیم برمیزان کاهش وزن : نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس دادهها نشان داد (جدول ۱ )که سطوح کلرید کلسیم در سطح احتمال یک

ادامه مطلب »

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﺮﯾﺪﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﯿﻮي رﻗﻢ ﻫﺎﯾﻮارد در ﻃﯽ ۴ ماه نگه داری در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ

چکیده پژوهش حاضر به منظوربررسی اثر سطوح کلرید کلسیم بر صفات کیوی رقم هاپوارد در طی ۴ ماه نگه داری در سردخانه انجام شد. میوه

ادامه مطلب »

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎي ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ در ﻣﯿﺰان آب اﻧﺪازي و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻨﯿﺮ ﻓﺘﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﮕﺎه ﮔﯿﻼن

ﭼﮑﯿﺪه ﻟﺒﻨﯿﺎت ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻫﺮم ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﯾﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮوه، ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﮐﻠﺴﯿﻢ و

ادامه مطلب »

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت زﯾﺴﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺧﻮاص داروﯾﯽ دو رﻗﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﻃﯽ ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و داراي اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪي

ادامه مطلب »

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۳ )

مشاهده ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۱ ) مشاهده ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ

ادامه مطلب »

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۲ )

  مشاهده ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۱ )   ﻣﺤﺼﻮﻻت

ادامه مطلب »

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۱ )

ﭼﮑﯿﺪه درﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻋﺮذي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮل

ادامه مطلب »

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﻓﺮآوري ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﯽ ﻓﯿﺘﻮﻓﺎگ )Hypophthalmichthys molitrix ) ﺑﺎ ﻣﺮغ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ۴ºC ( بخش ۲ )

بحث و نتیجه گیری طبق جدول)۴-۱ )نتایج آنالیز واریانس داده های حاصل از pH در طول ۳۰ روز نشان می دهد که در سوسیس مرغ

ادامه مطلب »

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﻓﺮآوري ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﯽ ﻓﯿﺘﻮﻓﺎگ )Hypophthalmichthys molitrix ) ﺑﺎ ﻣﺮغ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ۴ºC ( بخش ۱ )

ﭼﮑﯿﺪه: اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ، ﻣﻮاد ازﺗﻪ ﻓﺮار، pH در ﺳﻮﺳﯿﺲ ﲥﯿﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﯽ ﮔﺮم آﺑﯽ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻓﯿﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺲ

ادامه مطلب »

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﮕﺎ۳ واﻣﮕﺎ۶ در ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ وﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻃﯽ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري در سردخانه (بخش ۲)

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول۳وﻧﻤﻮدار۳ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﻫﺎي اﻣﮕﺎ۳ در ﺗﯿﻤﺎر ۲ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ۶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده از ۲۵ درﺻﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ در

ادامه مطلب »

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﮕﺎ۳ واﻣﮕﺎ۶ در ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ وﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻃﯽ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري در سردخانه (بخش ۱)

ﭼﮑﯿﺪه: ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻓﺮآورده ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﺎ

ادامه مطلب »

دمای نگهداری سردخانه

اطلاعاتی که در جداول زیر مشاهده می کنید برای دمای نگهداری سردخانه محصولات، با کیفیت بالا که به صورت اصولی و استاندارد برداشت و حمل

ادامه مطلب »

نگاهی به سرگذشت سردخانه

تاریخچه سردخانه و نگهداری از مواد غذایی در گذشته از دیرباز نگهداری مواد غذایی برای مدت طولانی با استفاده از روش‌هایی مانند دودی کردن، خشک‌ کردن، نمک

ادامه مطلب »

نحوه محاسبه ظرفیت چیلر

برای محاسبه ظرفیت همواره بدون توجه به اینکه چیلرها برای چه کاری مورد مصرف قرارمی گیرند، از یک فرمول خاص بدست می آید.قابل ذکر است که

ادامه مطلب »

برج خنک کننده چیست

دراکثر کارخانجات کوچک و بزرگ  و در ساختمانهای مسکونی و تجاری بزرگ يکي از مهمترين و اساسي ترين دستگاه های موجود برج خنک کننده می

ادامه مطلب »

تهویه مطبوع

تهویه مطبوع یعنی: انجام عملیاتی روی هوا تا بتوان شرایط هوای محل مورد نظر را برای زیستن، کار کردن یا عملیات صنعتی معین، راحت و

ادامه مطلب »

آیس بانک و مزایای آن

آیس بانک چیست؟ آیس بانک یک سیستم ذخیره سازی انرژی سرمایشی با مکانیسم تبرید است و به این صورت عمل می کند که در بازه

ادامه مطلب »

سردخانه با اتمسفر کنترل شده

کشور ما ایران از تولیدکنندگان عمده بسیاری از محصولات باغی می‌باشد و توان بسیاری در صادرات این محصولات دارد؛ متأسفانه تکنولوژی مدرن هنوز جایگاه خود

ادامه مطلب »

مقايسه کيفيت بافت دوواريته سيب پس از نگهداري در سردخانه وارزيابي دقت در اندازه گيري دو دستگاه ماگنس تايلور وفشار سنج ميوه ( بخش ۲ )

نتايج مرحل اول تيمار واريته هاي سيب در دو سطح (زرد و قرمز لبناني) و تيمار دستگاههاي اندازهگيري نيز در دو سطح (پنترومتر دستي) و

ادامه مطلب »

شبیه سازي و تحلیل مصرف انرژي سردخانه هاي نمونه استان هاي اقلیم گرم کشور( استان های اصفهان و بوشهر)

چکیده محاسبات بارحرارتی در ماههاي مختلف سال بـا اسـتفاده از اطلاعـات ارائه شده در پرسشنامه هاي دریافتی از سردخانه هاي همکاري کننـده در استانهاي اصفهان،

ادامه مطلب »

مقایسه اثرات نگهداری آنتی اکسیدان های طبیعی (اسید آسکوربیک) و سنتیتیک ( بوتیل هیدروکسی آنیزول ) بر روی ماهی خنو خاکستری (pictum Diagramma ) در طول دوره نگهداری در سردخانه ( بخش ۲ )

۱ – نتایج تغییرات PV تیمارهای مورد بررسی طی ماه های مختلف نگهداری در نمودار۳-۱ و۳-۲ نشان داده شده است. با گذشت زمان PV در

ادامه مطلب »

مقایسه اثرات نگهداری آنتی اکسیدان های طبیعی (اسید آسکوربیک) و سنتیتیک ( بوتیل هیدروکسی آنیزول ) بر روی ماهی خنو خاکستری (pictum Diagramma ) در طول دوره نگهداری در سردخانه ( بخش ۱ )

چکیده هدف از این پژوهش مقایسه اثر آنتی اکسیدان های طبیعی ( اسید آسکوربیکAA )و سنتیتیک (بوتیل هیدروکسی آنیزول BHA )بر روی شاخص های ارزش

ادامه مطلب »

انجماد ماهی

انجام کلیه فعل و انفعالات شیمیایی و فعالیت های بیولوژیکی نیازمند دو فاکتور اصلی یعنی گرما و آب می باشد لذا کاهش درجه حرارت تا

ادامه مطلب »

چیلر صنعتی

چیلر صنعتی برای سرد سازی کنترل شده محصولات ، مکانیزم ها و ماشین آلات صنعتی استفاده می شود.همچنین می توان برای هر کاربرد و ماشین صنعتی

ادامه مطلب »

ارزیابی برخی از شاخصهای کمی و کیفی میوه پرتقال رقم تامسون تنش سرما دیده در مرحله پیش از برداشت و نگهداری شده در سردخانه و انبار معمولی (بخش۲)

نتایج و بحث تاثیر نوع انبار و مدت زمان نگهداری بر درصد آب میوه و TSS نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که درصد آب میوه

ادامه مطلب »

ارزیابی برخی از شاخصهای کمی و کیفی میوه پرتقال رقم تامسون تنش سرما دیده در مرحله پیش از برداشت و نگهداری شده در سردخانه و انبار معمولی (بخش۱)

چکیده وقوع تنش دمای پایین در مرحله پیش از برداشت در باغهای مرکبات استان مازندران موجب سردرگمی باغدران در مواجهه با پیامدهای این تنش گردید.

ادامه مطلب »

سردخانه صنعتی

برای نگهداری مواد غذایی و محصولاتی از این دست ما نیازمند استفاده از سردخانه‌ها هستیم. نگهداری از مواد غذایی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که

ادامه مطلب »

چیلر کاربرد

تمامی ساختمان ها نیاز به سیستم تهویه مطبوع دارند .سیستم های تهویه مطبوع یکی از مهم ترین تجهیزات ساختمان ها می باشند ، فرض کنید

ادامه مطلب »
تونل انجماد
مدیر سایت

تونل انجماد

انجماد مواد غذایی یکی از روش‌های مرسوم جهت نگهداری و حفظ کیفیت آن‌هاست. در واقع یک از کاربردی‌ترین روش‌های نگهداری مواد غذایی، انجماد آن‌هاست که

ادامه مطلب »

دستگاه یخساز قالبی

دستگاه یخساز قالبی باعث می شود یخ های شما در محلی نگهداری شوند و عرضه معتبر و مداوم از یخ های کریستالی شفاف در اشکال

ادامه مطلب »

بررسی خرید مینی چیلر

مینی چیلر یا چيلر آپارتمانی در اصل چيلرهای هوایی كوچک و کم صدایی هستند که دارای ظرفیت کمتر از ۲۰ تن تبرید بوده و براي

ادامه مطلب »

کنترل دمای سردخانه گوشت

متداول‌ترین روش حفظ و نگهداری از گوشت، روش سرد کردن است. یکی از جدیدترین روش‌های سرد کردن در سردخانه گوشت قرمز، فوق سرد نام دارد.

ادامه مطلب »
سردخانه میوه، نحوه ساخت سردخانه میوه، شرایط نگهداری میوه در سردخانه
سردخانه
مدیر سایت

سردخانه میوه و شرایط نگهداری انواع میوه در سردخانه (به همراه جدول) + تجهیزات و مراحل ساخت سردخانه میوه

سردخانه میوه | سرد خانه میوه یکی از دغدغه‌های بشر از دیرباز تاکنون نگهداری محصولاتی از قبیل میوه‌جات و سبزی‌جات برای مدت زمانی بیشتر است.

ادامه مطلب »

هزینه ساخت سردخانه

امروزه سردخانه‌ها نقش بسیار مهمی در نگهداری از مواد غذایی و همچنین دیگر مواد دارند. استفاده از این مکان‌ها باعث شده است که مواد غذایی

ادامه مطلب »

مشخصات انواع درب سردخانه

درب سردخانه در سه دسته زیر تولید می‌شود: درب‌های سردخانه لولایی درب‌های سردخانه ریلی یا کشویی درب‌های سردخانه ریلی کنترل اتمسفر کارشناسان ما همواره آماده

ادامه مطلب »

سردخانه گوشت و پروتئین

مواد پروتئینی با توجه به مصرف بالا و مداومی که دارند نیازمند توجه خاص جهت نگهداری هستند. در صورتی که شرایط نگهداری مواد پروتئینی به‌درستی

ادامه مطلب »

نگهداری زردآلو در سردخانه

مقدمه زردآلوكه نام علمي آنPrunus Armanicaاست ازگياهان تيره Rosaceae(تيره گلسرخيان)ازراسته گيلاس مي باشد.درختي است تك پايه كه معمولا”درنيم كره شمالي مي رويد. ميوه آن تقريبا”گردوگوشتي

ادامه مطلب »

کاربرد اتاق تمیز در صنایع

اتاق تميز بايد به گونه‌اي طراحي و اجرا گردد كه مطابق با استانداردهاي اختصاصي ملي يا بين المللي باشد، انطباق با استانداردهای اتاق تمیز بویژه

ادامه مطلب »

جهاد کشاورزی

قانون مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي قانون مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي مصوب ۲۵/۱۲/۸۲ مجلس شوراي اسلامي

ادامه مطلب »

تهویه اتاق تمیز

سیستم تهویه مطبوع در اتاق های تمیز به طرز قابل ملاحظه ای متفاوت از ساختمان های تجاری و مسکونی می باشد. تفاوت این سیستم ها

ادامه مطلب »

قانون بيمه محصولات كشاورزي

ماده واحده – به منظور انجام بيمه انواع محصولات كشاورزي، دام،طيور، زنبور عسل، كرم ابريشم و آبزيان پرورشي در مقابل خسارتهاي ناشي از‌سوانح طبيعي و

ادامه مطلب »

انواع برج خنک کننده

برج خنک کننده ( به انگلیسی Cooling tower ) : وسیله‌ای برای دفع حرارت زاید آب مورد استفاده در چگالنده به جو از طریق تبادل

ادامه مطلب »

سردخانه با اتمسفر کنترل شده

کشور ما ایران از تولیدکنندگان عمده بسیاری از محصولات باغی می‌باشد و توان بسیاری در صادرات این محصولات دارد؛ متأسفانه تکنولوژی مدرن هنوز جایگاه خود

ادامه مطلب »

نگهداری انار در سردخانه

طبق تعریف آمده در استاندارد ایران: انار گیاهی‌ است‌ از خانواده‌ پونیکاسه‌که‌ میوه‌ آن‌ به‌ مصرف‌ خوراک ‌انسان‌ می‌رسد. انار درختچه‌ای‌ قدیمی‌ است‌ که‌ از

ادامه مطلب »
وام احداث سردخانه میوه
سردخانه
مدیر سایت

تسهیلات برای احداث سردخانه

ساخت سردخانه نوعی سرمایه‌گذاری بزرگ، برای توزیع‌کنندگان محسوب می‌گردد. در این بین اکثر افراد ممکن است برای ساخت سردخانه، مبلغ کافی و مد نظر را

ادامه مطلب »

مراحل ساخت سردخانه

۱٫پیگیری اخذجوازهای مرتبط : جواز تاسیس سردخانه در حال حاضر زیر نظر دو وزارت تجارت صنعت و بازرگانی و جهاد کشاورزی میباشد این دو وزارتخانه

ادامه مطلب »

تهویه صنعتی

اهميت هواي پاك در محيطهاي كار صنعتي به خوبي شناخته شده است در صنعت امروزي با فرايندهاي پيچيده اي از تركيبات و مواد شيميايي متعدد

ادامه مطلب »

انواع اتاق های سردخانه

اتاق‌های سردخانه، محبوب‌ترین گزینه برای ذخیره‌سازی سريع مواد غذایی هستند. برای انتخاب اتاق‌های سردخانه چند انتخاب وجود دارد. در تمامی پروژه‌ها نمی‌توان از یک فریزر

ادامه مطلب »
یخساز-رستورانی
یخساز
مدیر سایت

یخساز رستورانی چیست؟

با یخساز رستورانی دیگر نگران گرم شدن مواد غذایی و همچنین نوشیدنی های خود در هتل ها و رستوران ها، کافی شاپ و انواع اغذیه

ادامه مطلب »

روش طراحی سردخانه

طراحی یک سردخانه شامل مراحل مختلفی می‌شود که به اختصار در زیر به شرح آنها می‌پردازیم.انتخاب مواد قابل نگهداری در سردخانه (تعیین مواد و دما

ادامه مطلب »

نکات نگهداری گوشت

گوشت يك ماده پروتئيني منحصر به فرد است و نمي‌توان جايگزين كاملي براي آن برگزيد. اين روزها به دليل مشكلات جوامع صنعتي و احساس نياز

ادامه مطلب »

سردخانه ذخیره ای چیست؟

ساختمان سردخانه اولین قسمتی که بمحض ورود به محوطۀ سردخانه با آن روبرو می شویم اتاقک نگهبانی است که وظیفه این بخش ایجاد امنیت برای

ادامه مطلب »

سردخانه تولیدی

شرکت صنایع برودتی برادران حقیقی فعالیت خود را در زمینه مشاوره،طراحی ،تولید و نصب سیستم های برودتی از سال ها پیش در زمینه تولید و

ادامه مطلب »

سردخانه متحرک

سردخانه متحرک ( سردخانه قابل حمل ) بسته به نیاز شما در محل شما طراحی می گردد و شما این امکان را داریدتا سردخانه خود

ادامه مطلب »

نگهداری صحیح نان

نان تازه‌‌ای که از تنور یا فر بیرون می‌آید، بافت نرم و عطر و طعم دلچسبی دارد اما بی‌توجهی به اصول نگهداری‌اش، مغزش را سفت

ادامه مطلب »

اواپراتور های فریونی

اواپراتورهای فریونی به صورت سفارشی و برای کاربردهای مختلف نظیر سردخانه های نگهداری میوه جات، لبنیات، کشتارگاه های صنعتی جهت تامین بار برودتی مورد نیاز

ادامه مطلب »

انواع روش های انجماد

انجماد یکی از اصول نگهداری محصولات غذایی است که از دیرباز مورد توجه بشر اولیه بوده است. استفاده از یخچالهای طبیعی ونگهداری گوشت شکار و

ادامه مطلب »

کاربرد انواع چیلر

چیلر ها از جمله تجهیزات مهم در سیستم سرمایش می ­باشند. در واقع چیلر نوعی پمپ گرمایی به حساب می­ آید. این تجهیزات سرمایشی ،

ادامه مطلب »

نگهداری مرکبات در سردخانه

مُرَکَّبات یکی از مهم‌ترین سرده میوههای نیمه‌گرمسیری هستند، که خاستگاه اصلی آن ایران، هند، چین، ژاپن و برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی می‌باشد. مرکبات

ادامه مطلب »

مشکلات رایج سردخانه ها

از زمانهاي بسيار دور ، بشر همواره سعي در پيدا كردن روش هايي داشته كه بتواند محصولات كشاورزي را براي مدتي نسبتاً طولاني نگهداري نمايد.

ادامه مطلب »

میزان دما و رطوبت نسبی سردخانه

دﻣﺎ در سردخانه دﻣﺎ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺮ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﻧﮕﻬﺪاری در ﺳﺮﻣﺎ در اﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣـﺮارت‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺛﺎﺑﺖ

ادامه مطلب »

انواع کندانسور

کندانسورها(condenser) واحدهایی آشنا برای کنترل دما در یخچال ها، سیستم های تهویه مطبوع، پمپ های گرمایی و چیلر ها می باشند. آنها انرژی بخار را

ادامه مطلب »

سردخانه کشتارگاه

اتاق پیش سرد کشتارگاه صنعتی دام برای پیشگیری از بیماری‌های احتمالی مانند تب کریمه کنگو، اهمیت زیادی دارد. همچنین، فعالیت باکتری‌ها موجب کهنه شدن بافت

ادامه مطلب »

آشنایی با طراحی سردخانه

طراحی یک سردخانه شامل مراحل مختلفی می‌شود که به اختصار در زیر به شرح آنها می‌پردازیم. انتخاب مواد قابل نگهداری در سردخانه (تعیین مواد و

ادامه مطلب »

یونیت سردکننده

يونيت سرد كننده در محصول تریلر يخچالي یكی از مهمترین قطعات مي باشد. وظيفه اصلي این دستگاه كاهش دماي اتاق يخچالی مي باشد. باتوجه به

ادامه مطلب »
روش نگهداری ماهی در سردخانه
سردخانه
مدیر سایت

نگهداری ماهی در فریزر

نگهداری ماهی در فریزر و سردخانه یک امر اجتناب ناپذیر جهت جلوگیری از فساد و خراب شدن زود آن می‌باشد. اگر قصد دارید بدانید، مدت

ادامه مطلب »

تهویه مطبوع

نقش آن ایجاد شرایطی است که انسان در محیط فعالیت و زندگی بتواند احساس راحتی نماید و بتواند در این فضا به راحتی به فعالیت

ادامه مطلب »

سردخانه ثابت فریونی

سیستم های برودتی فریونی از پرکاربردترین و محبوب ترین سیستم های برودتی در ایران می باشند.این نوع سیستم ها که اغلب برای سردخانه های با

ادامه مطلب »

تنظیم رطوبت سردخانه

میزان رطوبت نسبي در سردخانه بسيار حساس ولي دقت آن كمتر از اندازه‏گيري حرارت است رطوبت نسبي سردخانه به عواملي بستگي دارد كه از ميان

ادامه مطلب »

هواساز و انواع آن

هواساز (به انگلیسی: Air Handling Unit) (بطور اختصاری AHU) دستگاهی برای تأمین هوای مطبوع و سالم با دستیابی به دما و رطوبت مناسب است. هواساز

ادامه مطلب »

نکات احداث سردخانه میوه

مراحل طراحی سردخانه طراحی یک سردخانه شامل مراحل مختلفی می‌شود که به اختصار در زیر به شرح آنها می‌پردازیم.انتخاب مواد قابل نگهداری در سردخانه (تعیین

ادامه مطلب »
نگهداری موز
آموزش
مدیر سایت

نگهداری موز

یکی از خوشمزه‌ترین میان وعده‌های روزانه، میوه موز است. اصولا کمتر کسی هست که طعم و مزه این میوه لذیذ را دوست نداشته باشد. موز

ادامه مطلب »

نگهداری انار در سردخانه

طبق تعریف آمده در استاندارد ایران: انار گیاهی‌ است‌ از خانواده‌ پونیکاسه‌که‌ میوه‌ آن‌ به‌ مصرف‌ خوراک ‌انسان‌ می‌رسد. انار درختچه‌ای‌ قدیمی‌ است‌ که‌ از

ادامه مطلب »

نگهداری گلابی در سردخانه

اين آيين كار راهنماي كلي است.زيرا مكان كشت ،رقمهاي گوناگون و چگونگي موقعيت محلي ممكن است شرايط ديگري را براي برداشت و نگهداري مشخص سازد.

ادامه مطلب »

سیستم تهویه تونل

سیستم تهویه تونل با توجه به مسائلی همچون افزایش جمعیت و در پی آن افزایش تعداد وسایل نقلیه، گسترش حمل و نقل عمومی امری الزامی

ادامه مطلب »

مدیریت پسماند در هتل ها

مديريت پسماند در هتل ها مديريت صحيح پسماند در هتل ها که از بزرگترين واحد هاي صنفي توليد زباله خانگي(مانند زباله توليدي اطاق ها،آشپزخانه،رستوران و

ادامه مطلب »
روش نگهداری نان
تونل انجماد
مدیر سایت

روشهای نگه داری نان

یکی از سوالات متداولی که زیاد تکرار و پرسیده می‌شود، روش‌‌ های نگهداری نان است.  در این مقاله از سردخانه برادران حقیقی، قصد داریم شما

ادامه مطلب »

کاربرد نانو در کشاورزی

فناوری نانو تکنولوژی چیست؟ چه اهمیت و کاربردی در صنعت کشاورزی دارد؟ طبق گزارش سازمان ملل متحد، حدود ۹۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان دچار

ادامه مطلب »

تابلو برق سردخانه

تابلو برق سردخانه مغز و مرکز فرماندهی سردخانه شما است. بررسی وضعیت کاری تجهیزات، کنترل شرایط دمایی اتاق، تعیین زمان دیفراست (برفک زدایی) حفاظت تجهیزات،

ادامه مطلب »

مصرف بهینه انرژی در سردخانه

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ اﻧﺮژی در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺮژی ‫اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد روﯾﺪادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ

ادامه مطلب »

رطوبت و درما در سردخانه ها

دﻣﺎ: دﻣﺎ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺮ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. زﯾﺮا ﻧﮕﻬﺪاری در ﺳﺮﻣﺎ در اﺻﻞ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣـﺮارت‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ

ادامه مطلب »

اتیلن گلیکول چیست

اتیلن گلیکول به انگلیسی (Ethylene glycol) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاپ کم ۱۷۴ است. اتیلن گلیکول از اتیلن و به وسیله اتیلن اکساید ساخته می‌شود.

ادامه مطلب »

کاربردهای نانو در مواد غذایی

کاربردهای نانو در مواد غذایی فناوری نانو و به‌کارگیری نانومواد و نانوذرات مهندسی‌شده پتانسیل بالایی برای بهبود کیفیت مواد غذایی ایجاد کرده است که این

ادامه مطلب »

فناوری نانو در صنایع غذایی

فناوری نانو در صنایع غذایی – صنایع غذایی ۱-۱- روکش کردن آنزیم‌ها یکی از دغدغه‌های شرکت‌های صنایع غذایی جهان، بهبود کیفیت، نگهداری و بسته‌بندی “مواد

ادامه مطلب »
اخبار و مقالات
مدیر سایت

نظارت و بازرسی مواد غذایی

بطورکلی انجام بازدید و بازرسی از مراکز تهیه ، تولید و نگهداری و پخش محصولات غذایی در چارچوب قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی

ادامه مطلب »

سردخانه دو مداره

سردخانه دو مداره ، یکی از انواع سردخانه است که قابلیت عملکرد هر دو حالت سردخانه زیر صفر و سردخانه بالای صفر را داراست. در

ادامه مطلب »

سردخانه پرتابل

صنایع برودتی برادران حقیقی، سردخانه های پرتابل (سردخانه متحرک) در ابعاد گوناگون با قیمت‌های مناسب و کیفیت عالی برای فروش خدمت مشتریان عزیز ارائه می‌دهد.

ادامه مطلب »
تونل انجماد
مدیر سایت

تونل انجماد iqf

((جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص طراحی و ساخت تونل انجماد iqf و اطلاع از آخرین قیمت ها با ما تماس بگیرید))

ادامه مطلب »
سردخانه
تونل انجماد
مدیر سایت

تونل انجماد اسپیرال‬‎

تونل انجماد اسپیرال‬‎ موجب انجماد سریع محصولات غذایی و افزایش کیفیت مواد غذایی تولیدی و افزایش عمر ماندگاری آنها می شود. این نوع تونل با

ادامه مطلب »
چیلر
مدیر سایت

چیلر تهویه مطبوع

چیلر تهویه مطبوع (Air conditioner chiller) چیست؟ همانطور که می دانید تهویه مطبوع ، انجام عملیاتی روی هوا تا بتوان شرایط هوای محل مورد نظر

ادامه مطلب »

Gambling — {Don’t|Do not|Never} Bet On It

Gambling — {Don’t|Do not|Never} Bet On It If you have a couple of bucks to invest in {making|creating|producing|generating} {serious|severe|significant|critical} {money|cash|funds|income}, then {it’s|it is|it really is} time to take a {look|appear} at how

ادامه مطلب »

Реклама Казино "Азино" Стала Хитом В Рунете

ТОП рейтинг от Super Slots один из немногих на просторах СНГ, где игрокам предоставляется возможность узнать полную информацию о казино, прочитать отзывы других фанатов “геймблинга”, а также написать свое мнение.

ادامه مطلب »
Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید