شماره تماس

051-38762118-19

طراحی سیستم تبرید سردخانه محصولات دامی و خوراکی در شهرستان بوشهر (بخش۳)

ج) بار حرارتی ورود محصول (Q3)

فرضیات :

– دمای محصول ورودی، ۳۵ درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود.

– گرمای ویژه (C )محصولات از قرار زیر بدست آمده است:

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی

دمای داخل اتاق ها، بر اساس جدول ۱۱ زیر در نظر گرفته می شوند:

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی

 

در فرمول های ذکر شده، w نشان دهنده جرم محصوالت است که در قسمت محاسبه مقدار محصول وارد شده به سردخانه، محاسبه گردید؛ همچنین Ti دمای ورود محصول، Tf نقطه انجماد محصول، Hif گرمای نهان انجماد محصول و Ts دمای نهایی اتاق میباشد.

پس از انجام محاسبات برای هر یک از اتاق های نگهداری، نتایج زیر بدست می آیند:

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی

ج) بار حرارتی متفرقه (Q4)

این بار حرارتی ناشی از انتقال حرارت المپ ها، موتورها و فنها و همچنین کارگران و افراد حاضر در فضای سردخانه می باشد که بصورت ذیل محاسبه می گردد.

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی

در این پروژه، تعداد کارگران ۴ نفر و ساعات کاری در شبانه روز ۶ ساعت در نظر گرفته شده است و این بار حرارتی برای کل فضای سردخانه با استفاده از مساحت کل اتاق ها محاسبه گردیده است که نتایج آن به صورت زیر قابل مشاهده است :

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی

به دلیل این که هدف، محاسبه و طراحی برای هر یک از اتاق ها و سالن ها می باشد بنابراین باید مقادیر بارهای حرارتی برای هر کدام از اتاق ها بصورت جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد؛ این مقدار را از آن جا که مساحت اتاقها تقریباً مساوی میباشد، به تعداد آنها ( یعنی بر عدد ۸ ) تقسیم شده و مقدار Q4 برای هر یک از اتاقها برابر با ۷۸۹۰۰ ۷Btu / 24hr محاسبه میگردد.

نتایج

نتایج گردآوری شده از محاسبات صورت گرفته برای بارهای حرارتی در بخشهای قبل بصورت جدول زیر می باشد :

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی

طراحی اجزای سردخانه

در این بخش با توجه به نتایج بدست آمده شامل تمام انواع بارهای حرارتی موجود در ساختمان سردخانه به طراحی سیستم تبرید مورد نیاز جهت ارضاء شرایط گفته شده در بخشهای قبل پرداخته میشود؛ بدین منظور در ادامه اواپراتور و کندانسور مناسب از نظر نوع و تعداد انتخاب می گردد.

الف) انتخاب اواپراتور برای اتاقها

انتخاب اواپراتور در این پروژه از شرکت Lodhi Refrigeration Co. صورت گرفته است؛ روند انتخاب اواپراتور به صورت ذیل می باشد .

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-بخش3-صنایع برودتی حقیقی

نتایج طراحی

در طراحی این سردخانه مجموعاً نیاز به ۱۳ اواپراتور وجود داشته که بارهای مختلفی را باید از فضاها برداشت کنند. اما تعداد اواپراتورها از ۱۳ بیشتر است که این امر به منظور لحاظ مالحظاتی در انتخاب اواپراتور در نظر گرفته شده تا بار بین آنها تقسیم شود.

منابع

مقررات ملّی ساختمان ایران – مبحث نوزدهم:صرفهجویی در مصرف انرژی (بخش ساختمان های فولادی)، وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۸٫

طباطبایی، مجتبی. محاسبات تاسیسات ساختما ن. تهران: انتشارات روزبهان، مرداد ۱۳۹۳٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

ثبت سفارش و درخواست مشاوره رایگان

نوع درخواست