شماره تماس

051-38762118-19

تاثیر ورقه های گریپ گارد بر کنترل پوسیدگی ارقام انگور کشمشی،صاحبی و لعل در سردخانه (بخش ۲)

درصد پوسیدگی

نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر مستقل غلظت ورقه های متا بی سولفیت سدیم و رقم بر درصد پوسیدگی در سطح احتمال ۱% معنی دار بود.با توجه به جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل غلظت و رقم بار خواص کمی و کیفی انگوربیشترین درصد پوسیدگی در رقم انگور صاحبی با تیمار شاهد،به میازان ۸۸/۳۳ بدست آمد و کمترین درصد پوسیدگی در رقم انگورکشمشی در تیمار۱۳% محلول متا بی سولفیت سدیم به میزان ۱/۳۳ بدست آمد. این یافته با گزارش پالو و شرایعی وهمکاران مطابقت دارد که گزارش کردند استفاده از ورقاه های گریپ گارد باعاث کاهش آلودگی قارچی وپوسیدگی حبه ها میشود .همچنین با گزارش اوزترک که بیان داشتند وقتی ورقههای گریپ گارد در داخل جعبه های انگور قرار می گیرند،در دمای پایین ورطوبت سردخانه گاز دی اکساید گوگرد متصاعد نموده واز رشد قارچ ها خصوصا بوتریتیس جلوگیری ،رنگ سبز چوب خوشه را حفظ می کند.با توجه به اینکه ورقه های گریپ گارد به مرور گاز دی اکسید گوگرد متصاعد می کنند واین گاز باعث ضدعفونی حبه ها شده وقارچها راکه حتی در دمای پایین سردخانه فعالیت دارند را کنترل میکند .

درصد کاهش وزن

صفت کاهش وزن در مقایسه با شاهد نشان داداثر مستقل غلظت ورقه های متا بای سولفیت سدیم و رقم بار کاهش وزن در سطح احتمال %۱ معنی دار بود.بیشترین میانگین کاهش وزن در انگور رقم صاحبی شاهد به میازان ۲۷/۹۳ و کمترین درصد کاهش وزن در انگور رقم کشمشی با ورقه های باغلظت ۱۳% به میزان ۱/۴۳ درصد بود. نتایج تحقیقات دانگ نشان داد که کاهش وزن انگور رقم سلطانی در تیمار پوشش بدون سوراخ همراه با ورقه های گریپ گارد به طور معنی داری کمتر از پوشش سوراخ دار بود. دولتی بانه گزارش کرد کاهش وزن میوه در طی نگهداری در سردخانه به واسطه از دست دادن آب می باشد. این یافته با نتایج آنها مطابقت دارد.با توجه باه اینکاه سالولهای میوه دارای فعالیت تنفسی هستند،مقداری از آب میوه صرف این فعالیت میشود و از طرفی در اثار پوسیدگی زیاد آب بیشتری از میوه خارج ،ودر صد کاهش وزن افزایش مییابد.

کنترل-پوسیدگی-ارقام-انگور-صنایع برودتی حقیقی

سولفیت باقیمانده درمیوه

نتایج تجزیه آماری نشان دادکه اثر مستقل غلظت ورقههای متا بای سولفیت سادیم ورقام برمیزان سولفیت باقیمانده در حبه ها در پایان دوره انباری در سطح احتمال %۱ معنای دار بود.بیشترین سولفیت باقیمانده در رقم انگور کشمشی باتیمار ورقه های متا بی سولفیت باغلظت ۱۳% بمیزان ۷/۶۹ و کمتارین میازان سولفیت باقیمانده در رقم لعل شاهد به میزان ۱/۰۳ بدست آمد. که در همه تیمارها از حد استاندارد بالاتر نبود.

کنترل-پوسیدگی-ارقام-انگور-صنایع برودتی حقیقی

میزان سولفیت باقیمانده در حبه ها برحسب PPM یک قسمت درمیلیون است.وحد مجاز آن در انگور ppm10 می باشد.نتایج تحقیق شرایعی نشان داد با افزایش غلظت ورقه های حاوی متا بی سولفیت سدیم میزان سولفیت باقیمانده در انگور افزایش می یابد. دولتی بانه گزارش کارد در مقایه بین استفاده از ۱و۲ ورق گریاپ گارد وپوشش سوراخ دا و بدون سوراخ تیمار پوشش بدون سوراخ و۲ ورق گریپ گارد میزان سولفیت بدلیل افزایش غلظت گاز دی اکسید گوگرد افزایش یافته است .که نتایج این یافته با نتایج تحقیقات آن ها مطابقت دارد. میزان سولفیت باقیمانده در انگور بسته به رقم وغلظت ورقه های گریپ گارد دارد وافزایش آن باعث ایجاد طعم نامطلوب درمیوه میشود.

نتایج این تحقیق نشان داد ورقه های متا بی سولفیت سدیم قادر به کنترل پوسیدگی قارچی انگور در طول نگهداری در سردخانه می باشد. تیمار نمودن انگور با ورقه های حاوی متا بای سولفیت سدیم به علت کنترل پوسیدگی های قارچی باعث حفظ وضعیت ظاهری خوشه شده و میزان کاهش وزن تیمار شاهد را در مقایسه با به طور معنی داری کاهش داده است.وهمچنین در اثر استفاده از غلظتهای مختلف ورقه های دارای متا بی سولفی سدیم، سولفیت باقیمانده در حبه ها در پایان دوره انبار داری از حد مجاز ۱۰PPM کمتر بوده وطعم ومزه انگور تغییری نکرده است .لذا بعنوان نتیجه کلی می توان گفت بدلیل اینکه رقم کشمشی خصوصیات مهمی همچون خصوصیات ظاهری را حفظ نموده وکاهش وزن کمتری داشته ،که ازنظر اقتصادی مهم است واستفاده از غلظت ۱۳% ورقه های حاوی متا بی سولفیت سدیم باعث حفظ بهتر این صفت شده است،رقم انگورکشمشی دربین ارقام آزمایش شده بهترین رقم و ورقه های با غلظت۱۳% محلول متا بی سولفیت سدیم بهترین تیمار بود

منابع

کنترل-پوسیدگی-ارقام-انگور-صنایع برودتی حقیقی
کنترل-پوسیدگی-ارقام-انگور-صنایع برودتی حقیقی

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت 
صنایع برودتی برادران حقیقی مراجعه کنند.


بارکد صنایع برودتی برادران حقیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

ثبت سفارش و درخواست مشاوره رایگان

نوع درخواست