مطالب توسط مدیر محتوا آقای خانی

شبیه سازي و تحلیل مصرف انرژي سردخانه هاي نمونه استان هاي اقلیم گرم کشور( استان های فارس و هرمزگان)

استان فارس براي استان فارس، سـردخانه ي ۱۲۰ تنـی مخ صـوص نگهـداري مـواد پروتئینی و گوشت به عنوان سردخانه نمونه مدنظرقرار گرفته است. این واحد ۴ سالن نگهداري و ۱ سالن انجماد داشته و به ۴ کمپرسور رفت و برگشتی ۵٫۷ اسبی، ۱ کمپرسور ۱۰ اسب مجهز شده است. این واحد در تمام روزهاي سال […]

شبیه سازي و تحلیل مصرف انرژي سردخانه هاي نمونه استان هاي اقلیم گرم کشور( استان های اصفهان و بوشهر)

چکیده محاسبات بارحرارتی در ماههاي مختلف سال بـا اسـتفاده از اطلاعـات ارائه شده در پرسشنامه هاي دریافتی از سردخانه هاي همکاري کننـده در استانهاي اصفهان، بوشهر، فارس و هرمزگان انجـام گرفتـه اسـت . اطلاعات دریافتی شامل ابعاد سالن ها، ضـخامت و نـوع عـایق کـاري، فصل هاي بارگیري و آهنگ ورود و خروج محصول انجام شده […]

مقایسه اثرات نگهداری آنتی اکسیدان های طبیعی (اسید آسکوربیک) و سنتیتیک ( بوتیل هیدروکسی آنیزول ) بر روی ماهی خنو خاکستری (pictum Diagramma ) در طول دوره نگهداری در سردخانه ( بخش ۲ )

۱ – نتایج تغییرات PV تیمارهای مورد بررسی طی ماه های مختلف نگهداری در نمودار۳-۱ و۳-۲ نشان داده شده است. با گذشت زمان PV در تمامی تیمارها روند رو به افزایشی داشته است که در ماه چهارم به حداکثر میزان ۵/۳ میلی اکی ئاالن بر کیلوگرم رسیده، اما به حداکثر مجاز که ۵ میلی اکی […]

مقایسه اثرات نگهداری آنتی اکسیدان های طبیعی (اسید آسکوربیک) و سنتیتیک ( بوتیل هیدروکسی آنیزول ) بر روی ماهی خنو خاکستری (pictum Diagramma ) در طول دوره نگهداری در سردخانه ( بخش ۱ )

چکیده هدف از این پژوهش مقایسه اثر آنتی اکسیدان های طبیعی ( اسید آسکوربیکAA )و سنتیتیک (بوتیل هیدروکسی آنیزول BHA )بر روی شاخص های ارزش غذایی بیوشیمیایی و ارگانولپتیک بر روی فیله ماهی خنو(pictum Diagramma )در طول دوره انجماد در ۱۸ – درجه سانتی گراد ( طی چهار ماه ) بود، که شاخص های پراکسید […]

انجماد ماهی

انجام کلیه فعل و انفعالات شیمیایی و فعالیت های بیولوژیکی نیازمند دو فاکتور اصلی یعنی گرما و آب می باشد لذا کاهش درجه حرارت تا زیر صفر و پایین تر از آن یا عدم دسترسی به آب آزاد در اثر انجماد (تشکیل کریستالهای یخ) هر دو از جمله عواملی هستند که می توانند بر سرعت […]

بررسی وضعیت احداث کارخانه های بسته بندی و سردخانه های نگهداری رطب و خرما در شهر خشت ( بخش ۳ )

تاثیر کارخانه ها بر اقتصاد شهر در سال های اخیر با احداث و تاسیس کارخانه ها و سردخانه های خرما و رطب ، تحول شگرفی در وضعیت اقتصاد شهر به وجود آمده است . چون در تقریبا ۱۰ سال قبل ، رطب یا باید به اصفهان یا تهران منتقل می شد و یا به صورت […]

بررسی وضعیت احداث کارخانه های بسته بندی و سردخانه های نگهداری رطب و خرما در شهر خشت ( بخش ۲ )

شیوه های بسته بندی در خشت جهت بسته بندی برای دو وضعیت برداشت یعنی به صورت رطب باشد یا خرما ، تفاوت هایی وجود دارد، برای بسته بندی شیوه اول یعنی به صورت رطب در ظروف پالستیکی در شکل ها و اندازه های مختلف بسته بندی می شود. نگهداری از رطب حتما باید در یخچال […]

بررسی وضعیت احداث کارخانه های بسته بندی و سردخانه های نگهداری رطب و خرما در شهر خشت ( بخش ۱ )

چکیده درسال های اخیر توجه به کیفیت و شکل ظاعرذی محصوالت کشاورزی جهت جذب مصرف کننده و شیوه های نگهداری جهت عرضه به موقع محصول به بازار فروش به عنوان امری مهم مدنظر قرار گرفته است.هدف از این مطالعه ( تحقیق ) بررسی وضعیت احداث کارخانه های بسته بندی و سردخانه های نگهداری رطب و […]

مزایا و معایب مینی چیلر

مینی چیلر هوا خنک به صورت ترکیبی با واحدهای فن کویل و یا دستگاه هواساز به عنوان یک سیستم خنک کننده هوا مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از آن به عنوان دستگاه خنک کاری در فرآیندها و ماشین آلات صنعتی نیز استفاده می شود. بازه ظرفیت آن معمولا بین ۲۴۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰۰ BTU/hr (معادل […]

نظارت لحظه ای دما در محیط های سردخانه ای با استفاده از نرم افزار اندرویدی

چكیده یکی از کاربردهای صنعتی شبکه حسگر بیسیم تعیین دما در محیط سردخانه های کشاورزی ،دارویی ،فرآورده های گوشتی و غیره ،و ارسال مقادیر دما به ایستگاه مرکزی است.این ایستگاه مرکزی وظیفه دریافت اطلاعات از حسگرهای مختلف را بر عهده دارد.در بسیاری موارد به منظور نظارت و مشاهده دما نیاز به حضور دائم شخص و […]

چیلر صنعتی

چیلر صنعتی برای سرد سازی کنترل شده محصولات ، مکانیزم ها و ماشین آلات صنعتی استفاده می شود.همچنین می توان برای هر کاربرد و ماشین صنعتی جداگانه طراحی کرد.  از نظر دمای آب سرد شده و همچنین مدت فعالیت با چهره‌ای خانگی و غیر صنعتی تفاوت دارد. در کاربردهای صنعتی آب سرد و یا هر سیال […]

تاثیر ورقه های گریپ گارد بر کنترل پوسیدگی ارقام انگور کشمشی،صاحبی و لعل در سردخانه (بخش ۲)

درصد پوسیدگی نتايج تجزيه آماري نشان داد كه اثر مستقل غلظت ورقه هاي متا بي سولفيت سديم و رقم بر درصد پوسيدگي در سطح احتمال ۱% معني دار بود.با توجه به جدول مقايسه ميانگين اثرات متقابل غلظت و رقم بار خواص كمي و كيفي انگوربيشترين درصد پوسيدگي در رقم انگور صاحبي با تيمار شاهد،به ميازان […]

تاثیر ورقه های گریپ گارد بر کنترل پوسیدگی ارقام انگور کشمشی،صاحبی و لعل در سردخانه (بخش ۱)

چکیده به منظوربررسی تاثیر ورقه های حاوي متابي سولفيت سديم بر كنترل پوسيدگي ارقام انگور لعل، صاحبي و كشمشي در سردخانه، اين پژوهش در سال ۱۳۸۹ در سردخانه مركز آموزش فني حرفهاي شيروان بهصورت آزمايش فاكتوريل با پايه كاملا تصادفی با ۳ تیمار و ۳ تکرار مورد بررسی قرار گرفت. برداشت خوشه ها در ۲۰ […]

ارزیابی برخی از شاخصهای کمی و کیفی میوه پرتقال رقم تامسون تنش سرما دیده در مرحله پیش از برداشت و نگهداری شده در سردخانه و انبار معمولی (بخش۲)

نتایج و بحث تاثیر نوع انبار و مدت زمان نگهداری بر درصد آب میوه و TSS نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که درصد آب میوه تحت شرایط انبار معمولی و سردخانه تفاوت معنیداری داشتند (جدول ۲ )همچنین درصد آب میوه در هر دو نوع انبار با گذشت زمان کاهش نشان داد، هر چند که این […]

ارزیابی برخی از شاخصهای کمی و کیفی میوه پرتقال رقم تامسون تنش سرما دیده در مرحله پیش از برداشت و نگهداری شده در سردخانه و انبار معمولی (بخش۱)

چکیده وقوع تنش دمای پایین در مرحله پیش از برداشت در باغهای مرکبات استان مازندران موجب سردرگمی باغدران در مواجهه با پیامدهای این تنش گردید. برداشتن یا ماندن میوهها روی درخت، شرایط انبار کردن و کیفیت این نوع میوهها در طی انبارداری از پرسشهای رایج باغداران از کارشناسان امر بود. به منظور پاسخ به شرایط […]

بررسی اثرات نوع بسته بندی، مدت زمان انبارداری و دمای سردخانه بر روی خواص توت فرنگی در مدت انبارداری

چکیده طراحی بهینه و بهره وری از فرآیند خنک سازی با جریان هوا برای به حداقل رساندن تلفات پس از برداشت محصوالت بسیار حیاتی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فرآیند خنک سازی با جریان هوا بر روی دمای مرکزی، رطوبت از دست رفته و بافت توت فرنگی است. آزمایشات تجربی بصورت فاکتوریل بر […]

سردخانه صنعتی زیر صفر و بالای صفر

سردخانه صنعتی مجموعه ساختمان و تأسیساتی است که در آن، شرایط لازم برای نگهداری محصولات کشاورزی، مواد غذایی و دیگر مواد یا کالاهای فاسدشدنی از نظر دما، رطوبت نسبی و … به طور مصنوعی تأمین می‌شود. ساخت سردخانه صنعتی زیر صفر و بالای صفر می‌تواند دارای سالن‌های یک مداره (یکی از دو حالت بالای صفر […]

استفاده از هیت پمپهای زمین گرمایی برای تامین برودت سردخانه (بخش۲)

ار محصولات گرم ورودی به سردخانه هنگامی که یک محصول با دمایی بیشتر از دمای سرد وارد سردخانه میشود، باید مقداری حرارت از دست بدهد تا از دمای اولیه خود به دمای نهایی سردخانه برسد. این میزان حرارت به عنوان بار حرارتی محصول مورد نظر شناخته میشود و میزان آن به دمای سردخانه، جرم، گرمای […]

استفاده از هیت پمپهای زمین گرمایی برای تامین برودت سردخانه (بخش۱)

چکیده:این مقاله، تحلیل هیت پمپ برای یک سردخانه و همچنین هزینههای هیت پمپ، محاسبه های سردخانه و مقایسه پمپ ای ه زمین گرمایی با انواع چیلرها به روش سر اگشتی ارائه شده است. تحلیل در این مقاله برای سرمایش و گرمایش میباشد اما در سیستم سردخانه فقط سرمایش در نظر گرفته شده است. نتایج نشان […]

بررسی مزایا و معایب مینی چیلر

مینی چیلر هوا خنک به صورت ترکیبی با واحدهای فن کویل و یا دستگاه هواساز به عنوان یک سیستم خنک کننده هوا مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از آن به عنوان دستگاه خنک کاری در فرآیندها و ماشین آلات صنعتی نیز استفاده می شود. بازه ظرفیت آن معمولا بین ۲۴۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰۰ BTU/hr (معادل […]