شرایط نگهداری گل زعفران در سردخانه (بخش ۲)

نتايج:

جدول ۱، مشخصات فيز كيي (وزن، قطر، طول) و درصد رطوبت در زعفران به صورت غنچه و نیمه
باز را نشان می دهد. پس از تيمار بندي و وزن كردن نمونه هاي گل زعفران به سردخانه منتقل شده و در
روزهاي ۲، ۴، ۷، ۱۴ و ۲۱ از سردخانه خارج شدند و ميزان افت وزني تع يين گرديد. نتايج نگهداري گلها
در شکل ۲ نشان داد كه با افزايش درجه حرارت و زمان نگهداري و نمونه هاي گل شروع به پژمردگي
نمودند. افزايش پژمردگي پس از ۱۴ روز در تمام درجه حرارت ها بسيار مشخص بوده است به طور كيه در
تيمار نگهداري شده در ۲۱ درجه سانتي گراد پس از ۳ هفته گلها كاملاً خيس بودند و زعفران به سختي
استحصال گرديد. همچنين با افزايش درجه حرارت نگهداري گلها افت وزني نيز بيشتر شد. نتايج اين مرحله
با تحقيقات جویس و شورتر در سال ۲۰۰۰ مطابقت داشت و احتمالاً به علت تنفس و افزايش درجه حرارت
گلها درطي زمان نگهداري پژمرده گرديدند.

سردخانه-گل-زعفران-صنایع برودتی حقیقی
سردخانه-گل-زعفران-صنایع برودتی حقیقی

اثر ضخامت نگهداري بر ويژگيها يكفي زعفران

جدول ( ۲) مقايسه ميانگين تأثير تيمار ضخامت نگهداری را بر ويژگي ها ی يكفي زعفران نشان مي
دهد. نتايج نشان داد، كه افزایش ضخامت نگهداری باعث كاهش قدرت رنگي، ميزان سافرانال و حداقل
تلخي در نمونه هاي زعفران شده است. ضخامت ۱۰ سانتي متر در بالاترين مرتبه آماري از نظر قدرت رنگي
میزان سافرانال و حداقل تلخی قرار داشت.

سردخانه-گل-زعفران-صنایع برودتی حقیقی

اثر تيمار درجه حرارت بر ويژگيها يكفي زعفران

مقايسه ميانگين تأثير تيمار درجه حرارت نگهداري را بر ويژگيها يكفي زعفران در جدول شماره ) ۳(
نشان مي دهد. افزايش درجه حرارت نگهداري باعث كاهش قدرت رنگي، میزان سافرانال و حداقل تلخي
در نمونه هاي زعفران شده است. نتايج نشان داد كه بالاترين رتبه ويژگيها يكفي زعفران در درجه حرارت
صفر درجه سلسیوس بدست آمد، كه نسبت به شاهد ۲۱ درجه سانتي گراد اختلاف آماري كاملاً معني داري
داشته است. حداكثر قدرت رنگي ۷۶ / ۳۱۰ و تلخي ۰۶۹ / ۱۰۶ در درجه حرارت صفر درجه سلسیوس
بدست آمد. ميزان قدرت رنگي و حداقل تلخي حاصل از گلهای نگهداري شده در درجه حرارت ۸ و ۲۱
درجه سانتي گراد در حد استاندارد نمي باشد و اين درجه حرارتها جهت نگهداري گل زعفران مناسب
نبوده است.

سردخانه-گل-زعفران-صنایع برودتی حقیقی

اثر تيمارروز نگهداري بر ويژگيها يكفي زعفران:

جدول شماره ( ۴) مقايسه ميانگين تأثير تيمارهاي روز نگهداري بر ويژگيها يكفي زعفران را نشان مي
دهد. نتايج نشان مي دهد كه افزايش روزهاي مختلف نگهداري باعث كاهش قدرت رنگي و حداقل و
تلخي و ميزان سافرانال نمونه زعفران شده است. ويژگيها يكفي زعفران پس از ۷ روز بنحو چشمگيري
كاهش يافته است كه نشان دهنده كاهش يكفيت زعفران استحصالي بوده است. بررسي روزهاي مختلف
نگهداري گل نشان داد كه پس از ۷ روز از زمان نگهداري قدرت رنگي ۱۹ / ۲۸۴ درصد ، میزان سافرانال
۴۲/۱۷ درصد و حداقل تلخي ۲۸ / ۱۰۱ بود كه اين اعداد هنوز در محدوده استاندارد زعفران مي باشد. پس
از ۱۴ رو ز نگهداري اين اعداد به نحو چشمگيري كاسته شدند .

سردخانه-گل-زعفران-صنایع برودتی حقیقی

نتيجه گيري کلی:

نتايج نگهداري گلها نشان داد كه با افزايش ضخامت گل درجه حرارت و زمان نگهداري و نمونه هاي
گل شروع به پژمردگي نمودند. درصد افت وزني در نمونه های نگهداری شده در ضخامت ۱۰ سانتيمتر
کمترین میزان بود. نگهداری گل ها در درجه حرارت صفر درجه سانتي گراد و با ضخامت انباشتگي ۱۰
سانتي متر ،پس از ۷ روز حداقل در صد پژمردگي و افت وزني را داشتند و پس از خشك كردن نيز از نظر
ويژگيها يكفي (قدرت رنگي،ميزان سافرانال وحداقل تلخي) قابل قبول بوده و در محدوده استاندارد مي باشد .

توصیه های ترویجی:

با توجه به ارزش اقتصادي بالاي گل زعفران بهترين شرايط نگهداري گل زعفران درضخامت ۱۰ سانتي
متر، درجه حرارت صفر درجه سلسیوس و رطوبت ۵/ ۰ ۹۵ ± و مدت زمان حداکثر ۷ روز توصيه مي گرد.

منابع:

ابراهيم زاده، ا .ي، سيفي. ۱۳۷۵ . انبارداري و جابجايي گلهاي بريده. گياهان زينتي، گياهان گلداني،
انتشارات موسسه نشر.
بي نام، ۱۳۹۵ . آمارنامه كشاورزي. سال زراعي ۹۵ – ۱۳۹۴ ، انتشارات وزارت كشاورزي، معاونت برنامه
ريزي و پشتيباني. اداره كل آمار و اطلاعات. نشريه شماره ۰۶ / ۸۲ .
بي نام، ۱۳۷۶ . مديريت گلخانه )جلد دوم(. سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران.
بي نام ، نشريه داخلي اتحاديه تعاونيهاي كشاورزي زعفرانكاران ايران. سال اول. شماره سوم، خرداد
ماه ۱۳۷۶ . صفحات ۵- ۲٫
ناصري، م. ابراهيمي، ت . ۱۳۷۷ . فيزيولوژي گلهاي پيازي، انتشارات جهاد دانشگاهي.

Joyce D.C., Shorter A.J. 2000. Long term, low temperature storage injures
kangaroo paw cut flowers. Postharvest biology and technology 20(2),203-206.
http://dx.doi.org/10.1016/S0925-5214(00)00123-X.
Molina, R.V., Valero, M., Navarro, Y.J., Guardiola, L., & Garcia-Luice., A., 2005.
Temperature effect on flower formation in saffron (Crocus sativus). Scientica
Hort. 103, 361-379.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید