تاثیر ورقه های گریپ گارد بر کنترل پوسیدگی ارقام انگور کشمشی،صاحبی و لعل در سردخانه (بخش ۲)

درصد پوسیدگی

نتايج تجزيه آماري نشان داد كه اثر مستقل غلظت ورقه هاي متا بي سولفيت سديم و رقم بر درصد پوسيدگي در سطح احتمال ۱% معني دار بود.با توجه به جدول مقايسه ميانگين اثرات متقابل غلظت و رقم بار خواص كمي و كيفي انگوربيشترين درصد پوسيدگي در رقم انگور صاحبي با تيمار شاهد،به ميازان ۸۸/۳۳ بدست آمد و كمترين درصد پوسيدگي در رقم انگوركشمشي در تيمار۱۳% محلول متا بي سولفيت سديم به ميزان ۱/۳۳ بدست آمد. اين يافته با گزارش پالو و شرايعي وهمکاران مطابقت دارد كه گزارش كردند استفاده از ورقاه هاي گريپ گارد باعاث كاهش آلودگي قارچي وپوسيدگي حبه ها ميشود .همچنين با گزارش اوزترک كه بيان داشتند وقتي ورقههاي گريپ گارد در داخل جعبه هاي انگور قرار مي گيرند،در دماي پايين ورطوبت سردخانه گاز دي اكسايد گوگرد متصاعد نموده واز رشد قارچ ها خصوصا بوتريتيس جلوگيري ،رنگ سبز چوب خوشه را حفظ مي كند.با توجه به اينکه ورقه هاي گريپ گارد به مرور گاز دي اكسيد گوگرد متصاعد مي كنند واين گاز باعث ضدعفوني حبه ها شده وقارچها راكه حتي در دماي پايين سردخانه فعاليت دارند را كنترل ميكند .

درصد کاهش وزن

صفت كاهش وزن در مقايسه با شاهد نشان داداثر مستقل غلظت ورقه هاي متا باي سولفيت سديم و رقم بار كاهش وزن در سطح احتمال %۱ معني دار بود.بيشترين ميانگين كاهش وزن در انگور رقم صاحبي شاهد به ميازان ۲۷/۹۳ و كمترين درصد كاهش وزن در انگور رقم كشمشي با ورقه هاي باغلظت ۱۳% به ميزان ۱/۴۳ درصد بود. نتايج تحقيقات دانگ نشان داد كه كاهش وزن انگور رقم سلطاني در تيمار پوشش بدون سوراخ همراه با ورقه هاي گريپ گارد به طور معني داري كمتر از پوشش سوراخ دار بود. دولتي بانه گزارش كرد كاهش وزن ميوه در طي نگهداري در سردخانه به واسطه از دست دادن آب مي باشد. اين يافته با نتايج آنها مطابقت دارد.با توجه باه اينکاه سالولهاي ميوه داراي فعاليت تنفسي هستند،مقداري از آب ميوه صرف اين فعاليت ميشود و از طرفي در اثار پوسيدگي زياد آب بيشتري از ميوه خارج ،ودر صد كاهش وزن افزايش مييابد.

کنترل-پوسیدگی-ارقام-انگور-صنایع برودتی حقیقی

سولفیت باقیمانده درمیوه

نتايج تجزيه آماري نشان دادكه اثر مستقل غلظت ورقههاي متا باي سولفيت ساديم ورقام برميزان سولفيت باقيمانده در حبه ها در پايان دوره انباري در سطح احتمال %۱ معناي دار بود.بيشترين سولفيت باقيمانده در رقم انگور كشمشي باتيمار ورقه هاي متا بي سولفيت باغلظت ۱۳% بميزان ۷/۶۹ و كمتارين ميازان سولفيت باقيمانده در رقم لعل شاهد به ميزان ۱/۰۳ بدست آمد. كه در همه تيمارها از حد استاندارد بالاتر نبود.

کنترل-پوسیدگی-ارقام-انگور-صنایع برودتی حقیقی

ميزان سولفيت باقيمانده در حبه ها برحسب PPM يک قسمت درميليون است.وحد مجاز آن در انگور ppm10 مي باشد.نتايج تحقيق شرايعي نشان داد با افزايش غلظت ورقه هاي حاوي متا بي سولفيت سديم ميزان سولفيت باقيمانده در انگور افزايش مي يابد. دولتي بانه گزارش كارد در مقايه بين استفاده از ۱و۲ ورق گرياپ گارد وپوشش سوراخ دا و بدون سوراخ تيمار پوشش بدون سوراخ و۲ ورق گريپ گارد ميزان سولفيت بدليل افزايش غلظت گاز دي اكسيد گوگرد افزايش يافته است .كه نتايج اين يافته با نتايج تحقيقات آن ها مطابقت دارد. ميزان سولفيت باقيمانده در انگور بسته به رقم وغلظت ورقه هاي گريپ گارد دارد وافزايش آن باعث ايجاد طعم نامطلوب درمیوه میشود.

نتايج اين تحقيق نشان داد ورقه هاي متا بي سولفيت سديم قادر به كنترل پوسيدگي قارچي انگور در طول نگهداري در سردخانه مي باشد. تيمار نمودن انگور با ورقه هاي حاوي متا باي سولفيت سديم به علت كنترل پوسيدگي هاي قارچي باعث حفظ وضعيت ظاهري خوشه شده و ميزان كاهش وزن تيمار شاهد را در مقايسه با به طور معني داري كاهش داده است.وهمچنين در اثر استفاده از غلظتهاي مختلف ورقه هاي داراي متا بي سولفي سديم، سولفيت باقيمانده در حبه ها در پايان دوره انبار داري از حد مجاز ۱۰PPM كمتر بوده وطعم ومزه انگور تغييري نکرده است .لذا بعنوان نتيجه كلي مي توان گفت بدليل اينکه رقم كشمشي خصوصيات مهمي همچون خصوصيات ظاهري را حفظ نموده وكاهش وزن كمتري داشته ،كه ازنظر اقتصادي مهم است واستفاده از غلظت ۱۳% ورقه هاي حاوي متا بي سولفيت سديم باعث حفظ بهتر اين صفت شده است،رقم انگوركشمشي دربين ارقام آزمايش شده بهترين رقم و ورقه هاي با غلظت۱۳% محلول متا بي سولفيت سديم بهترين تيمار بود

منابع

کنترل-پوسیدگی-ارقام-انگور-صنایع برودتی حقیقی
کنترل-پوسیدگی-ارقام-انگور-صنایع برودتی حقیقی

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت 
صنایع برودتی برادران حقیقی مراجعه کنند.


بارکد صنایع برودتی برادران حقیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید