ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﺮﯾﺪﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﯿﻮي رﻗﻢ ﻫﺎﯾﻮارد در ﻃﯽ ۴ ماه نگه داری در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ

چکیده

پژوهش حاضر به منظوربررسی اثر سطوح کلرید کلسیم بر صفات کیوی رقم هاپوارد در طی ۴ ماه نگه داری در سردخانه انجام شد. میوه های کیوی رفم هابوارد در مرحله بلوغ تجاری از یک باغ تجاری در شهرستان بابل برداشت گردید.آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار و ۳ تیمار کلرید کلسیم با غلظت های (۰ و۳ و۵ درصد) به اجرا در آمد.پس از تیمار، نمونه ها به سردخانه (دمای ۰ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۰-۹۵%) انتقال داده شدند.

اندازه گیری صفات کمی و کیفی میوه یس از ۴ ماه انبارمانی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان ازمایش صفات مواد جامد محلول (TSS) اسیدیته قابل تیتراسیون (TA) ، بPH آبمیوه سفتی بافت میوه، میزان کاهش وزن میوه و تست طعم و مزه اندازه گیری گردید. نتایج تجزبه واربانس داده‌ها نشان داد که موادجامد محلول. اسیدیته قابل تیتراسیون وPH آبمیوه اختلاف معنی داری در مقایسه با شاهد نشان دهد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بالاترین میزان سفتی بافت و کمترین میزان کاهش وزن مربوط به غلظت ۵ درصد کلرید کلسیم در طی انبارمانی می باشد.

مقدمه

کیوي میوه اي نیمه گرمسیري متعلق به خانواده Actinidiaceaeاست که مهمترین رقم تجاري آن هایوارد می باشد
) .(۱۶مشهور ترین کیوي فروت خوراکی در ایران نیز رقم هایوارد است. استان مازندران مقام اول کشت و تولید را در ایران داراست.توسعه و کشت و کار کیوي به سرعت در حال افزایش است.چنانچه میزان تولید در همین سطح حفظ شود بازهم بیشتر از مصرف سرانه داخل بوده و بایستی بخشی از آن صادر شود بنابراین جهت موفقیت در رقابت جهانی بایستی در حفظ کیفیت ظاهري و داخلی میوه دقت نمود).(۷از مهم ترین عوامل موجود در حفظ کیفیت، انبارداري و عوامل موثر بر آن است. یکی از راه هاي افزایش دسترسی مردم به فراورده هاي باغبانی،جلوگیري از ضایعات بین زمان برداشت تا هنگام مصرف است.

این ضایعات نتیجه عدم آگاهی تولییدکنندگان به شیوه هاي صحیح جابه جایی پس از برداشت،حمل و نقل،نگه داري و بازاررسانی می باشد.ضایعات پس از برداشت میوه ها و سبزي ها در برخی موارد به ۸۰ تا ۱۰۰ درصد میرسد).(۴در میان عناصرغذایی کلسیم مهمترین عنصر معدنی در تعیین کیفیت میوه می باشد. تیمار خارجی کلسیم دربسیاري از میوه ها از قبیل هلو، سیب وتوت فرنگی باعث بهبود شاخص هاي انباري آنها می شود.

همینطور کلسیم باعث کاهش سرعت پیر شدن، رسیدگی و ایجاد تحمل به پاتوژن ها و کاهش حساسیت به سرمازدگی در میوه ها وسبزیهاي مختلف بوسیله به تاخیر انداختن پیري دیواره سلولی و نگهداري و ثبات غشا و طولانی کردن ظرفیت غشا در انتقال سیگنالهاي سلولی می شود) .(۱۰دومینگو مارتینز و همکاران (۱۹۹۹) با انجام تحقیقاتی نشان دادند که بسیاري از نابسامانی هاي فیزیولوژیکی و کاهش عمر پس از برداشت محصولات از جمله خربزه درختی به مقادیر کم کلسیم ربط دارد) .(۱۳تیمار کلریدکلسیم بر روي میوه لیمو گزارش کردند که غلظت ۲میلی مول کلریدکسیم سبب کاهش آسیب هاي میکانیکی می شود همینطور آنها اعلام کردند تیمار کلریدکلسیم سبب افزایش سطوح پلی آمین درون غشا سلولی میوه هاي تیمار شده می گردد)

(۱۱خصوصا در سیب و گلابی عمر نگهداري میوه ها را افزایش داده و میتواند جایگزین سایر عوامل موثر بر کیفیت انبارداري گردد ) .(۸آکوینو و همکاران) (۲۰۰۴درطی آزمایشی بیان کردند که تیمار کلریدکلسیم قبل و بعداز برداشت بطور موثري سبب کاهش بروز آسیب هاي پوستی در میوه هاي نارنگی می شود).(۹پاشیدن پیش از برداشت نیترات کلسیم و پتاسیم باعث بهتر شدن مقدار عناصر معدنی پوست نارنگی در هنگام برداشت شده و به طور معنی داري نابسامانی هاي پوست را پس از نگهداري در دماهاي ۴و ۸درجه سانتی گراد کاهش داده است).(۱۲نتایج پژوهشی نشان داد که انگورهاي تیمار شده با کلریدکلسیم ۰/۶درصد طول عمر انباري بیشتري نسبت به شاهد نشان داد).(۱۵نتایج پژوهش هاي بابالار و همکاران نشان داد که کلرید کلسیم روي صفاتی مانند مواد جامد محلول،کاهش وزن حبه ها،مقدار کلسیم میوه،قهوه اي شدن،ریزش،سفتی وچروکیدگی در انگور اثر معنی داري داشت).

ین ضایعات نتیجه عدم آگاهی تولییدکنندگان به شیوه هاي صحیح جابه جایی پس از برداشت،حمل و نقل،نگه داري و بازاررسانی می باشد.ضایعات پس از برداشت میوه ها و سبزي ها در برخی موارد به ۸۰ تا ۱۰۰ درصد میرسد).(۴در میان عناصرغذایی کلسیم مهمترین عنصر معدنی در تعیین کیفیت میوه می باشد. تیمار خارجی کلسیم در
بسیاري از میوه ها از قبیل هلو، سیب وتوت فرنگی باعث بهبود شاخص هاي انباري آنها می شودهمینطور کلسیم باعث کاهش سرعت پیر شدن، رسیدگی و ایجاد تحمل به پاتوژن ها و کاهش حساسیت به سرمازدگی در میوه ها وسبزیهاي مختلف بوسیله به تاخیر انداختن پیري دیواره سلولی و نگهداري و ثبات غشا و طولانی کردن ظرفیت غشا در انتقال سیگنالهاي سلولی می شود) .

(۱۰دومینگو مارتینز و همکاران (۱۹۹۹) با انجام تحقیقاتی نشان دادند که بسیاري از نابسامانی هاي فیزیولوژیکی و کاهش عمر پس از برداشت محصولات از جمله خربزه درختی به مقادیر کم کلسیم ربط دارد) .(۱۳تیمار کلریدکلسیم بر روي میوه لیمو گزارش کردند که غلظت ۲میلی مول کلریدکسیم سبب کاهش آسیب هاي میکانیکی می شود همینطور آنها اعلام کردند تیمار کلریدکلسیم سبب افزایش سطوح پلی آمین درون غشا سلولی میوه هاي تیمار شده می گردد)

(۱۱خصوصا در سیب و گلابی عمر نگهداري میوه ها را افزایش داده و میتواند جایگزین سایر عوامل موثر بر کیفیت انبارداري گردد ) .(۸آکوینو و همکاران) (۲۰۰۴درطی آزمایشی بیان کردند که تیمار کلریدکلسیم قبل و بعداز برداشت بطور موثري سبب کاهش بروز آسیب هاي پوستی در میوه هاي نارنگی می شود).(۹پاشیدن پیش از برداشت نیترات کلسیم و پتاسیم باعث بهتر شدن مقدار عناصر معدنی پوست نارنگی در هنگام برداشت شده و به طور معنی داري نابسامانی هاي پوست را پس از نگهداري در دماهاي ۴و ۸درجه سانتی گراد کاهش داده است).(۱۲نتایج پژوهشی نشان داد که انگورهاي تیمار شده با کلریدکلسیم ۰/۶درصد طول عمر انباري بیشتري نسبت به شاهد نشان داد).(۱۵نتایج پژوهش هاي بابالار و همکاران نشان داد که کلرید کلسیم روي صفاتی مانند مواد جامد محلول،کاهش وزن حبه ها،مقدار کلسیم میوه،قهوه اي شدن،ریزش،سفتی وچروکیدگی در انگور اثر معنی داري داشت).

مواد وروش ها

به منظور انجام این تحقیق، میوه هاي کیوي رقم هایوارد در مرحله بلوغ تجاري زمانی که میزان مواد جامد محلول ۷/۵ درجه بریکس بود از یک باغ تجاري در شهرستان بابل برداشت و در محلول کلرید کلسیم با غلظت هاي (۰،۳و ۵درصد) به مدت ۵ دقیقه غوطه ورگردید. پس از خشک شدن سطح میوه ها، نمونه ها به سردخانه با دماي ۰درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ٪۹۰-۹۵انتقال داده شدند و صفات کمی و کیفی میوه پس از ۴ماه مورد بررسی قرار گرفت.آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار انجام گردید.

وزن نمونه ها توسط ترازوي دیجیتالی اندازه گیري گردید و میزان کاهش وزن با استفاده از فرمول: ۱۰۰* وزن اولیه/ ( وزن ثانویه – وزن اولیه) = (%) . سفتی بافت میوه توسط دستگاه سفتی سنج با قطر پیستون ۵ میلی مترمورد اندازه گیري قرار گرفت. میزان موادجامد محلول) (TSSبا دستگاه رفرکتومتر دیجیتالی)

براساس واحد بریکس( تعیین گردید همچنین به منظور اندازه گیري میزان اسیدیته قابل تیتراسیون میوه (TA) از روش تیتراسیون با سود ۰/۱ نرمال استفاده شد که مقدار اسیدیته قابل تیتر بر حسب گرم در ۱۰۰میلی لیتر اسیدسیتریک بیان گردید. PHعصاره میوه با استفاده از یک PHمتر اندازه گیري شد. در پایان انبارداري جهت آزمون حسی ( براساس تست طعم ومزه) میوه هاي هر تکرار توسط ۵ارزیاب مورد بررسی قرارگرفت که به میزان طعم ومزه میوه در دامنه ۰تا ،۵نمره دادند (۰ = ضعیف ترین طعم و۵ =بهترین طعم). داده ها با برنامه آماري SASمورد تجزیه وتحلیل قرار
گرفت

تاثیر کلریدکلسیم بر TA،TSSو pHمیوه

استفاده از کلرید کلسیم اگر چه اختلاف معنی داري بر TA،TSSو PHمیوه نداشت (جدول ۱) ولی با توجه به جدول،۲با افزایش سطوح کلرید کلسیم در طول دوره نگه داري نسبت به سطح شاهد ، TSSو PHمیوه روند کاهشی و میزان اسیدهاي آلی(TA) روند افزایشی داشت.بالاترین میزان موادجامد محلول (TSS )و PH میوه در تیمار شاهد و کمترین میزان موادجامد محلول و PHمیوه در تیمار ۵درصد کلرید کلسیم دیده شد.افزایش TSSدر کیوي فروت در هنگام رسیدن میوه احتمالا به دلیل افزایش فعالیت آنزیم ساکارز فسفات سنتاز می باشد بنابراین میتوان کاهش درصد مواد جامد محلول (TSS) در اثر کلرید کلسیم را به اثر غیرمستقیم کلریدکلسیم بر فعالیت این آنزیم مربوط دانست (۵) بیشترین میزان TAمربوط به تیمار ۵درصد کلریدکلسیم و کمترین مربوط به سطوح شاهد می باشد

تاثیر کلریدکلسیم برسفتی میوه

نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس دادهها نشان داد (جدول ۱) که سطوح کلرید کلسیم در سطح احتمال یک درصد
برسفتی میوه معنی دار گردید.نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بالاترین میزان سفتی بافت مربوط به غلظت ۵درصد کلریدکلسیم بعد از۴ ماه انبارمانی می باشد (جدول۲) سفتی زیاد بافت میوه ،به اعتقاد بیشتر پژوهشگران در اثر غلظت زیاد کلسیم گوشت میوه است (۲) هنگامی که دیواره هاي سلولهاي سطحی از کلسیم اشباع شد احتمالآ کلسیم در فضاي بین سلولی سلولهاي سطحی بصورت محلول در میآید وبتدریج به فضاي دیواره هاي سلولی با کلسیم کمتر حرکت می کند و سرانجام اتصال بیشتر کلسیم با دیواره هاي سلولی باعث سفتی بافت میوه خواهد شد).(۱۴سیاري و راحمی در تحقیقاتی نشان دادند که با افزایش میزان غلظت محلول کلرید کلسیم،میزان سفتی بافت بطور معنی داري در سیب افزایش یافت).(۶
در گزارش دیگري،کاربرد کلسیم به شکل غوطه وري همراه با پوشش کیتوزان در میوه هاي توت فرنگی باعث افزایش میزان در روزهاي اولیه انبارداري نسبت به شاهد شد.(Hermadez-Munoz et al,200 )

تاثیر کلریدکلسیم بر آزمون حسی میوه(تست طعم و مزه )

بر اساس جدول ۱ مشخص شد که سطوح کلرید کلسیم در سطح احتمال ۵درصد بر آزمون حسی میوه معنی دار گردید. مقایسه آماري میانگین داده ها نشان داد که کاربرد غلظت هاي مختلف کلریدکلسیم تاثیر معنی داري بر میزان طعم و مزه میوه ها داشت بطوریکه بالاترین میزان مقبولیت طعم مربوط به تیمار شاهد و کمترین میزان مربوط به تیمار ۵درصد کلریدکلسیم بود که نشان دهنده تاثیر کلریدکلسیم در کاهش رسیدگی در طی انبارمانی می باشد( جدول ۲ ).

تاثیر کلریدکلسیم برمیزان کاهش وزن :

نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس دادهها نشان داد (جدول ۱ )که سطوح کلرید کلسیم در سطح احتمال یک درصد
برکاهش وزن میوه معنی دار می باشد. مقایسه میانگین داده ها نشان داد (جدول ۲) که میزان کاهش وزن میوه هاي کیوي در طول انبارمانی افزایش می یابد اما این کاهش وزن در میوه هاي تیمار شده با کلریدکلسیم به طور معنی داري کاهش یافت بطوریکه کمترین کاهش وزن مربوط به ترتیب مربوط به تیمارهاي ۵و۳درصد کلریدکلسیم و بیشترین کاهش وزن در سطح صفر( شاهد) مشاهده گردید. استحکام پیوند فسفولیپیدها و پروتئین ها و کم نمودن تراوشات یونی موثر واقع می شود که می تواند دلیلی بر کاهش اتلاف وزن میوه در میوه هاي تیمار شده با کلسیم باشد) Lester and .(Grusak,1999 تیمار غوطه وري پس از برداشت در محلول کلرید کلسیم روي کاهش وزن میوه هلو موثر بوده وباعث شد که میوه هاي تیمارشده نسبت به میوه هاي شاهد کاهش وزن کمتري داشته باشند(۳).

جدول -۱نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مختلف کلریدکلسیم بر صفات مورد اندازه گیري

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﺮﯾﺪﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﯿﻮي رﻗﻢ ﻫﺎﯾﻮارد در ﻃﯽ ۴ ماه نگه داری در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ-صنایع برودتی برادران حقیقی

جدول –۲مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در تیمارهاي مختلف

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﺮﯾﺪﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﯿﻮي رﻗﻢ ﻫﺎﯾﻮارد در ﻃﯽ ۴ ماه نگه داری در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ-صنایع برودتی برادران حقیقی

نتیجه گیري کلی

بررسی مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاربرد کلریدکلسیم نقش موثري در جلوگیري از کاهش سفتی میوه، کاهش وزن داشته و موجب افزایش عمر انباري میوه هاي کیوي فروت می گردد
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید