مطالب توسط مدیر محتوا آقای خانی

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۲ )

مشاهده ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۱ ) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ازﺧﺮﻣﺎ در ﺧﺸﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﭘﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل درﺧﺖ ﻧﺨﻞ اﺳﺖ ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآوري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﮏ و ﮐﻠﻮﭼﻪ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ […]

ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۱ )

ﭼﮑﯿﺪه درﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻋﺮذي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮي ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺗﺤﻘﯿﻖ ( ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ […]

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﻓﺮآوري ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﯽ ﻓﯿﺘﻮﻓﺎگ )Hypophthalmichthys molitrix ) ﺑﺎ ﻣﺮغ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ۴ºC ( بخش ۲ )

بحث و نتیجه گیری طبق جدول)۴-۱ )نتایج آنالیز واریانس داده های حاصل از pH در طول ۳۰ روز نشان می دهد که در سوسیس مرغ pH از روز ۱ تا ۳۰ به جزء روز ۲۴ کاهش یافت و در سوسیس فیتوفاگ از روز ۱ تا ۳۳ روند افزایشی داشت . به استثنای روز ۱ در […]

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﻓﺮآوري ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﯽ ﻓﯿﺘﻮﻓﺎگ )Hypophthalmichthys molitrix ) ﺑﺎ ﻣﺮغ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ۴ºC ( بخش ۱ )

ﭼﮑﯿﺪه: اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ، ﻣﻮاد ازﺗﻪ ﻓﺮار، pH در ﺳﻮﺳﯿﺲ ﲥﯿﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﯽ ﮔﺮم آﺑﯽ ﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻓﯿﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺲ ﻣﺮغ و ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺪت ٣٠ روز در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ٤ºC اﳒﺎم ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ٣٠ Kg ﻣﺎﻫﯽ زﻧﺪه ﲥﯿﻪ ﺷﺪ، ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﯿﺮی، […]

طراحی، ساخت و ارزیابی سردخانه آزمایشگاهی با اتمسفر کنترل شده ( بخش ۱ )

چکيده یکی از راه های افزايش ماندگاری محصولات کشاورزی نگهداری آن ها در شرایط اتمسفر کنترل شده می باشد به منظور دستیابی به ترکیب مناسب گازهای برای افزایش ماندگاری حصولات کشأآورزی در شرایط آزمایشگاهی محفظه‌ای مجهز به سیستم برودتی با شرایط اتمسفر کنترل شده طراحی و ساخته شا که امکان تزریق CO2 , O2 , […]

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﮕﺎ۳ واﻣﮕﺎ۶ در ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ وﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻃﯽ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري در سردخانه (بخش ۲)

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول۳وﻧﻤﻮدار۳ ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﻫﺎي اﻣﮕﺎ۳ در ﺗﯿﻤﺎر ۲ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ۶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده از ۲۵ درﺻﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻄﺢ ۹۵ درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ.p<0/05)(. ﺟﺪول ۴ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻣﮕﺎ۳ واﻣﮕﺎ۶ در ﺗﯿﻤﺎر۳ ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول۳وﻧﻤﻮدار۳ﻧﺸﺎن داد […]

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﮕﺎ۳ واﻣﮕﺎ۶ در ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ وﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻃﯽ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري در سردخانه (بخش ۱)

ﭼﮑﯿﺪه: ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻓﺮآورده ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﻧﻮاع ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﻫﺎو ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ي ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮم دﻫﯽ ، روﮐﺶ ﮔﯿﺮي و ﻟﻌﺎب زﻧﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﺬاي درﯾﺎﯾﯽ […]

مطالعه مقایسه ایی ویژگی های بافتی بین سوسیس بیگ هد(Hypophthalmichthysnobilis) و مرغ در شرایط سردخانه ۴ºC (بخش ۲)

۴- نتایج: جدول( ۱-۴ )مقایسه میانگین پارامترهای فیزیکی سنجش بافت در نمونه های سوسیس مرغ ، بیگ هد: *اعداد ( انحراف معیار ± میانگین ) دارای حروف مشترک در هر ردیف از لحاظ آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند (P<0.05) ۵- بحث و نتيجه گيري: نتایج آزمون ها ی بافتی بین دو سوسیس در […]

مطالعه مقایسه ایی ویژگی های بافتی بین سوسیس بیگ هد(Hypophthalmichthysnobilis) و مرغ در شرایط سردخانه ۴ºC (بخش ۱)

چکيده: این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ویژگی های بافتی در سوسیس تهیه شده از ماهی گرم آبی کم مصرف بیگ هد و مرغ و تعیین بازار پسندی به مدت ۳۰ روز در شرایط سردخانه ºC4  انجام شد. در این بررسی ماهی زنده و مرغ تهیه شد، بعد از آماده سازی اولیه چرخ شده، با […]

کمپرسور یا موتور یخچال چیست؟

کمپرسور یخچال (Refrigerator Compressor) را باید قلب یخچال به حساب آورد؛ زیرا به کمک این بخش است که گاز مبرد به داخل اواپراتور هدایت شده و سپس دوباره بازگردانی می شود. در گذشته کمپرسورهای یخچال بیشتر از نوع کمپرسورهای پیستونی بود. امروزه و به خصوص در یخچال فریزرهای دوقلو و سایدبای‌ساید، از کمپرسورهای اینورتر استفاده می […]

تجهیزات مورد نیاز در احداث سردخانه

عایق بندی حرارتی سردخانه از مهم ترین نکات در نحوه طراحی و احداث اتاق های سردخانه کوچک یا بزرگ می باشد. پلی یورتان، فوم، پلی استایرن، چوب، پشم و شیشه و … موادی هستند که با توجه به نوع سردخانه برای ساخت اتاق سرد مورد استفاده قرار می گیرند. درب سردخانه با توجه به اینکه سردخانه از نوع دمای زیر […]

IQF با نیتروژن مایع و مزایای آن

IQF با نیتروژن مایع در دمای ۱۹۶- درجه سانتیگراد در فشار جو تبخیر می شود. در دستگاه IQF با نیتروژن مایع، مواد غذایی در معرض نیتروژن در حال تبخیر قرار گرفته و گرمای آنها را به سرعت جذب می گردد. دمای فوق پایین و سرعت انتقال حرارت بالا، به انجماد فوق سریع می انجامد.  کریستال های […]

یخساز پولکی

یخساز پولکی طراحی خاص، بازدهی بالا و ذخیره انرژی در طراحی و توسعه ساختار داخلی توجه زیادی شده است .این امر باعث افزایش بازدهی انتقال حرارت دیواره داخلی اواپراتور می گردد. همچنین در ساخت درام های یخساز پولکی از تکنولوژی خراشنده داخلی ( تیغه دوار یا درام ثابت ) استفاده می گردد. با بهره گیری […]

سیستم ها و انواع انجماد مواد غذایی صنعتی

معرفی فرآیند انجماد انجماد، یک روش محافظت از مواد غذایی است که تغییرات فیزیکی و شیمیایی و فعالیت میکروبیولوژی را که باعث ایجاد فساد می گردد، کند می کند. کاهش دادن دما فعالیت مولکولی و میکروبی را در مواد غذایی کند کرده و عمر مفید نگهداری را افزایش می دهد. اگرچه هر محصول یک دمای […]

دمای نگهداری سردخانه

اطلاعاتی که در جداول زیر مشاهده می کنید برای دمای نگهداری سردخانه محصولات، با کیفیت بالا که به صورت اصولی و استاندارد برداشت و حمل و نقل شده اند، صادق است. دماهای ارائه شده در جدول زیر بر اساس نگهداری طولانی مدت این محصولات در نظر گرفته شده است. برای نگهداری این محصولات به مدت […]

سردخانه مرغ و کارخانه فرآوری

پرورش ماکیان و به ویژه مرغ گوشتی، گسترده ترین رشد را در میان مزارع پرورش حیوانات در روی زمین داشته است. دو چالش عمده ای که صنعت طیور با آن روبرو است عبارتند از : حفظ امنیت غذا در برابر عوامل بیماری زا انسانی که در مراحل فرآوری و آماده سازی به وجود می آیند […]

نگاهی به سرگذشت سردخانه

تاریخچه سردخانه و نگهداری از مواد غذایی در گذشته از دیرباز نگهداری مواد غذایی برای مدت طولانی با استفاده از روش‌هایی مانند دودی کردن، خشک‌ کردن، نمک سود کردن و… مورد توجه انسان‌ها بوده است .تاریخچه سردخانه و غذای یخ زده به اواسط قرن نوزدهم بر می گردد. در آن زمان ماهی را با یخ و نمک بین ۸ […]

عایق سردخانه

سردخانه ها به دلیل اختلاف دمایی که با محیط بیرون دارند نیازمند عایق کاری هستند تا از اتلاف انرژی جلوگیری به عمل آید. نوع عایق سردخانه و نحوه اجرای آن تأثیر بسیار زیادی در عملکرد سردخانه، میزان مصرف انرژی سردخانه و عمر تجهیزات سردخانه دارند. بنابراین انتخاب یک گزینه مناسب برای عایق سردخانه امری بسیار مهم می […]

نحوه محاسبه ظرفیت چیلر

برای محاسبه ظرفیت همواره بدون توجه به اینکه چیلرها برای چه کاری مورد مصرف قرارمی گیرند، از یک فرمول خاص بدست می آید.قابل ذکر است که قبل از محاسبه چیلر باید اطلاعاتی را داشته باشیم این اطلاعات شامل : دمای آب ورودی به چیلر دمای آب مورد نیاز ، خروجی از چیلر  و شدت جریان آب […]

آشنایی با سيستم برج خک کننده

در سيستم برج خنک کننده آب گرم کندانسورو یا آب مورد نظرجهت خنک شدن، از برج خنک کننده عبور مي کند و با هوا تماس مي يابد. در برجهاي خنک کننده با کشش طبيعي ،پوسته خارجي برج از بتن مسلح ساخته شده ودر روي پايه ها تکيه دارد . هوا از قسمت پائين وارد برج […]