ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﮕﺎ۳ واﻣﮕﺎ۶ در ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ وﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻃﯽ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري در سردخانه (بخش ۱)


ﭼﮑﯿﺪه:


ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻓﺮآورده ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﻧﻮاع ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه ﻫﺎو ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ي ﻏﺬاﯾﯽ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮم دﻫﯽ ، روﮐﺶ ﮔﯿﺮي و ﻟﻌﺎب زﻧﯽ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻏﺬاي درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺳﺮوﻣﯽ ﮔﺮدد. ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻏﺬاي داروﯾﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ، وﺟﻮد ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻣﮕﺎ۳و اﻣﮕﺎ۶ در ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.. اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ۳ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ وﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ازﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ۳ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮان در ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻓﺮآوردﻫﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺨﺖ ، ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﻤﺎد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮروي درﺟﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﭘﺎﯾﺪاري اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده و آن را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﻈﺮ دارد اﺛﺮات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ را ﺑﺠﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي در ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺮروي ﻣﯿﺰان ﭘﺬﯾﺮش و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع و ﻣﯿﺰان اﻣﮕﺎ۳ واﻣﮕﺎ۶ آن را در ﻃﯽ ۵ ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ۴ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﯿﻤﺎر ۳ ﺑﺎ۵۰درﺻﺪﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ و۵۰ درﺻﺪﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ارﺟﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ۱۰۰ درﺻﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار دارد)P<0.05(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي در ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻣﮕﺎ۳واﻣﮕﺎ۶ ان ﻧﯿﺰدرﻃﯽ ۵ ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺤﺼﻮل در دﻣﺎي ۱۸- درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺨﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﺪاري اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎﻋﯽ در ﭘﺎﯾﺎن دوره ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ ، ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ، اﺳﯿﺪﭼﺮب ﭼﻨﺪﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع،اﻣﮕﺎ۳،اﻣﮕﺎ۶

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ وﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎدردﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮراﮐﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺷﺪه وﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﺗﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازاﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ازﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر وﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮروي آﺑﻬﺎي داﺧﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻬﻢ آﺑﺰﯾﺎن در ﺳﺮاﻧﻪ ﻏﺬاي ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ داد. در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮآورده و ﻏﺬاي آﻣﺎده ﻣﺼﺮف از ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪه وﺑﻪ ﻣﺮور در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. )رﻫﻨﻤﺎ۸۸(.
ﭼﺮﺑﯽ ﻏﺬاﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻣﮕﺎ ۳ ﺟﺰوء ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺮوري در ﺗﻐﺬﯾﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪن ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.) Alasalvaretal. 2002(. ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ۳ و اﻣﮕﺎ ۶ را ﺑﺴﺎزد، زﯾﺮا ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ، ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮ از ۹ ﮐﺮﺑﻦ از ﮐﺮﺑﻦ دﻟﺘﺎ )ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺳﯿﺪ اﻧﺘﻬﺎي زﻧﺠﯿﺮه، دﻟﺘﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ( ﺑﻪ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﺪ(Rossell,2009). از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ۳ در ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ EPA1 ﺑﺎ ۲۰ اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ در زﻧﺠﯿﺮه و ۵ ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ(C20:5n-3) و DHA2 ﺑﺎ ۲۲ اﺗﻢ ﮐﺮﺑﻦ در زﻧﺠﯿﺮه و ۶ ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ۳ -(C22:6nاﺷﺎره ﻧﻤﻮد (Rossell,2009.

ﻣﻮادو روش ﻫﺎ:

در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از۷۰درﺻﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي ﺑﻌﻼوه ۳۰درﺻﺪ اﻓﺰودﻧﯿﻬﺎي ﻣﺠﺎزدر ۴ﺗﯿﻤﺎر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺗﯿﻤﺎرﺷﺎﻫﺪ: ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮﮔﺮﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ۱۰۰ درﺻﺪﮔﻮﺷﺖ ﮐﭙﻮرﻧﻘﺮﻫﺎي + ۳۰٪ اﻓﺰودﻧﯿﻬﺎي ﻣﺠﺎز، ﺗﯿﻤﺎر۱: ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮﮔﺮﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ۱۰۰درﺻﺪﮔﻮﺷﺖ ﮐﻠﯿﮑﺎ + ۳۰٪ اﻓﺰودﻧﯿﻬﺎي ﻣﺠﺎز، ﺗﯿﻤﺎر۲: ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮﮔﺮﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ۷۵ درﺻﺪﮔﻮﺷﺖ ﮐﻠﯿﮑﺎو ۲۵ درﺻﺪﮐﭙﻮرﻧﻘﺮﻫﺎي + ۳۰٪ اﻓﺰودﻧﯿﻬﺎي ﻣﺠﺎز، ﺗﯿﻤﺎر ۳: ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺮﮔﺮﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ۵۰ درﺻﺪﮐﻠﯿﮑﺎ و ۵۰ درﺻﺪﮐﭙﻮرﻧﻘﺮه اي + ۳۰٪ اﻓﺰودﻧﯿﻬﺎي ﻣﺠﺎزﺑﺮﮔﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه وﭘﺲ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ، ﻗﺎﻟﺐ زﻧﯽ ، آردزﻧﯽ ، ﻟﻌﺎب زﻧﯽ و روﮐﺶ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش ﭘﺨﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺪت ۱۲۰ ﺛﺎﻧﯿﻪ در دﻣﺎي ۱۸۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد در روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﺮخ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﯾﺰر ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﺑﻪ روش اﻧﺠﻤﺎد ﺳﺮﯾﻊ اﻧﻔﺮادي)IQF( در درﺟﻪ ﺑﺮودت ۴۰ – درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ۶۰ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ درﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ و ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ۵ ﻣﺎه ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ )GC( ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ۱۷-SPSS اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎ و ﺗﺴﺖ ANOVA و ﺗﺴﺖ DUNCAN آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﮔﺮدﯾﺪ

ﺟﺪول۱ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻣﮕﺎ۳واﻣﮕﺎ۶ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي

ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﮕﺎ3 واﻣﮕﺎ6

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول۱ و ﻧﻤﻮدار ۲ ﻧﺸﺎن داد ، ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ۶ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ۳ در ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ۶ در ﻣﺎﻫﯿﺎن آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻄﺢ ۹۵ درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ.)۰۵/p<0(.

ﺟﺪول۲ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻣﮕﺎ۳ واﻣﮕﺎ۶ در ﺗﯿﻤﺎر۱ ﺑﺮﮔﺮ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮐﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي

ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﮕﺎ۳ واﻣﮕﺎ۶
ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﮕﺎ۳ واﻣﮕﺎ۶

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪول۲وﻧﻤﻮدار ۲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﻫﺎي اﻣﮕﺎ۳ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺗﯿﻤﺎر ۱ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ۶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ دﻟﯿﻞ آن وﺟﻮد ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻪ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ۳ در ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﻄﺢ ۹۵ درﺻﺪ ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮده اﺳﺖ.p<0/05)(.

ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات و ارزش ﻏﺬاﯾﯽ اﻣﮕﺎ۳ واﻣﮕﺎ۶


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید