بررسی چالشها و ظرفیت های سردخانه ای تجارت دریایی محصولات فاسدشدنی ایران (بخش ۱)

سردخانه-ای-تجارت-دریایی-صنایع برودتی حقیقی

بخش ۱

چکیده

تجارت خارجی محصولات فاسدشدنی محیطی مملو از عوامل مختلف و عدم اطمینان می باشد :یکی از مهم ترین اجزا آن. سردخانه با نقش
قابل توجه در حفظ کیفیت و کاهش فساد است. سردخانه .بخش لاینفک زنجیره سرد منبع بالقوه چالش هاست:و بنادر به منزله حلقه ارتباطی
در تجارت خارجی.نقش لجستیکی مهی را ایفا می کند.از اینرو توسعه زیرساخت ها .ایجاد و تجهیز سردخانه ها و برطرف کردن کمبودهای
نیروی انسانی آموزش دیده در مراکز تولید و توزیع در زنجیره سرد و بنادر, راه حلی برای بهبود عملکرد است. هدف اصلی این تحقیق . بررسی
و شناسایی چالش های سردخانه ای زنجیره سرد تجارت جهانی دریایی محصولات فاسد شدنی ایران است. این مطالعه ، در زمینه اجرایی صنعت لجستیک زنجیره سرد. خدمات.انبارداری. و پایانه های اداره بنادر و دریانوردی دارای اهمیت بالاست . ضمنا امید است این مطالعه.مرجعی برای تحقیقات علمی و حرفه ای آتی در زمینه صنعت زنجیره سرد محصولات فاسدشدنی گردد. روش تحقیق این
مطالعه.توصیفی و مبتنی بر استفاده از آمارهای کتابخانه ای می باشد و چالش های سردخانه ای با بکارگیری چارچوب تحلیل PEST مورد
بررسی قرار میگیرد.نتایج مطالعه نشان میدهد که نبود برنامه های منسجم.ظرفیت کافی.فقدان تسهیلات سخت افزاری . سیستم اطلاعاتی به روز و نیروی آموزش دیده سردخانه ها از مهم ترین عوامل تاثیرگذار منفی بر زنجیره سرد محصولات فاسدشدنی می باشد.این نتایج ممکن
است در افزايش سطح آگاهی مدیران سطوح بالا مفید واقع گردد تا برنامه ای مدون و بازدارنده برای مرتفع ساختن چنین مشکلی.تدوین
نمایند.مدیران کاربران زنجیره سرد و تولید کنندگان باید بازارهای داخلی و خارجی را ارزیابی کنند و در زیرساخت ها و افزایش ظرفیت و تقویت سخت افزارهای سردخانه و آموزش مستمر نیروهای مسئول در آن سرمایه گذاری نمایند.

مقدمه

محصولات فاسدشدنی بخش نوظهور با رشدی سریع می باشد.این محصولات پس از برداشت یا ذبح بمنظور حفظ کیفیت باید در دمایی بهینه
و مناسب نگهداری گردد .لجستیک زنجیره سرد.لجستیک دمای پایین نامیده میشود و هدف اصلی ان محصولات فاسدشدنی است و شامل
برداشت.حمل و نقل.انبارداری تخلیه بار گیری.جابجایی.بسته بندی.توزیع ،فعالیت اطلاعاتی کال می باشد Yanfang, Dong, &Jianbo 2015 جهت اطمینان از عدم آسیب دیدگی و سلامت محصول.صنایع دارویی.بهداشتی و غذایی پیش تر از قبل به فن آوری و زیرساخت این
زنجیره متکی می باشند. سردخانه عنصر کلیدی تجارت محصولات فاسدشدنی در گذشته تا کنون بوده است (/۲۰۰۰ Craig)).تقاضا برای انواع
محصولات به سردخانه هایی با دمای مختلف و کنترل بیشتر نیاز دارد و هدر رفت و آسیب به کیقیت محصولات فاسدشدنی در سردخانه از
مسایل مهم جهانی است (Ruiz-Garcia & Lunadei ,2010). یدیده واضح و روشن از یویایی جمعیتی و اقتصادی.افزایش ترافیک در بنادر و حمل و نقل دریایی است که نشانگر تجارت خارجی میباشد . امروزه بنادر، پایانه ای جدا از لجستیک زنجیره سرد محسوب نمی شود.بعبارتی دیگر بنادر با محهز شدن به سردخانه ها در تحارت خارجی محصولات حساس – دماءنقش لجستیکی مهمی را ایفا می کند.
سردخانه به عنوان یک عامل حیاتی در هموار نمودن مسیر محصولات فاسدشدنی و تبدیل به بک صنعت و کالای تجاری شناخته شده است
(۲۰۰۱۲ Thraya).زنجیره سرد در اقتصاد جهانی در حال تغییر امروز. بعلت تقاضای رو به افزایش محصولات صنعت کنترل دما بویژه محصولات
قاسدشدنی. حایگاه بسیار مهمی پیدا کرده است .

محصولات زنجبره سرد بندرت بلاقاصله برای مصرف نهایی در دسترس قرار مبی گیرد.از اینرو در تاسیسات سردخانه ای تا هنگام سفارش فروش .ذخیره مبی شوند. با توجه به نوع محصول استانداردهای دمایی خاصی.اعمال می گردد .

این مطالعه . در زمینه اجرایی صنعت لجستیک زنجیره سرد. خدمات.انبارداری و پایانه های اداره بنادر و دربانوردی دارای اهمیت بالاست .
محققان متعددی به مسایلی چون کمبود ظرفیت سردخانه مشکلات سخت افزاری در جهان پرداخته اند اما توجه کمی به این مسایل در ایران شده است امید است این مطالعه.مرجعی برای تحقبقات علمی و حرفه ای آتی در زمینه صنعت زنجیره سرد محصولات فاسدشدنی گردد.

با توجه به نقش حیاتی سردخانه در کل زنحیره سرد و طول عمر بسیار کوتاه محصولات تازه مدیران با مشار کت بخش خصوصی تصميم به سرمایه گذاری بر روی سردخانه در بنادر و آموزش نیروها نیروها برای بهره برداری از ابزار تکنیکی موجود در آن ها نمودند.

بعلت ماهیت این نوع محصولات.امکانات سردخانه ای مناسب تا رسیدن به مشتری نهایی مورد نیاز است.در حال حاضر در دسترس نبودن
امکانات سردخانه ای و تحهیزات قدیمی سردخانه ای در اکثر کشورها نمی تواند نگهداری دمای پایین را برای محصولات فاسدشدنی فراهم
سازد. بعبارت دیگر سردخانه ضعیف ترین حلقه و جالش زنجیره سرد محصولات فاسدشدنی است.در نتیجه.منجر به هدررفت بسیاری از
محصولات تازه و منجمد بعلت مدیریت ضعیف پس از تولید و امکانات زیرساختی و نیروی آموزشی می باشد.

با توجه به پیش زمینه موضوع و آهمیت محصولات فاسدشدنی در اقتصاد کشورهای تولید کننده. هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناسایی

جالش های سردخانه ای زنجیره سرد تجارت خارجی دریایی محصولات فاسدشدنی ایران بویژه در بنادر با تکنیک PEST است .این تحقیق در تلاش است تابه سوال دیل پاسخ دهد. عمده برین جالش های سردخانه ای بر زنجیره سرد تحارت خارجی دریایی محصولات قاسدشدنی ایران کدامند؟

این مطالعه به شکل زیر سازماندهی شده است. در بخش اول، پیش زمینه مطالعه معرفی می گردد. سپس، وضعیت موجود به اختصار ارائه می شود.

در بخش سوم، پیشینه مطالعه بحث میگردد. پس از پیشینه، روش شناسی استفاده میشود. در بخش پنجم، تحلیل و نتایج آمده است. در انتها نتیجه گیری بیان میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید