ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۲ )

مشاهده ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۱ )

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ازﺧﺮﻣﺎ

در ﺧﺸﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﭘﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل درﺧﺖ ﻧﺨﻞ اﺳﺖ ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآوري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﮏ و ﮐﻠﻮﭼﻪ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ،ﻟﻮاﺷﮏ،ﭼﯿﭙﺲ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ،ﺷﯿﺮه، ﺷﯿﺮه و ارده ، ﺷﮑﻼت ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺳﺮﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. درﺿﻤﻦ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﺮﻣﺎي درﺟﻪ ۲ ﺧﺸﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺮﻣﺎي ﺟﻬﺮم ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و ﺷﺒﯿﻪ ﺗﺨﻤﻪ و دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻘﻼت،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ و ﻓﻠﻪ اﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺼﺐ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ” ﻗﺼﺒﮏ ” ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ، ﻧﯿﺰ ﻃﺮﻓﺪار زﯾﺎدي دارﻧﺪ.

ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي در ﺧﺸﺖ

ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي دو وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻃﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎ ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد، ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﯿﻮه اول ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻃﺐ در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﮕﻬﺪاري از رﻃﺐ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﺨﭽﺎل وﻓﺮﯾﺰر و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﮔﺮﻧﻪ در ﻫﻮاي آزاد در ﮐﻤﺘﺮ از ۲ روز ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠﯽ ” ﺗﺮش ” ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ در ﺷﯿﻮه دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎرﺗﻦ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري از ﺧﺮﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺨﭽﺎل وﻓﺮﯾﺰر و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ودر ﻫﻮاي آزاد و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎ از رﻃﺐ ﺧﺸﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ذﮐﺮ ان ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ رﻃﺐ ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺧﺮﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺑﺮ روي درﺧﺖ ﻧﺨﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از اواﺳﻂ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ رﻃﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺮداد ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.

وزن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي رﻃﺐ از ﺳﻄﻞ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻇﺮوف ۱۰۰ ﺗﺎ ۲۰۰ ﮔﺮﻣﯽ ، و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎ ﻫﻢ از ﮐﺎرت ﻫﺎي ۳و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮس ﺷﺪه ۱۰۰ ﮔﺮﻣﯽ وﺟﻮد دارد.ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺧﺎرج آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.


ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ رﻃﺐ ﺣﺠﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯽ ﺗﻮان ) واﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ(آﻧﻬﺎ را ﭘﺮس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺷﯿﻮه ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺮﻣﺎ و رﻃﺐ دﭼﺎر ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ” رﻃﺐ ” ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻫﻢ دارد اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد و اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻫﻤﺎن اﺣﺪاث ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺮﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ.

در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ۱۷ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ وﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ۹۸ ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺋﻤﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ و ۲۵۰ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺣﺪود ۳۰۰ ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ راﻧﻨﺪه ﻫﺎ و ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪه ، ﺑﺎرﺑﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي رﻃﺐ ﻧﯿﺰ ۲ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮاي ۴۰ ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮاي ﺣﺪود ۳۰ ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺳﺎزي ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺮﻣﺎ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺳﺎزي ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﺑﺘﺪاي ورودي ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ آن ، ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎرﺗﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ۱۲ ﻧﻔﺮ داﯾﻢ و ﺑﯿﺶ از ۲۰ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﻮاﺷﮏ و ﮐﻠﻮﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ” آي ﺗﯽ ﺗﯽ ” ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﺣﺪاث ۱۰ ﻧﻔﺮ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۱۵ ﻧﻔﺮ را ﻧﯿﺰ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ دارد.
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺠﺰ ۲۶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ۱۳۰ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ دارﻧﺪ.

ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺮﻣﺎ:

ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺮﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ درﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺑﺎﯾﺪ از درﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ. ﻣﺴﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻏﺪارﺷﻬﺮ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد” ﻫﺮ ﻧﺨﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۰ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دارد ﻣﺜﻞ اﻓﺘﺎدن از ﻧﺨﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﯾﺎ ﻣﺮگ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع . ﭼﻘﺪ ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﻧﺨﻞ ، ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن را داﻏﺪار ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺧﺪاﻧﺼﯿﺐ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد از ﻧﺨﻞ ﺑﯿﻔﺘﻢ اﻣﺎ ﺧﺪاﮐﻤﮑﻢ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺣﺎﻻ )ﺑﺎﺧﻨﺪه (ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻧﺪم.


ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺶ زدﮔﯽ زﻧﺒﻮران ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻬﺪ ﺧﺮﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ، ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﯽ” ﺑﺎﻏﺪار دﯾﮕﺮي ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: ” ﻣﺎر ﻫﻢ در درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ ﻻﻧﻪ ﺳﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ از درﺧﺘﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﻻي درﺧﺖ ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺶ زدن ﻫﻤﺎن و ﭘﺮت ﺷﺪن از درﺧﺖ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن. ﺣﺎﻻ از ﻧﯿﺶ ﻣﺎر ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺮي، ﭘﺮت ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺨﺎع و ﻓﻠﺠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.”

آﻓﺖ زدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺮﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﮐﺸﺎورزي دارد ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻓﺖ زدﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻓﮏ زدن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠﯽ ” ﮐﻔﻮﮐﯽ ﺷﺪن ” ، ﻋﺴﻠﮏ، ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ رﯾﺰ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت و ازﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﻏﺪاران ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﮐﻤﺒﻮد آب اﺳﺖ.

از ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻏﺪار ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺨﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪي دارد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:” آﺑﯿﺎري ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻤﺒﻮد آب اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻮد و آﺑﯿﺎري ﻗﻄﺮه اﯾﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻮد ، ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮان از ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺨﻞ راﺿﯽ ﺑﻮد.ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪ دوﻟﺖ و وزارت ﮐﺸﺎورزي
دارد”.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻏﺪاران ﺟﻮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ” در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﻤﺒﻮد آب ﺟﻬﺖ آﺑﯿﺎري ﺑﺎﻏﺎت، ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻔﺎف ﻣﺨﺎرج ﺑﺎغ و زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﻤﯽ دﻫﺪو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﺧﺮج و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ، ﺻﺮف ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺪاري ﺑﭙﺮدازي.” ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎي ﺷﻮرا ﮔﻔﺖ”ﻧﮕﻬﺪاري از ﻧﺨﻞ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و درﯾﮏ ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوي ﺑﺎﻻي ﯾﮏ ﻧﺨﻞ ۱۲ ﺗﺎ ۱۳ ﻣﺘﺮي ﺑﻌﺪش ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﺖ را ﺑﻔﺮوﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﯽ و ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻨﮕﺎه دار و ﺑﻪ ارزان ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺨﺮد و ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ، اﮔﺮ ﺑﺎﻏﺪار ﺧﻮدش ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد”.

ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮﻣﺎ زود ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﯾﮏ ﺑﺎران ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اي در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﮐﻪ زﻣﺎن ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ درﺧﺘﺎن اﺳﺖ) در اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠﯽ »ﺑﻮ دادن« ﻧﺨﻞ( ﯾﺎ اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﯾﺎ ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل را ازﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و در اﺻﻄﻼح ﻣﺤﻠﯽ » ﺗﺮش «ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﺣﻤﺎت ﻃﻮل ﺳﺎﻟﺖ ﻫﺪر ﻣﯽ رود” ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل از درﺧﺖ ﻧﺨﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري ازدرﺧﺖ ﻧﺨﻞ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻏﺪاري اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺮﻣﺎي ﺧﺸﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﺮم اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺎز و ﻧﻮازش )ﺑﺎﻟﺒﺨﻨﺪ( ﺟﻤﻊ آوري ﺷﻮد ﻣﺚ ﺧﺮﻣﺎي ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻي ﻧﺨﻞ ﭘﺮﺗﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ. ﺑﺎﯾﺪ آرام ﺑﯿﺎورﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﺧﺮد و ﺷﮑﺴﺘﻪ وﻟﻪ ﻧﺸﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺸﻨﮓ، ﺷﮑﻞ ﺧﻮدش در ﻇﺮف ﻫﺎي رﻃﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﭙﺴﻨﺪد.”

مشاهده ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري رﻃﺐ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺖ ( بخش ۳ )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید