مقايسه کيفيت بافت دوواريته سيب پس از نگهداري در سردخانه وارزيابي دقت در اندازه گيري دو دستگاه ماگنس تايلور وفشار سنج ميوه ( بخش ۲ )

نتايج

مرحل اول

تيمار واريته هاي سيب در دو سطح (زرد و قرمز لبناني) و تيمار دستگاههاي اندازهگيري نيز در دو سطح (پنترومتر دستي) و دسببتگاه ماگنس تايلور( و هر كدام در تكرار در طرح بلوک كامل تصببادفي به روش فاكتوريل تجزيه وتحليل آماري گرديد. جدول ( ۱) نشان دهنده جدول تجزيه و ارزيابي در سطوح تيمارها ميباشد.
بطوريكه در جدول ( ۱) ملاحظه ميشبود سطوح تكرارها و اثرات متقابل واريته هاي سبيب در نوع دستگاه اندازه گيري در صفت مورد بررسي يعني نيرو فاقد اختلاف معني دار آماري در سطح ۵ درصبد هستند، اما واريته هاي سيب و نوع دستگاه هر دو داراي اختلاف كاملاً معنيدار آماري با احتمال ۹۵ درصبد و خطاي ۵ درصد مي باشند. بعداز بررسبي ومقايسبه ميانگين ها بطوركلي مشباهده مي شود در كليه سطوح تكرارها و اثرات متقابل نوع دستگاه واريته هاي سيب هيچگونه اختلاف معني دار آماري با هم ندارند. اما هم در نوع دستگاه و هم در واريته هاي سيب در سطح مورد بررسي اختلاف كاملاً معني دار آماري مشاهده ميشود

مرحل دوم

به منظور بررسي دقت دستگاه ماگنس تايلور در اندازه گيري سختي بافت ميزان جابجايي يا عمق حفره (از ۱ تا ۱۰ ميليمتر) و هر كدام در حداقل سه تكرار در طرح بلوک كامل تصادفي به روش فاكتوريل تجزيه و تحليل آماري گرديد.بطوريكه در جدول ۲ ملاحظه ميشود در بررسي ميزان نيرو در كليه سطوح تيمارها بجز سطوح تكرار در سطح ۰.۰۵ درصد اختلاف کاملا معنی دار آماری مشاهده ميگردد.

تفسير و بحث

مرحل اول

از كليه نتايج بدست آمده در مرحله اول از طريق آزمون دانكن مقايسه ميانگين به عمل آمده و ميزان L.S.D 1 يا حداقل اختلاف معنيدار آماري نيز تعيين گرديد.در اين مرحله مقايسه سببختي بافت دو واريته سیب زرد و قرمز لبناني پس از يك دوره نگهداري در سردخانه و نيز فاكتورهاي كيفي مربوط به سختي بافت بدست آمده توسط دو دستگاه مختلف و مقايسه دقت در اندازهگيري اين دو دستگاه مدنظر بوده است.

واريته هاي سيب (A)

بطوريكه در جدول ( ۳) ونمودار( ۱ ) ملاحظه ميشود، در بررسي ميزان اعمال نيرو در واريته هاي سيب،همواره سيب قرمز لبناني داراي مقاومت بيشتري نسببت به واريته ز رد لبناني بوده و از ماندگاري بهتري برخوردار بوده اسبت. و هم سنين در بررسي اعداد بدست آمده از ميزان نيرو بر سطح F/A و نيرو جابجايي كه در اينجا اعمال نيرو در عمق ثابت ( ۸) ميليمتر محاسبه شده است واريته قرمز لبناني از استحكام بافت بهتري نسبت به واريته زرد لبناني برخوردار بوده است.

نوع دستگاه (B)

بطوريكه در جدول ( ۳) ونمودار( ۲) ملاحظه ميشود اعداد بدست آمده در كليه صفات مورد بررسي شامل ميزان نيرو (F) نيرو بر سطح F/A در دسبتگاه ماگنس تايلور كمتر از اعداد بدست آمده توسط پنترومتر دستي هستند و بين آنها اختلاف كاملاً معنيدار آماري وجود دارند بنابراين در بررسببي كيفي مربوط به بافت ميوه ها چنانچه با دستگاه هاي مختلف مورد آزمايش قرار ميگيرند اعداد هر دستگاه را بايستي با نمونه هاي آزمايش شده توسط همان دستگاه مقايسه نمود و مقايسه اعداد بدست آمده توسط دستگاه هاي مختلب حتي شرايط كاملاًمشابه ممكن است خطاي تصميم گيري ايجاد نمايد

اثرات متقابل واريته هاي سيب – نوع دستگاه A*B)

مقايسه اعداد بدست امده براي فاكتورهاي كيفي مربوط به بافت شامل نيرو – نيرو بر سطح و نيرو بر جابجايي باعمق براي دو واريته سيب توسبط دو دسبتگاه نشبان مي دهد كه: واريته سبيب قرمز لبناني با دسبتگاه پنترومتر دستي با دستگاه ماگنس تايلور همواره داراي اختلاف و مقادير بدست آمده توسط پنترومتر دستي بطور معني داري از مقادير بدست آمده بافت توسط ماگنس تايلور در صفات مورد بررسي بيشتر است اما در سيب زرد لبناني بين اعداد بدست آمده حاصل از آزمايش توسط دو دستگاه هيچگونه اختلاف معني دار آماري مشاهده نميشود. (نمودار ۳و ۴) لذا ميتوان نتيجه گرفت اين اختلافات در مقادير پايين تر از يك حد يا سيب هاي نرمتر جزئي و قابل اغماض ميباشد. بعلاوه مقادير بدست آمده از فاكتورهاي كيفي مربوط به سختي بافت در واريته زرد لبناني توسط هر دو دستگاه همواره از مقادير بدسبت آمده از واريته قرمز لبناني كمتر و نشبان دهنده مقاومت كمتر و نرمي بيشبتر سيب زرد لبناني پس از يك دوره نگهداري در سردخانه مي باشد.به عبارت ديگر واريته قرمز لبناني داراي دوام انباري بهتري نسبت به واريته زرد لبناني مي باشد و اين مسأله در هر دو دستگاه مورد تأييد قرار گرفته است

مرحل دوم

ازكليه نتايج بدست آمده در مرحله دوم نيز از طريق آزمون دانكن مقايسه ميانگين به عمل آمده و ميزان حداقل اختلاف معنيدار آماري (L.S.D) نيز مشخص گرديد. منظور از اجراي اين مرحله بررسي دقت دستگاه ماگنس تايلور در تعيين پارامترهاي كيفي مربوط به بافت دو واريته سببيب در عمقهاي مختلب (Deformation) يا پروفيل سببختي بافت سببيب در مقاطع مختلب (از ۱ تا ۱۰ ميليمتر) و مقايسبه آنها با يكديگر اسبت. بطور كلي مشاهده شدكه بررسي فاكتورهاي كيفي مربوط به سختي بافت شامل نيرو (F) نيرو بر سبطح F/A نيرو بر جابجايي F/D در تمام موارد نشبان مي دهد كه سيب قرمز لبناني همواره داراي استحكام بافت بيشتري نسبت به سيب زرد لبناني بوده و اين ميزان به لحاظ آماري كاملاً معنيدار است.

هم چنين در بررسي اثر نيرو در عمق هاي مختلب سيب بطور قابل انتظاري بيشبببترين مقاومت مربوط به عمق ۵ و ۱۰ ميليمتر و كمترين مقاومت مربوط به عمق ۱ ميليمتر ميباشد( نمودارهاي ۵ و ۷) و به تدريج با افزايش عمق بيشتر شده است نكته قابل توجه مقاومت
بافت سيب از عمق ۴ ميليمتر به بالا است كه تا عمق ۱۰ سانتيمتر همواره داراي مقاومت بالا و بصورت ثابت بوده است هرسند نوساناتي از نظر مقاومت در عمق ۷ ميليمتر مشبباهده ميشببود كه ميتواند مربوط به تراكم كيسببههاي هوايي و فضبباهاي بين سلولي و يا آثار فيزيولوژيك ناشببي از تخريب تدريجي ميوه باشببد اما مقايسه عمق ۵ ميليمتر با ۸ ميليمتر از نظر تحمل نيرو و عدم اختلاف معنيدار آماري تقريباً اين فرضبيات را رد نموده و به نظر ميرسبد از عمق ۵ ميليمتر به بالا هيچگونه تفاوت محسوسي بين سختي بافت ميوه
مشاهده نميگردد و نتيجه ديگر اينكه آثار نرم شدن و كاهش سبختي بافت ميوه از سبطح شروع ميشود و هرسه بطرف عمق پيش ميرويم استحكام بافت بيشتر است.

اين نتايج در ميانگينهاي بدسبت آمده از اثر نيرو بر سطح F/A و جابجايي نيز تأييد شده است يعني همواره واريته قرمز لبناني داراي اسبتحكام بافت بيشبتري نسببت به واريته زرد لبناني بوده است . (نمودار ۸و ۹) همسنين در بررسي اثر F/D در عمقهاي مختلف همانطور
كه در جدول مشباهده مي شبود تا عمق ۴ ميليمتر مقاومت نسبت به سطح بصورت افزايشي و از عمق ۴ ميليمتر به بالا بصورت ثابت اعداد بدست آمده فاقد اختلاف معني دارند و نتايج قبلي نيز تأييد ميگردد.

اما در بررسي اثر نيرو بر جابجايي با F/D ضمن تأييد استحكام بافت بيشتري واريته قرمز لبناني نست به واريته زرد لبناني و دوام انبار ماني بهتر آن نتايج حاصبل از بررسي اعمال نيرو بر عمق در جابجايي هاي مختلب سون ميزان نيرو بر عمق F/D مجدداً در همان عمق
بررسي شبده و در حقيقت محاسبه شده است لذا در مقاطع پايين تر يعني عمقهاي ۱ تا ۵ ميليمتر مقادير بالاتر و هرسه بطرف پايينتر ميرويم اين مقادير كمتر ميشبوند به عبارت ديگر نتايج بدست آمده مييد نتايج قبلي است يعني مقاومت لايه هاي مختلب سيب در برابر نيرو با افزايش عمق بيشتر ميشود و اين حد از عمق ۵ ميليمتر به بالا بصورت ثابت و بدون تغيير است.

بررسي اثرات متقابل بالاترين مقاومت در مقابل نيرو (F) و نيرو بر سطح F/A مربوط به واريته قرمز لبناني در عمق ۱۰ ميليمتر و كمترين مقاومت مربوط به عمق نيرو (F) و نيرو بر سبطح F/A با افزايش جابجايي تا عمق ۵ ميليمتر روند افزايشي داشته اما از عمق
۵ ميليمتر به بالا اين روند ثابت و يكنواختي بيشبتري نشان مي دهند هرسند كه همواره واريته قرمز لبناني داراي استحكام بافت بيشتري نسبت به واريته زرد لبناني در مقاطع مختلب مورد آزمايش داشبته اسبت و ديگر اينكه بروز پديده نرم شبدن و تخريب سبلولي ناشبي از
ماندگاري، رسبيدگي بيش از حد و پيري سببب از سبطح شروع شده و به تدريج به عمق گسترش م ي يابد. نتايج بدست آمده از بررسي اثر نيرو جابجايي F/D در مقاطع مختلب نيز با توجه به توضيحات داده شده مييد همين روند است

مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی

منابع

مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی
مقايسه-کيفيت-بافت-دوواريته-سيب-صنایع برودتی حقیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید