شماره تماس

051-38762118-19

نگهداری زردآلو در سردخانه

مقدمه
زردآلوکه نام علمی آنPrunus Armanicaاست ازگیاهان تیره Rosaceae(تیره گلسرخیان)ازراسته گیلاس می باشد.درختی است تک پایه که معمولا”درنیم کره شمالی می روید.

میوه آن تقریبا”گردوگوشتی وبعضی ازانواع آن تقریبا”بیضی شکل ویانوک درازبوده وبواسطه شیاری به دو قسمت مساوی تقسیم می شود . از عمق این شیارها نیز برای تعیین نوع یا واریته زردآلو استفاده می نمایند.

میوه زردآلوازنظرعلمی میوه شفت (میوه آبداری است بادرون برچوبی ضخیم)که هسته دروسط آن قراردارد.این میوه رقم واقسام زیادی دارد.
بطورکلی ارقام دیررس دارای بافت محکم ومیوه های درشت تربوده که برای نگهداری مناسب هستندولی ارقام زودرس دارای بافتی لطیف بامیوه های ریزترکه قابلیت نگهداری کمی دارند.

سردخانه برودتی حقیقیدرخت زردآلو معمولا” در مناطق تقریبا” سرد و معتدل کاشته می شود و درمقابل کم آبی شدیدوگرماوبطورکلی شرایط نامساعدمقاومت چندانی ندارد.

طعم میوه آن شیرین وبسیارمطبوع وسرشارازویتامین هاوموادمعدنی کمیاب وسایرموادموردنیازبدن انسان است.دردرمان کم خونی مؤثرشناخته شده ومصرف میوه تازه کمی نفخ می آوردکه علاج نفخ حاصل ازآن خوردن هسته خودمیوه می باشد.زردآلومیوه ای است که برای مدت طولانی قابل نگهداری نمی باشد.

چنانچه قبل ازرسیدن کامل ازدرخت چیده شودومیوه سالم وعاری ازآسیب دیدگی فیزیکی یامکانیکی یاآفات وامراض باشدوهمچنین عمل سردکردن روی آن انجام گیردممکن است بتوان ۲تا۳هفته آنرانگهداری کرد.


پ میوه ها و سبزیها – زردآلو- آئین کار نگهداری درسردخانه (ازمرحله برداشت تا نگهداری)


۱ هدف ودامنه کاربرد:


هدف ازتدوین این استانداردارائه روشهایی است که بابکاربردن آنهامی توان تاحدامکان دوره نگهداری زردآلورادرسردخانه باحداقل تغییرات کیفی درمحصول افزایش داد.


۲ مراجع الزامی


مدارک الزامی زیرحاوی مقرراتی است که درمتن این استانداردبه آنهاارجاع داده شده است.
بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/یاتجدیدنظر، اصلاحیه هاوتجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظرنیست معهذا بهتراست کاربران ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصلاحیه هاوتجدیدنظرهای مدارک الزامی زیررامورد بررسی قرار دهند درمورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/ یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و/یا تجدید نظرآن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظراست .


استفاده ازمراجع زیربرای کاربرد این استاندارد الزامی است :
۱ – استاندارد ملی ایران ، ۳۶۷:سال ۱۳۷۲ ، ویژگیهای زرد آلو
۲– استاندارد ملی ایران ، ۴۹۷۶:سال ۱۳۷۸ ، آیین کاربسته بندی اولیه میوه هاوسبزیها


۳ اصطلاحات وتعاریف :


دراین استاندارداصطلاحاتی اواژه ها باتعاریف زیربکارمی رود.


نرمی سنج:دستگاه مخصوص نرمی سنج یابه اصطلاح انگشتهای مکانیکی که برای تعیین سختی بافت میوه بکارمی رود.


آنتوسیانین ها : رنگدانه های محلول درآب هستند اکثر رنگهای قرمز ، آبی و صورتی گلها وبرگها ومیوه هامربوط به این رنگدانه است .آنتوسیانین هادرمحلولهای آبی یاعصاره گیاهی دردمای اتاق به کندی تجزیه می شوندسرعت تجزیه درگرماخیلی سریع است .


دمه نسبی : عبارت است ازنسبت فشاربخارآب محصول به فشاربخارآب اشباع دردرجه حرارت معین ضرب در۱۰۰

آمادگاه : عبارت است ازفضای مناسب وخنکی که دمای آن بااستفاده ازتجهیزات مناسب درحدآسایش انسان (۲۱-۱۵ )درجه سلسیوس تنظیم یافته ودرآن اعمال مربوط به جورکردن ،درجه بندی ، بسته بندی وسایرفرآیندهای مناسب بانوع موادخوراکی صورت می گیرد.


درجه روز : به تعدادساعات آفتابی پس ازشکوفه دادن تازمان برداشت گویند.


آمادگاه : عبارت است ازفضای مناسب وخنکی که دمای آن بااستفاده ازتجهیزات مناسب درحدآسایش انسان (۲۱-۱۵ )درجه سلسیوس تنظیم یافته ودرآن اعمال مربوط به جورکردن ،درجه بندی ، بسته بندی وسایرفرآیندهای مناسب بانوع موادخوراکی صورت می گیرد.


درجه روز ۱ : به تعدادساعات آفتابی پس ازشکوفه دادن تازمان برداشت گویند.


۴ شرایط برداشت محصول:


عواملی که بیشتراوقات درتعیین زمان برداشت محصول درنظرگرفته می شوندعبارتنداز:


۴- ۱ رنگ پوست میوه :توسط رنگدانه های آنتوسیانین که شدت آن دررقمهای مختلف میوه متفاوت است مشخص می شود و بستگی به مدت زمانی دارد که رقمهای مختلف زیر نور آفتاب قرارمیگیرد.

یاازطریق دستگاه اسپکتروفتومتری ازطریق اندازه گیری مقداررنگدانه می توان کیفیت خوراکی میوه راتعیین کرد.
۴- ۲ بافت میوه : بالمس کردن میوه ویابوسیله دستگاه فنری پنترومترمی توان سختی گوشت میوه راتشخیص داد.


۵ سردکردن پس ازبرداشت :

سردکردن محصول پس ازبرداشت مانع ازرشدوتکثیرمیکروارگانیسم هاشده وباعث کندی انجام واکنشهای بیوشیمیایی می شوددرنتیجه عمرماندگاری مطلوب محصول افزایش می یابدبرحسب نوع محصول روشهای متعددی بمنظورسردکردن محصول میتوان بکارگرفت .

امروزه استفاده ازجریان هوای سردویاآب سردبه شکل وسیعی مورداستفاده می باشد.البته ازیخ خردشده بمنظورسردنمودن محصول تارسیدن به مقصدنیزاستفاده می کننددرصورت استفاده ازکامیون، سردکردن بصورت مکانیکی ویابااستفاده ازازت مایع انجام می گیرد وحتی ممکن است ازدی اکسیدکربـــن بصورت مایع استفاده شود.


۶ ترابری :

اکثرمحصولاتی که دردرجه حرارت معتدل برداشت می شوند،تحمل چندساعت حمل ونقل رادارند،امااگرمسیرانتقال طولانی باشد،ضرورت داردکه محصول راقبل ازانتقال تاحدودی سردنمودویااینکه انتقال بوسیله کامیونهای سردخانه دارصورت پذیرد.


۷ جداکردن وبسته بندی میوه زردآلو:


براساس رقم ویاریزودرشتی انجام می گیرد .

درباغهای بزرگ جهت جلوگیری ازصدمات بایددرمحل باغ پس ازسردکردن انجام گیرد.

ودرباغهای کوچک می توان آنرابه محلهای مخصوص یاشرکتهای سورت و بسته بندی منتقل وآنها را دربسته بندی های یک یا دو ردیفه قرارداده وحداکثر۲۴ساعت پس ازچیدن بامراقبت کامل هنگام حمل ونقل به سردخانه انتقال داد.هرگاه بسته های میوه روی پالت جای داشته باشند در هر متر مکعب از سردخانه حدود صد کیلوگرم میوه جامی گیرد.


۸ نگهداری درسردخانه:

زردآلوهایی که برای نگهداری درسردخانه درنظرگرفته می شوندبایدسالم وعاری ازآسیب دیدگیهای فیزیکی،مکانیکی و فیزیولوژیکی بوده و روی آن فساد در اثر باکتری یا قارچ ویا آفات زنده موجود نباشد.

زردآلو بایدپاک وتمیزبوده وپوست آن خیس نباشد.مگرزمانی که عمل سردکردن باآب انجام گرفته باشد.

عمرمیوه های فسادپذیر ازطریق شناخت عـــــوارض وبیماری های پس از برداشت توسعه سیستمهای مکانیکی سرمایش ،کاربرد موادشیمیایی،ابداع انبارهای بااتمسفرکنترل شده واختراع سیستمهای بسته بندی افزایش یافته است .

عمر انباری میوه های مختلف را می توان بطور قابل ملاحظه ای ازطریق کاهش فشارتحت شرایط سرمادرسردخانه افزایش داددراین نوع انبارهاگازهای تنفسی واتیلن تولیدشده ازمیوه تخلیه می شود.

دراین سردخانه هادمای مکان نگهداری ثابت باقی مانده وفشارمحوطه به پایین ترازاتمسفرآورده می شودوفضااکثراوقات بابخارآب تهویه شده وبطورمرتب هوای آن بایک پمپ تخلیه می شود،لذاتنفس میوه کاهش می یابدوازرشدقارچهاواسپورسازی آن جلوگیری می شود.


۸-۱ د ما :


دمای انجمادزردآلوحدود۰۶/۱- درجـه سلسیوس است وزردآلوجزءمیوه های حساس به صدمات یخ زدگی است درجه حرارت نگهداری زردآلودرسردخانه بین ۵/۰- تا۵/۰+درجه سلسیوس است.

دربعضی ازکشورهاباتوجه به شرایط اقلیمی برای نگهداری ارقام خاص از زردآلو درجه حرارت ۵-۸ درجه سلسیوس موقعی که ظاهرمیوه از داخل ویا خارج احتمال قهوه ای شدن داردتوصیه میگردد. دراین درجه حرارت مدت نگهداری کوتاه ترمی گردد.


۸-۲ دمه نسبی


چون وزن زردآلودراثرتبخیربسرعت کاهش می یابدلذادمه نسبی ۹۵درصدتوصیه می شود.لیکن حفظ میوه دربرابرفسادناشی ازکپک بایدقبل ازحمل زردآلوبه سردخانه موردتوجه قرارگیرد.


۸-۳ تهویه


جریان هوادریکنواختی درجه حرارت ودمه نسبی تأثیرداردلذاتوصیه می شود بااندازه گیری دمه نسبی ودرجه حرارت درنقاط مختلف سالن نگهداری جهت یکنواختی دمه نسبی ودرجه حرارت باروشن نمودن فن های جریان هوا(سیرکولاسیون هوا)انجام شود .


۸-۴ مدت نگهداری


درصورتیکه تمامی شرایط مناسب باشدزردآلورامدت ۴هفته می توان درسردخانه نگهداری کرد.برای برخی واریته هامدت کمتری ذکرشده است.


۹ عملیات پس ازخاتمه نگهداری درسردخانه


موقع بیرون آوردن زردآلوازسردخانه بایدآنرابتدریج گرم نمودتاقطرات آب روی میوه ظاهرنشود.
(جلوگیری ازشبنم)پس ازبیرون آوردن میوه ازسردخانه بایدهرچه زودترمیوه مورداستفاده قرارگیرد.

۱۰ ضدعفونی اتاقهای سردخانه ووسایل بسته بندی


برای ضدعفونی اتاقهای سردخانه ووسایل بسته بندی می توان درزمانی که سالن های نگهداری میوه خالی هستند اقدام کرد.

منبع: سایت علوم پزشکی

یکی از محصولات برجسته شرکت صنایع برودتی برادران حقیقی سردخانه پرتابل می باشد.

سردخانه پرتابل صنایع برودتی برادران حقیقی

سردخانه پرتابل (Portable refrigerator) یا سردخانه متحرک و یا سردخانه موبایل یکی دیگر از انواع سردخانه است که دارای یک شاسی مستحکم آهنی بوده و بوسیله ساندویچ پانل پلی یورتان عایق بندی شده است.

همانطور که از نام این دسته از سردخانه پیداست، آنها بوسیله کامیون و تریلی دارای قابلیت حمل و نقل و جابجایی می باشند.

به علت قابلیت جابجایی آسان و مقرون به صرفه بودن سال های زیادی مورد استفاده مصرف کنندگان مختلف قرار گرفته اند.

زمینه فعالت صنایع برودتی برادران حقیقی در خصوص سردخانه :

  • فروش سردخانه
  • تعمیرات سردخانه
  • خدمات پس از فروش سردخانه
  • ساخت سردخانه
  • نگهداری سردخانه
  • طراحی سردخانه
  • محاسبه سردخانه
  • اجرا سردخانه

برای اطلاع از قیمت انواع سردخانه و یا ساخت سردخانه‬‎ با ما تماس حاصل فرمایید

بارکد صنایع برودتی برادران حقیقی
بارکد صنایع برودتی برادران حقیقی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

ثبت سفارش و درخواست مشاوره رایگان

نوع درخواست