ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﺮﯾﺪﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﯿﻮي رﻗﻢ ﻫﺎﯾﻮارد در ﻃﯽ ۴ ماه نگه داری در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ (بخش ۲)

تاثیر کلریدکلسیم برمیزان کاهش وزن :

نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس دادهها نشان داد (جدول ۱ )که سطوح کلرید کلسیم در سطح احتمال یک درصد
برکاهش وزن میوه معنی دار می باشد. مقایسه میانگین داده ها نشان داد (جدول ۲) که میزان کاهش وزن میوه هاي کیوي در طول انبارمانی افزایش می یابد اما این کاهش وزن در میوه هاي تیمار شده با کلریدکلسیم به طور معنی داري کاهش یافت بطوریکه کمترین کاهش وزن مربوط به ترتیب مربوط به تیمارهاي ۵و۳درصد کلریدکلسیم و بیشترین کاهش وزن در سطح صفر( شاهد) مشاهده گردید. استحکام پیوند فسفولیپیدها و پروتئین ها و کم نمودن تراوشات یونی موثر واقع می شود که می تواند دلیلی بر کاهش اتلاف وزن میوه در میوه هاي تیمار شده با کلسیم باشد) Lester and .(Grusak,1999 تیمار غوطه وري پس از برداشت در محلول کلرید کلسیم روي کاهش وزن میوه هلو موثر بوده وباعث شد که میوه هاي تیمارشده نسبت به میوه هاي شاهد کاهش وزن کمتري داشته باشند(۳).

جدول -۱نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مختلف کلریدکلسیم بر صفات مورد اندازه گیري

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﺮﯾﺪﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﯿﻮي رﻗﻢ ﻫﺎﯾﻮارد در ﻃﯽ ۴ ماه نگه داری در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ-صنایع برودتی برادران حقیقی

جدول –۲مقایسه میانگین صفات مورد بررسی در تیمارهاي مختلف

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﺮﯾﺪﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﯿﻮي رﻗﻢ ﻫﺎﯾﻮارد در ﻃﯽ ۴ ماه نگه داری در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ-صنایع برودتی برادران حقیقی

نتیجه گیري کلی:

بررسی مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاربرد کلریدکلسیم نقش موثري در جلوگیري از کاهش سفتی میوه، کاهش وزن داشته و موجب افزایش عمر انباري میوه هاي کیوي فروت می گردد

منابع :

  1. بابالار،م.،ع.دولتی بانه و شرافتیان.۱۳۷۸بررسی تاثیر پس از برداشت کلریدکلسیم روي کیفیت انباري دو رقم انگور کشمشی بیدانه و شاهرودي.مجله نهال و بذر.۳۲-۴۰

  2. پورآذرنگ،ه. .۱۳۷۳اثر کلرید کلسیم بر حفظ خصوصیات کیفی ارقام مهم سیب در سردخانه،پژوهش در علم وصنعت:۲۶

  3. .۱۳-۲۳ حمزه زاد خ، ربیعی و.اثرات پرتوتابی UV-Cو کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انباري میوه هلو رقم زعفرانی، مجله علوم باغبانی ایران،دوره ، ۴۰شماره ،۴،۱۳۸۸ص.۵

  4. راحمی،م..۱۳۸۲فیزیولوژي پس از برداشت،مقدمه اي بر فیزیولوژي و جا به جایی سبزي ها و گیاهان زینتی)ترجمه(.چاپ سوم با تجدیدنظر.انتشارات دانشگاه شیراز

  5. سلیمانی اقدم م. مستوفی ي..۱۳۸۸افزایش عمرانبارمانی کیوي فروت با تیمار بخار متیل سالسیلات.مجله علوم باغبانی ایران.دوره.۴۰شماره.۱

  6. سیاري م،راحمی م.نقش گرمادهی،کلریدکلسیم و پرمنگنات پتاسیم بر عمر انباري و سفتی گوشت میوه سیب گلدن دلیشس.مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی،جلد ششم،شماره چهارم . زمستان .۱

  7. فتاحی مقدم ج. حلاجی ثانی م. .۱۳۹۱تعیین زمان مناسب برداشت میوه ي کیوي و تاثیر آن بر کیفیت پس از برداشت.نشریه علوم باغبانی. جلد.۲۶شماره.۲ص. .۲۳۰-۲۳۷

  8. ملکوتی.م.ج.وس.منوچهري.،۱۳۸۱ارزیابی بهترین نسبت ازت به کلسیم در برگ ها و میوه سیب.نشریه فنی شماره.۲۲۶ موسسه تحقیقات خاك وآب،تهران.

۹٫ Aquino, S. D., A, Palma., F . Fronteddue and M. Tedde. 2004. Effects of preharvest
and postharvest calcium treatments on chilling injury and decay of cold
stored Fortune mandarins. International Conference- PostharvestVerona.
10. Brown, G., Wilson, S., Boucher, W., Graham, B. and McGlasson, B. 1995. Effect
of copper-calcium sprays on fruit cracking in sweet cherry(Prunus avium). Hort. Sci. 62:
75-80.
11. Domingo, M., Daniel, V., Maria, S.1999. Effects of post harvest putrescine and calcium
treatments on reducing mechanical damage and polyamines and abscisic acid levels during
lemon storage. J, Sci, Food Agric 79: 1589-1595.
12. El-hilali,F.,A.Ait-Oubahou,A.Remah and O.Akhaya.20030chilling injury and
peroxidase activity changes in Fortune mandarin fruit during low temperature
storage:Bulg.J.Plant physiol.29:44-45.
13.Qiu,Y.,M.S.Nishina and R.E.paull.1995,papaya fruit growth,calcium uptake,and fruit
temperature.Sci.Hort.23:261-267.

۱۴٫ Saftner , R. A , W.S.Conway and C.E.Sams Of postharvest calcium chloride treatment
on postharvest life, quality maintence,and fruit suface injury in Golden
Delicious apples.J.Am.Soc.Hort.sci.
15. Wasker, D. P., S. V. Damame, S. D. Masalker, R. S. Gaikwad 1994. Effect of
preharvest spray of calcium on extending the shelf life of grape. Orissa J. Hort. 22 (1): 50-
54.
16.Warrington I and Weston G (1990) Kiwifruit: science and management. Ray Richard
Publisher. Auckland. NZ. 576 p.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید