بررسی چالشها و ظرفیت های سردخانه ای تجارت دریایی محصولات فاسدشدنی ایران (بخش ۲)

۲-وضعیت موجود:

بررسی نتایج اجرای” طرح آمار گیری از کار گاه های خدمات انبارداری – ۱۳۹۱ که مربوط ند دوره ی زمانی یک ساله ی قبل از ان است ،
یافته های زیر را در جدول شماره ۱ نشان می دهد: در سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۱۴۰ کارگاه در کل کشور به ارائه ی خدمات انبارداری مشغول بوده

اند که از این تعداد ۶۱۱ کارگاه(۵۳/۶%) دارای فعالیت اصلی انبارداری و۵۳۰ کار گاه(۴۶/۴./)دارای فعالیت اصلی سردخانه داری می باشند

جدول ۱-تعداد کارگاه های خدمات انبارداری برحسب نوع فعالیت اصلی-۱۳۸۷ و ۱۳۹۰

تجارت-دریایی-محصولات-فاسدشدنی-ایران-بخش۱-صنایع برودتی حقیقی

ماخذ-مرکز آمار ایران

مرکز آمار ایران دفتر صنعت. معدن و زیربنایی

مطابق جدول شماره ۲.مجموع ۵۳۷ کارگاه دارای فعالیت اصلی و فرعی سردخانه داری. دارای ۴۴۷ سالن یک مداره ی زیر صفی ۳۲۹۵ سالن
یک مداره ی بالای صفر و ۷۴۳ سالن دوه مداره بو ده آنتتیت براین اساس به طور متوسط در هر سردخانه بالغ بر ۸ سالن سرد وجود در
پراساس تتایج طرح مجموع مساحت سالن های سرد۱/۴میلیون مترمربع.حجم آن ها ۲/ ۶ میلیون مترمکعب و ظرفیت اسمی آن ها ۱/۵ میلیون
تن بوده که به این ترتیب به طور متوسط هر سالن ۳۰۴ متر مربع مساحت. ۴/۵متر ارتفاع و ۳۳۷ تن ظرفیت داشته است .

جدول ۲-مشخصات سردخانه های کشور و نوع سالن

تجارت-دریایی-محصولات-فاسدشدنی-ایران-بخش۱-صنایع برودتی حقیقی

ماخذ-مرکز آمار ایران

با توجه به ۵۳۷ کارگاه با فعالیت اصلی سردخانه داری در سال ۱۳۹۰ به طور متوسط در هر کارگاه ۹ نفر مشغول به کار بوده اند(مرکز آمار ایران ۱۳۹۰)

براساس داده های گزارش شده از کشورها طی سال های ۲۰۱۰-۲۰۱۴ هند بزرگترین کشور دارنده ظرفیت سردخانه براساس منیع GCCA ldfhan. براساس گزارش و فاکتور های استاندارد ایران با تجارت محصولات کشاورزی و شیلاتی و ۱۴ میلیون مترمکعب در رتبه دهم قرار دارد (۲۰۱۴ GCCA)

۳٫ادبیات نظری و پیشینه تحقیق:

۱٫۳ زنجیره سرد:

زنجیره سرد شامل فرایند دمای پایین حمل و توزیع دمای پایین انبارداری دمای پایین و فروش دمای پایین پس از جمع آوری کالا در مبدا می
باشد.سپس کالا در مرحله پیش سرد کنند گی.ذخیره.بسته بندی به پایانه فروش حمل می گردد و به مشتری نهایی فروخته می شود.

زنجیره سرد یک علم.فناوری و فرایند همزمان می باشد.از این نظر علم محسوب می شود که به دانش فرایند شیمیایی و بیولوژیکی مربوط به
فسادپذیری نیاز دارد.زنجیره سرد یک فناوری است چون به وسایل فیزیکی جهت تضمین شرایط دمایی مناسب در طول زنجیره تامین وابسته
است.هم جنین فرایند است جون محموعه ای از امور که بخوبی تعریف شده اند باید انجام شوند تا محصولات حساس به دما را تهیه.انبار‌حمل
و کنترل کنند. زنجیره سرد در حمل کالاهای فاسدشدنی و حساس به دما در زنجیره تامین از طریق بسته بندی منجمد شده و برنامه ریزی
لجستیکی و محافظت حین یکپارچه سازی این نوع کالاها دخیل می باشد.

زنجیره سرد از تنوع گسترده ای از محصولات تازه در زنجیره تامین با فراهم سازی امکانات کنترل دما.محافظت می کند.این سیستم لحستیکی
»رطوبت»و قرار گرفتن در معرض دمای نامناسب و حفظ انجمادتازگی و خنکی ان ها محافظت می نماید.

۲٫۳ محصولات یخچالی:

مواد یخچالی شامل محصولات “سرد” و “منجمد” هستند که به سطح ماندگاری دمایی متفاوتی نیاز دارد تا کیفیت کالا را طی حمل و نقل از
طریق دریا و زنجیره تامین تضمین نماید. کالاهای سرد عمدتا ” از میوه تشکیل شده است و دمایی حدود ۰°C یا بیشتر (موز به ۱۲-۱۳°C)
نیاز دارد در حالیکه محصولات منجمد به دمای -۱۸°C یا حتی کمتر نیاز دارتد که شامل گوشت.آبزیان و لبنیات می باشند.علاوه بر محصولات غذایی.یکی از پرسودترین بخش.محصولات پزشکی می باشد البته محصولات شیمیایی تخصصی رنگ و چسب هم وارد این زتجیره شده اند.

با توجه به نوع محصولات حمل شده طی زنحجیره سرد.استانداردهای دمایی خاص.اعمال می شود.اگرجه دمای بهینه حمل و نقل برای هر کالا

منحصربفرد است و تنوع گسترده ای از شرایط دمایی می تواند انتخاب شود.ینج استاندارد دمایی.متداولترین میباشند که در ذیل آمده است

۱-انجماد سخت(DEEP FREEZER)( تا -۲۸ تا ۳۰ سلسیوس):سردترین محدوده دمایی است و عمدتا ” برای حمل غذای دریایی و بستنی استفاده می شود.

۲-سرد(۲ تا ۴ سلسیوس):این محد‌وده دمایی استاندارد در بخجال استفاده مبی شود ۹ معمولا برای حمل میوه.سبزیجات ۹ گوشت تازه کاربرد دارد.

۴-دارویی(۲ تا ۸ سلسیوس):این محدوده برای محصولات دارویی مثل واکسن استفاده می شود.هر جند.محصولات دارویی بندرت با کانتیتر
یخچالی حمل می شود اما برای بسته های منجمد کوچکتر در ون و حمل و نقل هوایی ضروری است.

۵- موز(۱۲ تا ۱۴ سلسیوس) :
این محد‌وده دمایی برای یکی از پز تولیدترین میوه جهان انتخاب میشود که معمولا طی حمل فرآیند رسیدن کنترل میشود. البته این محدوده برای استوایی ترین محصولات (پرتقال و آناناس) و سبزیجات(سیب زمینی) کاربرد دارد.

۳٫۳ تعریف سردخانه:

با توجه به وظیفه سردخانه ها در ایمنی محصول و حفظ کیفیت آن. دارای دو نوع سالن یک مداره و دومداره هستند :در سالن یک مداره.
دمای هوا در یکی از دوحالت زیر صفر یا بالای صفر تقریباً ثابت است و قابل تبدیل از یک حالت به حالت دیگر نیست ولی در سالن دومداره دمای هوا از یک حالت به حالت دیگر قابل تبدیل است و میتوان بر حسب لزوم از مدار زیر صفر یا بالای صفر استفاده کرد.(مرکز آمار ایران ۱۳۹۱)

سردخانه ها هم چنین می توانندبه انواع تولید. کوتاه مدت.دراز مدت يا توزیع طبقه بندی شود.سردخانه تولید.در محل برداشت ذیح.یا تولید
محصول قرار داده شده است و وظیفه اصلی آن خنک نگهداری
سردخانه های کوتاه مدت و دراز مدت می باشد و می تواند در فاصله ای قابل توجهی قرار داده شود.این نوع سردخانه ها.ء‌محصول را از سردخانه
تولید دریافت و برای یک هفته تا چند ماه نگه میداردو سردخانه توزیع را تامین کند سردخانه توزیع معمولا ” در مناطق شهری قرار دارد و از
سردخانه تولید» کوتاه مدت و دراز مدت کالا را تحویل و در بازار خرده فروشی محلی توزیع می کند.دوره این نوع سردخانه بطور طبیعی کوتاه از یک تا چند هفته میباشد.

سردخانه CA نوعی سردخانه است که اتمسفر اتاق ها را کنترل می کند تا از رسیدن پیش از موعد.تنزل کیفیت محصول جلوگیری کند. متداولترین گاز های اتمسفر که باید کنترل شود اکسیژن و دی اکسید کربن است. بسته بندی صحیح و مومی کردن محصولات در افزایش طول عمر آنها تا یکسال در CA موثر است.

۴٫۳ تجارت خارجی دربابی:

تجارت خارجی به عنوان تجارت یک کشور با کشورهای دیگر تعریف می گردد که شامل تبادل سرمایه.خدمات و کالا از مرزهای بین المللی ویا
قلمره قانونی می باشد. تحارت بین المللی به این دلیل افزایش يافته است که هیچ کشوری بطور کامل توانایی خودکفایی را ندارد. به منظور انجام
معاملات تجاری. یک مازاد (مبدا) و یک تقاضا(مقصد) و توانایی فیزیکی حمل کالا از مبدا به مقصد .مورد نیاز است (Bounedi, 2013)).

اما با توجه به مبدا و مقصد کالا در بندر.سه جریان می توان شناسایی کرد:

  • کالای ترانشییی که از کشتی تخلیه می شوند در محوطه ذخیره می گردند و به کشتی دیگر حمل می شود.
  • کاای صادراتی که با حمل و نقل زمینی به بندر وارد می شوند و سپس از طریق حمل و نقل دربایی بندر را ترک می کند.
  • کالای وارداتی کد از طریق کشتی وارد بندر و با حمل ۹ نقل زمیتی یا حاده با راه آهن اژ بندر خارج می شوند (Ligteringen, 2007)

۵٫۳ پیشینه تحقیق

یارایانسامی(۲۰۱۵ در مطالعه ” ضابعات مواد غذایی ار تباط زیرساختی سردخانه در هند جالش های سردخانه ای کشور هند را به صورت ذیل
برشمرد:نوسان جریان برق و گرانی آن.عدم وجود سردخانه های چندمنظوره يا چند مداره.توزیع نابرابر سردخانه ها در طول زنجیره تامین سرد

یانگفانگ و همکاران(۲۰۱۵)در پژوهش لحستیک زنجیره سرد محصولات فاسدشدنی کشاورزی در چین ” برای حفظ عملیات نرمال و توسعه
سردخانه ها در زنحیره سرد به آموزش کارشناسان حر قد ای و دانش استفاده از الزامات لحستیکی و هم چنین به کمبود تسهیبلات سخت.

یانگفانگ و همکاران(۲۰۱۵)در پژوهش لحستیک زنجیره سرد محصولات فاسدشدنی کشاورزی در چین ” برای حفظ عملیات نرمال و توسعه
سردخانه ها در زنحیره سرد به آموزش کارشناسان حرفه ای و دانش استفاده از الزامات لحستیکی و هم چنین به کمبود تسهیبلات سخت افزاری سردخانه ای در حین اشاره نمود تاکید دارد.

ترایا(۲۰۱۲) در مطالعه انبار سرد در تونس ” به انتخاب ضعیف تجهیزات.ابعاد نادرست سیستم سردخانه ای و پشتیبانی ضعیف متناقض با
استانداردهای فنی یك مصرف بیشتر برق منحجر می گردد (Thraya, 2012).

شوکلا(۲۰۱۰)در تحقیقی با نام “موانع تجاری فراروی صادر کنند گان هندوستان ” یکی از تنگناهای صادرات میوه و سبزیجات هند را عامل فنی عتوان نمود که بطور ویژه ای بر تامین نامنظم انرژی برق يا کمبود برق برای اداره سردخانه ها اشاره نمود (Shukla, 2010) .

ارتمان(۲۰۰۵) در مطالعه خود مدلسازی زنجیره تامین صادرات میوه تازه آفریقای جنوبی در مورد مشکلات صادرات محصولات فساد پذیر میوه و سبزیجات افریقای جنوبی از مشکل ظرفیت سردخانه ها در فرودگاه ها محوطه بندری نام بردند.

شادان و میهم خواه در مطالعه تحت عنوان بررسی روش های اقتصادی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی رابطه ضایعات محصولات کشاورزی و نقص درسیستم بازاریابی بررسی نمودند و تجارب ناقص مدیریتی در تصدی و سیاستهای سردخانه داری و نداشتن اطلاعات تکنیکی از تجهیزات را جز عوامل اصلی عنوان نمودند (شادان & میهن خواه, ۱۳۸۳).

۶٫۳ مدل مفهومی:

فرآیند تجارت محصولات فاسد شدنی با هدف افزایش طول عمر محصول از طریق کنترل دما شامل چندین مرحله میباشد که موسسات و بخش های بسیاری درآن فعال هستند. بر اساس مدل زیر زنجیره سرد محصولات فاسدشدنی از محل تولید آعاز میگردد و تا رسیدن به مصرف کننده نهایی شش مرحله را طی می کند. این مراحل شامل زیرساختهای .بسته بندی .رتبه بندی و درجه بندی کالا، سردخانه ای و حمل و نقلی میباشد.

شکل۱ – مدل متداول زنجیره سرد

تجارت-دریایی-محصولات-فاسدشدنی-ایران-بخش۱-صنایع برودتی حقیقی

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت 
صنایع برودتی برادران حقیقی مراجعه کنند.


بارکد صنایع برودتی برادران حقیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید