بررسی چالشها و ظرفیت های سردخانه ای تجارت دریایی محصولات فاسدشدنی ایران (بخش ۳)

روش این مطالعه از نوع توصیفی است. در این مطالعه بر اساس مطالعات پیشین. مسائل موجود اثر گذار بر عملکرد سردخانه ها در زنجیره سرد تجارت خارجی دریایی را شناسایی نمود.

چارجچوب PEST بدین منظور طراحی شده است تا یک ابزار تحلیلی برای شناسایی عوامل کلان-محیطی را که بر استراتژی های تجارت تاثیر میگذارد ، برای مدیران فراهم نماید و عوامل محیطی متفاوت را که ممکن است بر عملکرد حال و آینده موثر است ارزیابی کرد چارچوب PEST شامل چهار نوع تاثیر محیطی است: سیاسی،اجتماعی-فرهنگی،اقتصادی و فنی.

تحلیل PEST یک ابزار ساده و موثراست که در تحلیل موقعیتی به منظور شناسایی نیروهای خارجی(سطح کلان-محیطی ) استفاده می گردد
و ممکن است بر سازمان اثر گذار باشد (Rahman, Saharuddin, & Rasdi, 2014) به بیان ساده تر‌عوامل PEST .عوامل غیرقابل کنترلی
هستند که می توانند فرصتها يا تهدیدات شرکتها یا صنایع باشند (Talib, Abdul Hamid, Zulfakar, & Jeeva, 2014) بنابرین هدف بکارگیری PEST در این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل خارجی اثر گذار منفی و چالش های سردخانه ای محصولات فاسدشدنی میباشد.

۵ تجزیه و تحلیل

۱٫۵ عوامل سیاسی

نقش دولت در لجستیک زنجیره سرد و سردخانه ها قابل توجه است و شامل اقداماتی چون برنامه ریزی,توسعه.قانون گذاری.توسعه و آموزش
می باشد (Talib, Abdul Hamid, Zulfakar, & Jeeva, 2014) عوامل سیاسی در نتیجه دخالت دولت به شکل صدرو گواهینامه,قوانین مالیاتی ،محدودیت های تجاری،حمایت مالی … است(free-management-ebook, 2015). اولویت های سرمایه گذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در استانهای کشور سال ۱۳۹۳ احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A .بالای صفر و زیر صفر بوده است (وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۹۳). اما بر اساس مطالعات صورت گرفته از همین منبعء ظرفیت ایجاد شده سردخانه ای برای محصولات کشاورزی از جمله :خرما انگور انواع میوه. سیب زمینی پیازه سبزی و صیفی جات کمتر از ماده خام کشاورزی می باشد. تعدد متولیان دولتی مسئول(وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت صنعت،معدن و تجارت.تعاونی روستایی) در حوزه صدور مجوز و نظارت سردخانه ها موجب عدم ظرفیت سنجی و امکان سنجی دقیق از کمبودها و چالش ها بویژه در زمان برداشت.می شود (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران, ۱۳۹۴).براساس سند ملی توسعه فرابخشی امنیت غذا و تغذیه ۱۳۸۳ ماده ۱۷ حمایت از تخصیصی تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی برای احداث سزدخانه های مناسب با توجه به شرایط اقلیمی مناطق مختلف (مصوبات شورای غذا و تغذیه کشور در خصوص سبزی.میوه و محصولات باغبانی,وزارت جهاد
کشاورزی.۲ ۲بند ) (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ۱۳۸۳) و مطابق یکی از اهداف برنامه های ۴ ساله گمرک جمهوری اسلامی ایران
و سیاستهای اجرایی آن (۱۳۸۰-۸۳) ارائه همکاری گمرک با سازمان:ها و موسسات در زمینه مکان یابی سردخانه های خصوصی مصوب گردیده
است (گمرک جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۸۰) هم چنان.عدم حمایت تسهیلاتی و یارانه ای از سردخانه داران عدم پشتیبانی از سرمایه گذاران فعال از چالش های مهم می باشد.

۲٫۵ عوامل اقتصادی

بررسی بازارهای هدف در صادرات و واردات محصولات کشاورزی نشان می دهد که کشورهای حاشیه جنوبی خلیح فارس همواره مهم ترین
مقاصد صادرات محصولات کشاورزی کشور ما بوده آند (فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی, ۱۳۹۲)براساس گزارش سالیانه بانک
مرکزی ۱۳۲۹۳ سهم GDP گروه کشاورزی به قیمت جاری ۹/۳ بوده است.این رقم نشان دهنده درآمد متوسط حاصل از محصولات فاسدشدنی
می باشد که یک عامل آن نبود سردخانه ها در مکان و زمان مناسب و سهم بالای ضایعات محصولات و در نتیجه درآمد پایین در عرضه داخلی
۹ خارجی می باشد.یکی از شاخص های مهم برای عامل اقتصادی.مطابق ( Lee a & Park, 2009) اعتماد مشتری می باشد. که در صورت
نبود کمبود ظرفیت سردخانه.اعتماد مشتری به ایمنی و کیفیت محصول زنجیره سرد کاهش می یابد .احداث سردخانه‌ها در کنار رفع
دغدغه‌های ذخیره‌سازی محصولات. به‌طور مستقیم و غیرمستقیم زمینه‌ساز ایحاد اشتغال می‌شود و می‌تواند برای شماری از مردم فرصت شغلی پایداری را فراهم آورد و طبق مطالعه (قویدل ‏ عزیزی. ۱۳۸۷)افزایش سهم اشتغال در بخش خدمات بطور قابل توجهی افزایش پیدا کرده
است.اما باتوجه به آمار ارائه شده از سازمان آمار کشور( ۱۳۹۱).در حال حاضر بطور میانگین ‎٩‏ نفر در سردخانه ها مشغول به کار هستند که بسیار ناچیز است.

۳٫۵ عوامل اجتماعی-فرهنگی

آگاهی اجتماعی و دانش مشتریان محصولات غذایی روز به روز در حال افزایش است و با توجه به فسادپذیری محصول. حفظ کیفیت آن ها در

طول نکه داری در سردخانه حایز اهمیت است.از اینرو با توجه به اکثریت کودکان و جوانان جامعه. یکی از اهداف وزارت بهداشت . درمان و آموزش پرشکی (۱۳۸۳) ارتقا فرهنگ و دانش تغذیه ای جامعه نسبت به سلامت و ایمنی محصول است. هر چند سال مساله فساد در سردخانه های دایر بدون تجهیزات مدرن گاهی در حال وقوع می باشد.

تعییر در الویت مشتریان مو جب پاسخگویی تامین کنندکان محصولات و خدمات شده است رشد جمعیتی قوی و توسعه شهری به تغیر در سبک زندگی، مصرف و توزیع محصولات فاسد شدنی کمک میکند. شبکه های توزیع محلی با توجه به طول عمر کوتاه محصول. دیگر برای تغذیه شهری کافی نیست (Cavalier, El Hadji, & Sani Özdemir, 2014) از این
ره سردخانه های زنحیره تامین سرد به منظور رقع تقاضا و بهبود کیفیت محصول نقش کلیدی ایفا می کنند. بهمین دلیل با توجه به تغیر سلایق و سبک زندگی الزام سردخانه ها گمرکی در تسهیلات تجارت دریایی محصولات فاسد شدنی، قابل اهمیت است.

۴٫۵ عوامل فنی

سازمان هایی که قصد ادامه فعالیت و حیات دارند باید نسبت به بیشرفت فن آوری آ گاه.انعطاف پذیر و سریع باشند پیشرفت درفن آوری IT به ظهور تنوعی از محصولات و خدمات بدون توجه به جنبه فیزیکی زمان و مکانی کمک میکند ( Lee a & Park, 2009) یکی از وظایف کلیدی IT در زمینه مدیریت انبارها و سر دخانه می باشد یک ۷۱۵۵۳ ,۰ج و۲ ادات طظ ,۲۱۱۵ ۱ )
(۲۰۱۴ رو هل از بارزترین مشکلات در استفاده بهینه از ظرفیت های سردخانه ای.نبود سیستم اطلاعاتی و اطلاع یابی از میزان ظرفیت خالی است.

شناسایی فرکانس رادیویی ( RFID ) هم چنین در زنجیره سرد کاربرد دارد که مشابه IT در مدیریت سردخانه و موجودی آن‌ با سرعت بیش و
دقت بالاتر عمل میکند (Vlachos, 2013). برخی مدیران در استفاده از این فن آوری امتناع می ورزند زیرا تکنولوژی RFID بسیار گران
ان و ممکن است بسیاری از نیروها با کار کرد آن بعلت پیچیدگی در یادگیری آشنا نباشند (Tan, Razali, & Desa, 2012) در حال حاضر برخی از بنادر فعال در زمینه تجارت محصولات فاسدشنی از این فن آوری بی بهره می باشند.

۶ نتیجه گیری

زنجیره سرد در بسیاری از صنایع مثل: صنعت کشاورزی،صنعت دارویی و بهداشتی،صنعت شیمیایی،صنعت تولید غذا فعال میباشد. اهمیت سردخانه در زنجیره سرد به منظور حفظ کیفیت و تازگی محصول.منجر به ظهور انواع طبقه بندی در ابعاد سردخانه ای واستاندارد دمایی گردید. بهمین دلیل،حلقه چالش برانگیز زنجیره سرد شناخته شده است.این مطالعه به اهمیت سردخانه ها در زنجیره سرد تاکید داشته و با بکارگیری تحلیل PEST نشان داده است که کمبود زیرساختی و سخت افزاری سردخانه ها ءنیروی های مجربو عدم اشنایی با فن آوری های مدرن مهمترین تنگنا زنجیره سرد محصولات حساس به دما میباشد. از اینرو تمامی کشور های تولید کننده محصولات فاسد شدنی بر این امر واقفند که توانمندی در سردخانه داری.منتج به بهبود عملکرد و اجتناب از هدر رفت محصولات می گردد و نیاز به برطرف کردن این کمبود می باشد.وجود زنجیره سرد لجستیک قوی,به دسترسی اسان و خارج از فصل محصولات به مصرف کننده نهایی کمک می کند.

مراجع:

 1. Bhardwaj , S., & Palaparthy , I. (2008). Factors Influencing Indian Supply Chains of Fruits and Vegetables: A Literature Review. The IUP Journal of Supply Chain Management, v,NO.3, 59-68.
 2. Bledsoe, G. (2009). COLD CHAIN AND STORAGE ACTION PLAN. USAID.
 3. Bounedi, I. (2013, May). DETERMINANTS OF GHANA’S BILATERAL TRADE FLOWS: A GRAVITY MODEL APPROACH. NKRUMAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,.
 4. Cavalier, G., El Hadji, S., & Sani Özdemir, I. (2014). THE COLD CHAIN,A CRUCIAL LINK TO TRADE AND FOOD SECURITY. In MEDITERRA (pp. 303-316).
 5. Craig, M. (2007, 5 17). The Effects of Cold Chain Logistics and Technology on Global Freight Distribution. United State of America: Department of Geography Hofstra University.
 6. Fisheries and Aquaculture Department . (2016, Fev 22). Freezing and refrigerated storage in fisheries. Retrieved from FAO CORPERATION DOCUMENT REPOSITORY: http://www.fao.org/docrep/003/v3630e/v3630e08.htm
 7. free-management-ebook. (2015). Retrieved 2015, from www.free-management-ebook.com
 8. Gattuso, D. (2012). Agri-Food Trade: challenges for Logistics in the Mediterranean Area. (S. Abis, Ed.) Agri-Food Chain and Logistics in the Mediterranean, NO,20, 1-5.
 1. GCCA. (2014). Retrieved MARCH 2016, from 2014 IARW Global Cold Storage Capacity Report: http://www.gcca.org/resources/publications/white-papers-reports/global-cold-storage-capacity/
 2. H. Bishara, R. (2006). Cold Chain Management – An Essential Component of the Global Pharmaceutical Supply Chain. American Pharmaceutical Review, 1-4.
 3. Heap, R. (2006). COLD CHAIN PERFORMANCE ISSUES NOW AND IN THE FUTURE. Innovative equipment and systems for comfort & food preservation. Auckland.
 4. Ersoy, M., & Tozanli, S. (2012, April). The transport and logistics sector in Turkey. (S. Abis, Ed.) Agri-Food Chain and Logistics in the Mediterranean, NO,20(ISSN 2114-3129), 6-9.
 5. Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2008). Exploring Corporate Strategy. 8th ed., FT, 55-57.
 6. Lee a, S., & Park, Y. (2009). The classification and strategic management of services in e-commerce:Development of service taxonomy based on customer perception. Expert Systems with Applications, 9618-9624.
 7. Ligteringen, H. (2007). Port Innovation Workshop Final Report. R. M. Institute.
 8. Min, H. (2007). An examination of warehouse employee recruitment and retention practices in the USA. International Journal of Physical Distribution& Logestics Management, 37(2007), 375-388.
 9. Narayanswami, S. (2015). THE FOOD WASTAGE & COLD STORAGE INFRASTRUCTURE RELATIONSHIP IN INDIA. Emerson climate technology, 1-18.
 10. Narula, S. (2011). Reinventing Cold Chain Industry in India: Need of the Hour. ournal of Agribusiness in Developing and Emerging, 1,NO.2.
 11. Negi , S., & Anand, N. (2015). Cold Chain: A Weak Link in the Fruits and Vegetables Supply Chain in India. The IUP Journal of Supply Chain Management, 48-62.
 12. Negi, S., & Anand, N. (2015). ISSUES AND CHALLENGES IN THE SUPPLYCHAIN OF FRUITS & VEGETABLES SECTORIN INDIA: A REVIEW. International Journal of Managing Value and Supply Chains, 47-62.
 13. Ortmann, F. (2005, December). Modelling the South African fresh fruit export supply chain. University of Stellenbosch, South Africa.
 14. Robbins, S., & Judge, T. (2013). Organizational Behavior (15 ed.). Pearson Education, Inc.,.
 15. Rodrigue, J.-P. (2014). Reefers in North American Cold Chain Logistics: Evidence from Western Canadian Supply Chains. the van horn institute, 1, 1-50.
 16. Rahman, N., Saharuddin, A., & Rasdi, R. (2014). Effect of the Northern Sea Route Opening to Shipping Activities at Malacca Straits. International Journal of e-Navigation and Maritime Economy, 85-98.
 17. Ruiz-Garcia, L., & Lunadei, L. (2010). Monitoring Cold Chain Logistics by Means of RFID. In C. Turcu, Sustainable Radio Frequency Identification Solutions (pp. 37-51). Croatia: InTech.
 18. Shukla, D. (2010). Trade Facilitation and the Private Sector in Developing Countries-Trade Obstacles Faced by Indian Exporters. Engaging the Trading Community Forum on WTO. http://unctad.org/sections/wcmu/docs/ettcp05_en.pdf.
 19. Subin, R. (2011). Country: India’s Cold Chain Industry. New Delhi: The U.S. Commercial Service – Your Global Business Partner.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید