تاثیر ورقه های گریپ گارد بر کنترل پوسیدگی ارقام انگور کشمشی،صاحبی و لعل در سردخانه (بخش ۱)

چکیده

به منظوربررسی تاثیر ورقه های حاوي متابي سولفيت سديم بر كنترل پوسيدگي ارقام انگور لعل، صاحبي و كشمشي در

سردخانه، اين پژوهش در سال ۱۳۸۹ در سردخانه مركز آموزش فني حرفهاي شيروان بهصورت آزمايش فاكتوريل با پايه كاملا تصادفی با ۳ تیمار و ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفت. برداشت خوشه ها در ۲۰ شهزیور ماه انجام شد. پس از خنک کردن اولیه و جدا نمودن حبه ها ي پوسيده و آلوده،ورقه ها ي گريپ گارد حاوي متابي سولفيت سديم به غلظتهای مختلاف ۷% -۱۰%-۱۳% در پايين و وسط جعبهها قرار داده شد و در هر جعبه مقدار ۵ کیلوگرم انگور قرار داده شد. جعبه ها به سردخانه ای با دمای صفر درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي ۹۰-۹۵ درصد منتقل و براي مدت ۱۲ هفته نگهداري شد. هر ۴ هفته یک بار به صورت تصادفي نمونه برداری و صفاتي مانند طول پدانکل، طول و عرض خوشه، طول وعرض حبه، ميانگين وزن يک حبه و وزن خوشه ها اندازگيري شد. در پايان هفته دوازدهم اندازه گيري ميزان گوگرد باقيماناده نمونه ها يادداشت برداري شد. نتايج آزمايش ها نشان داد كه درصد آلودگي قارچي و پوسيدگي در اثر استفاده از ورقه هاي حاوي متا بي سولفيت سديم كاهش معني داري داشت. نتايج تحقيق نشان داد كه استفاده از اين ورقه ها باعث جلوگيري از كاهش وزن خوشه شد. در طول این تحقیق ورقه هاي متابي سولفيت سديم ۱۳% باعث حفظ بهتر خصوصيات كمي و كيفي انگور شد و ميزان باقي مانده سولفيت در حبه ها در پايان دوره انبارداري در حد استاندارد بود و حفظ اين خصوصيات در رقم كشمشي بهتر از رقم صاحبي و لعل بود. .

واژههای کلیدی : آلودگي قارچي، انگور، كنترل پوسيدگي ورقه، هاي حاوي متا بي سولفيت سديم

مقدمه

انگور يکي از مهمترين محصولات باغي در دنيا و ايران به شمارمي رود و تمام ارقام تجاري موجود در ايران ازاينگونه ميباشند .بر اساس آمار سال ۲۰۰۵ خواروبار جهاني سطح زير كشت انگور در دنيا ۷۳۲۰۴۴۵ هکتار است كه ايران با ۲۷۰ هزار هکتار سطح زير كشت در مقام هفتم جهان جاي دارد .ميزان توليد انگور در دنيا در حدود ۶۶۴۱۳۳۹۳ تن با متوسط عملکرد ۹۰۷۲ كيلوگرم در هکتار ميباشد، كه ايران با توليد حدود ۲/۸ ميليون تن در رتبه ششم دنيا جاي دارد همچنين بر طبق آمار منتشرشده از سوي وزارت كشاورزي در سال ۱۳۸۰ استان فارس با ۲۶ درصد و استان خراسان با ۱۹ درصد مساحت تاكستان هاي ايران به ترتيب مقام هاي اول و دوم سطح زير كشت كشور را دارا هستند.اما ازنظر ميزان توليد استان خراسان با توليد ۱۷/۱ درصد بيشترين ميزان توليد را در بين استان هاي ايران داشته است بيماريهاي قارچي مهمترين عامل تخريب و فساد محصولات كشاورزي بعد از برداشت است و تلفات ناشي از بيماري ها ازنظر اقتصادي ميتواند بسيار مهم باشد. ارزش اقتصادي تلفات بعد از برداشت ميوه ها خيلي بيشتر از تلفات در باغ است،زيرا براي هزينه ميوه هاي تلفشده بعد از برداشت علاوه بر هزينه باغ بايد هزينه برداشت،انتقال و نگهداري در سردخانه را نيز اضافه كرد و درواقع سرمايه بيشتري براي ميوه هاي بعد از برداشت در مقايسه با ميوههاي موجود در باغ مصرف ميشود .

امروزه براي كنترل پوسيدگي قارچي،كاهش قهوه اي شدن چوب خوشه وحبه و افزايش عمر انبارداري انگور در سردخانه و طی حمل ونقل،از ورقه هاي آزادكننده گاز دي اكسيد گوگرد استفاده مي شود. انگور لعل يکي از ارقام انگور تازه خوري است كه در استان خراسان شمالي كشت ميشود. انگور لعل به واسطه داشتن حبه هاي درشت، آبدار و طعم مطلوب قيمت آن بالا است واز اهميت بالايي برخوردار است . انگور صاحبي نيز باه دليل بازارپسندي و كيفيت بالا قيمت آن در بازار بالا است و انگور كشمشي جزء انگورهاي تازه خوري بي دانه است شرایعی و همکاران ( شرايعي ۱۳۸۳ ) از ورقه گريپ گارد با غلظت هاي ،۴ و۷ و ۱۰ درصد متا باي سولفيت سديم در دو رديف درته و وسط جعبه ها براي نگهداري ارقام انگور كالاهداري و كج انگوري خراسان در سردخانه اساتفاده كردند.نتايج آن ها نشان داد پوسيدگي و درصد آلودگي قارچي در اثر استفاده از اين ورق ها كاهش و ميزان ويتامين ث در اثر افزايش غلظت متابي سولفيت سديم افزايش مي يابد. و ميزان باقيمانده دي اكسيد گوگرد در پايان آزمايش درصد استاندارد بود.

چينک گزارشي دارند كه اساتفاده از ورقه هاي آزادكننده دي اكسيد گوگرد در جعباه هاي انگور از رشد قارچ،تغيير رنگ چوب خوشه و دم حبه ها جلوگيري كرد. وينکر و همکاران گزارش دادند. استفاده از گاز دي اكسيد گوگرد در سردخانه هاي نگهداري انگور،پوسيدگيها ي ناشي از كپک خاكستري كلادسپوريوم آلترناريا را كنترل مي كند، و زخم هاي ايجادشده در دوره چيدن و بسته بندي را به طور كامل ضدعفوني ميكند. هدف از اين تحقيق افزايش مدت نگهداري انگور لعل با حفظ خصوصيات استاندارد،و كاهش قارچهاي مولد پوسيدگي، همچنين از افزايش باقيمانده سولفيت در ميوه جلوگيري كند.

مواد و روشها

به منظور اجراي طرح ، تاكستاني در شهرستان شيروان روستاي ورگ انتخاب گرديد.در ۲۰ شهريورماه ۱۳۸۹ برداشت انگور در صبح انجام شد و پس از برداشت به محل سايه منتقل شد،براي مدت ۶ تا ۲۴ ساعت در دماي ۴ تا ۵ درجه سانتي گراد نگهداري شدند. بلافاصله بعد از برداشت،آلودگي قارچي ميوه ها، پوسيدگي حبه ها، طول پدانکل،طول و عرض خوشه،طول و عرض حبه،متوسط وزن يک حبه ،وزن خوشه نمونه ها اندازه گيري شد.

قبل از قرارگيري انگور در جعبه ها، حبه هاي آلوده، له شده و نارس جدا و خوشه ها ازلحاظ اندازه و تراكم مرتب شدند . جعبه ها وسردخانه قبل از استفاده با محلول وايتکس ضدعفوني شدند. ورقه هاي حاوي متا بي سولفيت سديم با غلظت ۱۳،۱۰،۷ درصد در دو رديف در ته و وسط جعبه ها در داخل ۵ كاغذ آبسور دولايه قرار داده شدند. در هر جعبه پلاستيکي ۵ كيلوگرم انگور قرار داده شد. جعبه هاي تيمار شده به مدت ۱۲ هفته در دماي صفر درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي ۹۰ درصد نگهداري شدند و هر ۴ هفته یکبار از آن ها به صورت تصادفي نمونه برداری و آزمایش های لازم طبق روش های زیر انجام شد. مقدار سولفیت باقیمانده در پایان دوره انبارداری اندازه گیری شد.

براي محاسبه كاهش وزن خوشه ها از هر واحد آزمایش يک خوشه انتخاب و در داخل كيسه فريزر سوراخ دار قرار گرفت، وسپس داخل جعبه ها گذاشته شدند.در مراحل اندازه گيري صفات اين خوشه توزين وثبت شد.

براي محاسبه آلودگي حبه ها،از هر واحد آزمايش ۳۰ حبه انتخاب شد وبا توجه به علايم قارچي موجود روي آنها وشمارش تعداد حبه هاي آلوده در صد آلودگي محاسبه شد .

  • اندازه گيري باقيمانده سولفيت ميوه ها به روش تيتراسيون اكسيداسيون – احيا

در آخر دوره انبارداري ميزان باقيمانده سولفيت (۲-So3 ) ميوهها با روش غير مستقيم يدومتري (Idometeric ) اندازهگيري شد. سرانجام نتايج حاصل از اندازه گيري با كمک نرم افزار كاام پيوتري C-MSTAT آناليز ومحاسبه گرديد.

کنترل-پوسیدگی-ارقام-انگور-صنایع برودتی حقیقی
کنترل-پوسیدگی-ارقام-انگور-صنایع برودتی حقیقی
کنترل-پوسیدگی-ارقام-انگور-صنایع برودتی حقیقی

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت 
صنایع برودتی برادران حقیقی مراجعه کنند.


بارکد صنایع برودتی برادران حقیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید