ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۱ )

ﭼﮑﯿﺪه

درﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻋﺮذي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮي ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﺗﺤﻘﯿﻖ ( ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺳﯿﻢ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺷﯿﻮه ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﯿﻮه ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﯿﻮه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎز و ﺷﯿﻮه ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﻮد. اﺑﺰارﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻧﻘﺸﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺮدآوري ﺷﺪه ﺑﻮد. وﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎروش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ژرﻓﺎﻧﮕﺮ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪي را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي: ﺧﺸﺖ ،ﺧﺮﻣﺎ،رﻃﺐ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ، ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎﺷﺖ ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﺎن اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮي ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از اﯾﻨﻬﺎ، ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزي، ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي روﻧﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺣﺠﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ واﻓﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺧﺮﻣﺎ و رﻃﺐ اﺳﺖ. و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎﺧﯿﺰ
ﮐﺸﻮر اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آن در ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﺷﻬﺮﺧﺸﺖ ، ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﻮاﯾﺪ و ﻣﻀﺮات آن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ و ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺎﻏﺪار ﺑﻮدن ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده ام ، از ﺷﯿﻮه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎز و ﺷﯿﻮه ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺳﻮد ﺑﺮده ام . ﺑﺪﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ۱۳۹۴، ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎري در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺷﯿﻮه داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورده و ﻓﯿﺶ ﺑﺮداري ﮐﺮدم و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ وﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺸﺪار و ﺷﻬﺮدار ، رﯾﯿﺲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﮐﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي و آﺑﯿﺎري و دﻫﺪاران و اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ، ﺑﺎﻏﺪاران و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺸﻬﻮر در روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮﯾﻪ اي رﺳﯿﺪم ﯾﻌﻨﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﺮاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪي دﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽ ﺷﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ۲۸ ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺷﻬﺮﺧﺸﺖ

ﺑﺨﺶ ﺧﺸﺖ ﯾﮑﯽ از ۶ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎزرون اﺳﺖ.ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۶۹ در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮري ﺷﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره از روﺳﺘﺎﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎرز ﺑﻮدن ﻣﺮدﻣﺶ ، ﺗﻨﻬﺎ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﺪ. )دﻫﻘﺎﻧﯽ، ۱۳۹۲( اﯾﻦ ﺷﻬﺮ )روﺳﺘﺎي ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ۱۳۶۹( در ﺳﺎل ۱۳۴۸ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻬﺮداري ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آب و ﺑﺮق در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي روﺳﺘﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺗﻠﻔﻦ درﺳﺎل ۱۳۷۰ و ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ۱۳۹۰ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.و داراي دو دﻫﺴﺘﺎن اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﻮرﮐﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎل ۱۳۸۷ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺸﺖ و ﮐﻤﺎرج ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ، ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺧﺸﺖ در ۵۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺎزرون و ۱۸۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮاز در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻗﺮار دارد. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮ ۳۰ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ۵۲۵ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ) اﻃﻠﺲ ﮔﯿﺘﺎﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﯾﺮان، ۱۳۸۳(

ﺑﺨﺶ ﺧﺸﺖ ﺣﺪود ۲۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ داردﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎري ۱۳۸۵ ﺣﺪود ۱۱ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.) ﺳﺮﺷﻤﺎري آﻣﺎر و ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ،۱۳۸۵(زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺧﺸﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺤﻠﯽ و دﯾﻦ
آﻧﺎن اﺳﻼم ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ. دﯾﺮﯾﻨﮕﯽ ﺧﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اواﯾﻞ دوران اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﺸﺖ ﻣﺠﺎور ﺧﺸﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻣﮑﺎن ﻫﺎي دﯾﺪﻧﯽ آن اﺳﺖ. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻣﺮدم ، اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم در ﻣﺠﺎورت ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ﻗﺮار دارد و ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪاي ﺧﺸﺖ ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي آب و ﻫﻮاﺋﯽ ﮔﺮم ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎ ﺑﻪ ۴۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ رﺳﺪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﺳﺎل ۴۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . آب و ﻫﻮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻬﺎري ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ دارد اﻣﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺷﺮﺟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،، ﭘﺎﯾﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ، اﯾﺎم زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﻮروز در ﺧﺸﺖ از اواﯾﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺷﺮوع و ﺗﺎ اول ﺳﺎل ﻧﻮ اداﻣﻪ دارد. ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣﺎي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﺮدم ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن ﺳﯿﺰده ﺑﺪر ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺸﺖ ﺧﺮﻣﺎ، ﺟﻮ و ﮔﻨﺪم و ﺻﯿﻔﯽ ﺟﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺧﺮﻣﺎي اﯾﻦ دﯾﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻤﺘﺎز و ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ. اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﺎورزي اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﺖ و ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ۵۰۰ ﻫﮑﺘﺎرو ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﮑﺼﺪ اﺻﻠﻪ ﻧﺨﻞ،ﻋﻤﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎزرون اﺳﺖ.۸۰ درﺻﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻃﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﯾﺎ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮد و۲۰ درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺮﻣﺎ در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ و دو ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ و ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎي ﺧﺸﺖ ﮐﺒﮑﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس وﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد. .)ﺧﺴﺮواﻧﯽ،۱۳۸۸( ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮﺳﺎل در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺎزرون ﺑﯿﺶ از ۶۰ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻣﺎ و رﻃﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ وﮐﻤﺒﻮد آب اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺎﻫﺶ آن اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻣﺎ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ روي دﺳﺖ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻋﺪم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﻋﺪم ﺻﺎدرات ﺑﻮد. ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺨﻞ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎرك اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺮدادﻣﺎه آﻏﺎزﻣﯽ ﺷﻮد،دوم ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻃﺐ ﺗﺮ ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ اول ﻣﻬﺮﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد وﺗﺎ اواﯾﻞ آﺑﺎن ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد.

ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺸﺖ از ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ” ﭘﯿﺶ ” ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻓﺘﻦ ﺳﺒﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺧﺮﻣﺎ از درﺧﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮع دوم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﮏ ﯾﺎ ﺗﺮك ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎ روي آن ﭘﻬﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻓﺘﻦ دوﻏﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ دارد وﺧﺎرك در آن ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.)دﻫﻘﺎﻧﯽ، ۱۳۹۲( ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ از ﺧﺮﻣﺎ، زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪ دار ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺤﻠﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻠﻮاﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ وﭼﻨﺪ ﻧﻮع رﻧﮕﯿﻨﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﺪ وﮔﺮدو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﺠﺎي دﺳﺮاز آن در زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. )ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﺸﺖ(

ﺧﺮﻣﺎ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن

واژه ﺧﺮﻣﺎ رﯾﺸﻪ و ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺎرﺳﯽ داﺷﺘﻪ و از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎي ﻫﻨﺪي، اردو، ﺗﺮﮐﯽ، اﻧﺪوﻧﺰﯾﺎﯾﯽ و ﻣﺎﻟﺰﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﺮﻗﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻏﺮﺑﯽ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ. .)ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا( ﺧﺮﻣﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﮏ ﻟﭙﻪ اي و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﺟﺰو ﺗﯿﺮه ﻧﺨﻞ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻮه اش ﺧﻮراﮐﯽ و داراي ﻫﺴﺘﻪ اي ﺳﺨﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎزك و ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺰرگ از ﺷﺎﺧﻪ آوﯾﺰان ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺮگ ﻫﺎي آن ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ارﺗﻔﺎع ﻧﺨﻞ ﺑﻪ
۱۰ ﺗﺎ ۲۰ ﻣﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. ﺑﻪ ﻣﯿﻮه ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺧﺮﻣﺎ ” ﺧﺎرك ” ﯾﺎ ” ﺧﺮك ” ﯾﺎ ﮐﻨﮓ و در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ” ﺣﺒﺎﺑﻮك ” ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. رﻃﺐ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺮﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻗﻨﺪ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎي ﮐﺎﻣﻼ رﺳﯿﺪه دارد. ﺗﻤﺘﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﯾﮑﺎي ﻣﯿﻮه ﺧﺮﻣﺎ ، ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺧﺮﻣﺎ از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺴﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.درﺣﺖ ﺧﺮﻣﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺧﺮﻣﺎ داراي ۲۵ درﺻﺪ ﺳﺎﮐﺎروز، ۵۰درﺻﺪ ]ﮔﻠﻮﮐﺰ[، و ﻣﻮاد آﻟﺒﻮﻣﯿﻨﻮﺋﯿﺪي، ﭘﮑﺘﯿﻦ و آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه داراي وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E،C،B،A و ﻣﻘﺪاري اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﺮگ و ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺳﺒﺪ و زﯾﺮاﻧﺪاز ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. از ﻫﺴﺘﻪ آن ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻧﻤﺤﻠﯽ و از ﻣﯿﻮه ﺧﺮﻣﺎ ﺷﺮاب و ﻋﺴﻞ وﺷﻬﺪ. ﻣﺮدم ﺻﺤﺮا ﻫﺴﺘﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ را آرد ﮐﺮده و از آن ﻧﺎن ﻣﯽ ﭘﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﺴﺘﻪ را ﺑﻮ داده و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا دم ﮐﺮده آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ در را در آب ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ روز ﺧﯿﺲ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﻘﻮي ﺑﻪ ﺷﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺟﻮش ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ درﺧﺖ را از ﺗﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﺪا ﮐﺮده و در دو ﻣﻮرد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
اول: ﺑﺮاي ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﺮدن زﻣﯿﻦ ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ
دوم: اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﯿﺮك ﻧﺨﻞ، در ﺑﯿﻦ ﺑﺮگ ﻫﺎي درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ” ﻗﺒﻪ ” ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ، ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ و ﺧﻮﺷﻤﺰه اﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ روﯾﺶ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح “ﮐﺸﺘﻦ ” ﻧﺨﻞ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺟﺪا ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮﻣﺎﺧﯿﺰ اﯾﺮان اﺻﻄﻼﺣﺎت و واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ زﯾﺎدي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺨﻠﮑﺎري رواج دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ
اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻣﭻ ﻣُﺦ، ﻣُﻎ ﯾﺎ ﻣُﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺨﻞ ﻫﻢ اﺳﺖ. ﻧﺎم ﺗﻨﮕﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻫﻢ از اﻫﻮراﻣﺰدا و ﻫﺮﻣﺰد و ﻫﻮرﻣﺰد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓَﺴﯿﻞ: ﺳﺎﻗﻪ اﺻﻠﯽ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ.در ﺟﯿﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺟﻮش ﻧﺨﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﯿﻢ: ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻓﺴﯿﻞ ﺑﺮوﯾﺪ اﻋﻢ از ﺗﻨﻪ و ﭘﺎﺟﻮش.
ﺗﯿﻢ ﻓﺴﯿﻞ: آﻧﭽﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻨﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﯽ روﯾﺪ.
ﻣُﻪ ﮐُﺸَﮏ ﯾﺎ ﻣﺦ ﮐﺶ : درﺧﺘﭽﻪ اي ﮐﻪ از ﺗﻨﻪ ﻓﺴﯿﻞ ﺑﺮآﯾﺪ.در ﺑﻢ و ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

اَﺑﺎر: ﮔﺮدي ﮐﻪ از ﻧﺨﻞ ﻧﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد.در ]]ﺑﻢ[[ و ]]ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ[[ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.در ﺟﯿﺮﻓﺖ و ﻣﯿﻨﺎب ﺑﻪ آن اﯾﻮار ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﮔﻠﻪ ﺑﺸﮑﻦ[[ ﯾﺎ ﺗَﺮَﮐﯽ: از آﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﺨﻞ.

ﺗﺎزوغ: ﺳﻮﺳﮑﯽ از آﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﺨﻞ.

ﻣُﺸﺘﺎب: اﺗﺎﻗﮏ ﯾﺎ ﺳﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮاي داﻧﻪ داﻧﻪ ﮐﺮدن و ﺷﯿﺮه ﮔﯿﺮي از ﺧﺮﻣﺎ.
ﭘﻨﮓ: ﺧﻮﺷﻪ
ﺗﺎره: ﺧﻮﺷﻪ ﻧﺨﻞ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻏﻼف ﺧﻮد ﻗﺮار دارد و ﻫﻨﻮز ﭼﻮﺑﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﭘﺮﯾﭽﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺮﭼﻪ: اﻟﯿﺎف اﻃﺮاف ﺑﺮگ ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻪ درﺧﺖ اﺳﺖ. ﭘﺮﯾﭽﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﮑﺎچ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﻤﺎن » ﻟﯿﻒ « ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺟﯿﺮﻓﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. در ﺑﻢ و ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﯽ ﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﭘﯿﺶ: ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ
ﭘﺎﮔﻨﻪ: اﻧﺘﻬﺎي ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ. در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ » ﺗﺎﭘﻮل «ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در
ﺟﯿﺮﻓﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗَﮓ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. در ﺑﻢ و ﻧﺮﻣﺎﺷﯿﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻟﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
دُم ﺑﺎز: ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آن رﺳﯿﺪه و ﺣﺎﻟﺖ رﻃﺒﯽ داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﻤﻪ ي ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرك ﯾﺎ ﻧﺎرس ﺑﺎﺷﺪ)ﻟﻐﺖ
ﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا( اﮐﺜﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ در اﯾﺮان ۷ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻨﯽ از ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ۲۵ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ و ۱ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ، ۱ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ آن در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. از ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻣﺎي ﻫﺮ ﺳﺎل اﯾﺮان، ۱۰ درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، ۵۰ درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ و ۴۰ درﺻﺪ ﻫﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل، ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه و از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ.
اﻧﻮاع درﺧﺖ ﻧﺨﻞ در ﺷﻬﺮﺧﺸﺖ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع درﺧﺖ ﻧﺨﻞ ” ﮐﺒﮑﺎب ” اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﺖ ﻧﺨﻞ درﺟﻪ ﯾﮏ اﺳﺖ ، درﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﻫﺎي درﺟﻪ دو زﯾﺎدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺼﺐ،ﺷﮑﺮ،ﻣﮑﺘﯿﺐ،ﻗﻨﺪي،ﺷﯿﺦ ﻋﺎﻟﯽ،ﺧﺸﺨﺎر،ﻫﻠﻮوي،ﺳﻤﺒﺮون،دو ﺑﺮي،رﺳﻮل اﻟﻠﻬﯽ،ﮐﻨﮕﻮﻧﯽ،زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻨﯽ،ﻋﺎﻟﯽ،ﻗﺎﺑﯽ،ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي،ﻧﻮﺑﺮ،ﺧﺎﺻﻪ ﺟﻬﺮﻣﯽ و ﺷﺎﺑﯽ.

مشاهده ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۲ )

مشاهده ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۳ )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید