طراحی سیستم تبرید سردخانه محصولات دامی و خوراکی در شهرستان بوشهر (بخش ۳)

مصرف سرانه انواع محصولات

بر اساس آمار و ارقام بدست آمده تا سال ۲۰۱۳ ،این نتایج برای محصولات موجود در این سردخانه بدست آمده اند:

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

بدین ترتیب میتوان مطابق تخمینهای زده شده، مقدار مصرف سرانه هر محصول را بصورت ذیل محاسبه نمود:

الف) اتاق پیش سردکن:

مصرف دو روز افراد برای گوشت گوسفند وارد پیش سرد کن می شود، که از این مقدار مصرف یک روز پس از نگهداری وارد بازار شده و مابقی وارد اتاق انجماد سریع می شود پس برای اتاق پیش سردکن داریم:

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

که در این رابطه، سمت راست معادله به معنی مقدار مصرف روزانه می باشد؛ ضریب ۲ در این فرمول نشان دهنده آن است که مقدار محصول برای ۲ روز محاسبه می شود. این عدد در تعداد افراد شهر و در نهایت در نسبت مصرف سرانه به ۳۶۵ روز سال ضرب شده و مقدار برای هر روز محاسبه شده و نهایتاً در جدول ۴ گردآوری شده است.

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

ب) اتاق انجماد سریع:

همان گونه که در بالا توضیح داده شد ، مابقی محصولات غذایی وارد اتاق انجماد سریع می شوند که ۱ روزه بوده واز این رو ضریب ۱ در فرمول زیر مشاهده می گردد:

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

محاسبه تعداد پالتها و جعبه هاي موجود در هر اتاق

برای انجام این مرحله در ابتدا مشخصات پالت ها و جعبه ها به صورت زیر در نظرگرفته می شود

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

محاسبه بارهاي حرارتی در سردخانه

بارهای حرارتی در سردخانه شامل ۴ قسمت می باشد که به ترتیب در ذیل ذکر خواهند شد [۲:

الف) بارحرارتی دیوارها (Q1)

این بار حرارتی ناشی از انتقال حرارت از محیط اطراف به محیط سرد داخل فضای سردخانه می باشد که فرمول آن بصورت زیر است:

Q = UA T

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

با استفاده از داده های موجود در جدول ۸ و همچنین استفاده از اطلاعات جداول ۳ نا ۶ نتایج زیر بدست می آید:

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

ب) بار حرارتی تعویض هوا ( Q2)

این بار حرارتی ناشی از باز و بسته شدن در ب و پنجره می باشد که موجب گردش هوا و انتقال حرارت در آن می گردد؛ با استفاده از داده های اموجود در جد ول ۳ تا ۶ نتایج حاصل در جدول زیر گردآوری شده اند:

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

ج) بار حرارتی ورود محصول (Q3) :

فرضیات:

– دمای محصول ورودی، ۳۵ درجه سانتی گراد در نظر گرفته می شود.

– گرمای ویژه (C ) محصولات از قرار زیر بدست آمده است:

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

در فرمول های ذکر شده، w نشان دهنده گرم محصولات است که در قسمت محاسبه مقدار محصول وارد شده به سردخانه، محاسبه گردید هم چنین؛ Ti دمای ورود محصول، Tf نقطه انجماد محصول، Hif گرمای نهان انجماد محصول و Ts دمای نهایی اتاق میباشد. پس از انجام محاسبات برای هر یک از اتاق های نگهداری، نتایج زیر بدست می آیند:

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

ج) بار حرارتی متفرقه ( Q4)

این بار حرارتی ناشی از انتقال حرارت المپ ها، موتورها و فنها و همچنین کارگران و افراد حاضر در فضای سردخانه می باشد که بصورت محاسبه می ذیل گردد.

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

در این پروژه، تعد نفر و ۰اد کارگران ساعات کاری در شبانه روز ۶ ساعت در نظر گرفته شده است و این بار حرارتی برای کل فضای سردخانه با استفاده از مساحت کل اتاق ها محاسبه گردیده است که نتایج آن به صورت زیر قابل مشاهده است:

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

به دلیل این که هدف، محاسبه و طراحی برای هر یک از اتاق ها و سالن ها می باشد بنابراین باید مقادیر بارهای حرارتی برای هر کدام از اتاق ها بصورت جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد؛ این مقدار را از آن جا که مساحت اتاقها تقریباً مساوی میباشد، به تعداد آنها ( یعنی بر عدد ۸) تقسیم شده و مقدار Q4 برای هر یک از اتاقها برابر با ۷۸۹۰۰ محاسبه میگردد.

نتایج

نتایج گردآوری شده از محاسبات صورت گرفته برای بارهای حرارتی در بخشهای قبل به صورت جدول زیر می باشد

جدول ۱۵ – نتایج نهایی بارهاي حرارتی

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

طراحی اجزاي سردخانه

در این بخش با توجه به نتایج بدست آمده شامل تمام انواع بارهای حرارتی موجود در ساختمان سردخانه به طراحی سیستم تبرید مورد نیاز جهت ارضاء شرایط گفته شده در بخشهای قبل پرداخته میشود؛ بدین منظور در ادامه اوپراتور و ا کندانسور مناسب از نظر نوع و تعداد انتخاب میگردد.

الف) انتخاب اوپراتور برای اتاقها

انتخاب اواپراتور در این پروژه از شرکت .Co Refrigeration Lodhi صورت گرفته است؛ روند انتخاب اواپراتور به صورت ذیل میباشد.

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر
طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

ب) انتخاب کندانسور

تعداد و نوع کندانسور بر اساس رابطه ذیل تعیین میگردد:

طراحی-سیستم-تبرید-سردخانه-محصولات-دامی-و-خوراکی-در-شهرستان-بوشهر

نتایج طراحی

در طراحی این سردخانه نیاز به مجموعاً ۱۳ اواپراتور وجود داشته که بارهای مختلفی را باید از فضاها برداشت کنند. اما تعداد اواپراتورها از ۱۳ بیشتر است که این امر به منظور لحاظ ملاحظاتی در انتخاب اواپراتور در نظر گرفته شده تا بار بین آنها تقسیم شود.

مراجع

۱٫ مقررات ملّی ساختمان ایران- مبحث نوزدهم : صرفهجویی در مصرف انرژی (بخش ساختمانهای فولای)، وزارت مسكن و شهرسازی، ۱۳۸۸

۲ .طباطبایی ، .مجتبی محاسبات تاسیسات ساختما . تهران: ن انتشارات روزبهان، مرداد ۱۳۹۳.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید