بررسی روند تغیرات برخی خصوصیات فیزیکی سیب رقم برابرن ساری در سردخانه

چکیده

سیب یکی از محصولات مهم باغبانی جهان محسوب میشود. سیبهای برداشت شده سیستمهای بیولوژیکی زنده با متابولیسمی فعال هستند که دیر یا زود خراب و پوسیده میشوند. بنابراین یافتن روشهای مناسب نگهداری و انبار مانی جهت حفظ کیفیت میوه. سهم بسزایی در مصرف آن دارد . عوامل مختلفی از قبیل آب و هوا. تغذیه درختان مادری. کنترل آفات و بیماریها و شرایط اقلیمی در حفظ کیفیت سیب و کاهش ضایعات و انبارمانی آن. بسیار موثر خواهد بود. این آزمایش بهمنظور بررسی اثر انبارمانی دو ماه سیب رقم برابرن ساری انجام شد. نتایج تجزیه واریانس این بررسی نشان داد که صفات فیزیکی شامل وزن تره سفتی و حجم و چگالی میوه در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد. این درحالی است که برای صفات وزن خشک. طول و عرض و همچنین ضخامت میوه عدم معنیداری مشاهده شد . همچنین میتوان بیان کرد در این بررسی دو ماه تفاوتی بین ماه اول و دوم انبارمانی مشاهده نشد اما در میزان سفتی بافت میوه با افزایش ماه انبارمانی میزان سفتی بافت کاهش یافت.

مقدمه

سیب یکی از محصولات مهم باغبانی جهان محسوب میشود که دارای قابلیت انبارمانی مناسبی است. در میان ده کشور تولید کننده آذربایجان شرقی و تهران به ترتیب دارای بالاترین سطح زیر کشت و تولیدی در ایران می‌باشند.

عوامل مختلفی از قبیل آب و هواء تغذیه درختان مادری. کنترل آفات و بیماریها و شرایط اقلیمی در حفظ کیفیت سیب و کاهش ضایعات و انبارمانی آن. بسیار موّثر خواهد بود. با توجه به تحقیقات انجام شده طی چند سال اخیر در مورد ارقام سیب و شرایط بهینه انبارمانی این امکان ر فر اهم دموده است که کیفیت مات اد نات برای مدت طولانیتری حفظ شود. نتایج اکثر این تحققات کم از می‌دهد که شرایط اقلیمی. ژنوتیب. عملیات کاشت. داشت و برداشت و نیز زمان مناسب برداشت از اهمیت خاصی برخوردار است. علیرغم این گزارشهاء اطلاعاتی کمی در مورد اثر خواص فیزیکی و مکانیکی ژنوتیپهای یکسان میوهی سیب در پتانسیل آنبارمانی موجود میباشد.

گانایی و همکاران (۲۰۱۶) آزمایشی با هدف تاثیر تاربخ برداشت و تیمارهای پس از برداشت بر خواص فیزیکی سیب رقم رد دلیشز در طول ذخیره سازی, انجام دادند. نتایج ۱۰۰ روزه اين آزمایش اختلاف معنی داری در خواص فیزیکی از جمله طول میوه. قطر میوه و وزن میوه در تیمارهای مختلف مورد بررسی نشان داد. نتیجه گیری کلی این آزمایش نشان داد تاریخ مناسب برداشت و بلوغ سیب رد دلیشز در حفظ کیفیت کلی میوه بسیار مهم است.

تعییرات کیفیت میوه سیب رقم الا در مرحله رسیدگی و مدت انبارمانی توسط دامیاری و دستجردی ( ۲۳ با هدف اثر زمان برداشت در روند تغییرات خصوصیات کیفی و جشایی سیب رقم گالا در طی سه سال انجام شد. نتایج تحزیه و تحلیل‌ها نشان داد صفات مختلف سفتی بافت. کاهش وزن. مواد جامد محلول. اسید قابل تبتر. طعم و قابلیت بازار پسندی میوه بشدت تحت تاثیر زمان برداشت و مدت انبارداری قرار میگیرند.

یاوری و همکاران ( ۱۳۹۳) تأثیر مدت زمان انبارداری سردخانهای برخی خواص فیزیولوژی دو رقم سیب گلدن و رد دلیشز بررسی کردند. بر اساس نتایج» کمترین تغییرات بین اين دو رقم در ۴۵ روز پس از انبارداری است و عمده تغییرات بعد از آن اتفاق میافتد. با افزایش زمان انبارداری محتوای پروتیین. قندهای محلول. قندهای احیا کننده و ۳۱ عصاره میوه افزایش معنی دار ولی محتوای قندهای غیر احیا کننده. اسیدیته قابل عیارسنحی. مواد حامد محلول و هدایت الکتریکی عصاره کاهش معنی دار بافت و میتوان چنین نتیجه گیری کرد که طی انبارداری کیفیت میوه تغییر پیدا میکند.

فلاحی و همکاران (۱۳۹۱) خصوصیات فیزکی و ارزش تغذیهایی ارقام زرد و قرمز سیب لبنانی() Malus domestica Borkh. تولیدی لرستان را مورد بررسی قرار دادند و نتایج اين آزمايش نشان داد رقم قرمز. از نظر اندازه. خصوصیات کیفی. میزان فیبر و سایر موارد مورد آزمایش نسبت به رقم زرد بهتر بوده است.

با بررسی روند تغییرات صفات فیزیکی و زیست شیمیایی میوه ارقام تابستانه سیب .Malus domestic Borkh در سردخانه که توسط عشقی و همکاران ( ۱۳۹۰) انجام شد. مشخص شد پارامترهای کیفی میوه طی دوره نگهداری در سردخانه تقریبا مطابق با زمان برداشت. تغییر میکند و نیز میوهی رقم مشهد در پارامترهای مورد بررسی بهتر از سایر ارقام مورد آزمایش بوده است.

خواص فیزیکی ارقام مختلف سیب با یکدیگر متفاوتاند از این جهت در میزان پتانسیل انبارداری آن موثر خواهد بود. این تحقیق به منظور بررسی تأثیر دو ماه انبارمانی در سردخانه بر خواص فیزیکی سیب رقم برابرن ساری طرح ریزی شده است.

مواد و روشها

آزمايش حاضر در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد . میوهها در زمان بلوغ تجاری (با توجه به شاخص تعداد روز پس از تمام گل. ۱۳ روز) از باع شناستامهدار شهر ساری به صورت مستقیم برداشت شدند. داخل جعبه‌های پلاستیکی رایج میوه بسته یندی شدند. به این صورت که قسمت کف و دیوارههای جعبه با استفاده از کاغذ کالک پوشانده شد و تعداد ۵۰ عدد میوه داخل جعبه قرار گرفت. ۲۰ عدد از رقم سیب فوجی دماوند برای آزمایشهای اولیه به آزمایشگاه منتقل شد و و در نهایت سطح بالایی باقی میوه ها با پوشال و کاعذ کالک پوشانده و در جعبهها بسته شد. به سردخانه واقع در شهرک صنعتی کرد کوی در شرایط دمایی سه تا هار درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۵ درصد به مدت دو ماه نگهداری شد. جعبههای مورد استفاده مستطیلی و دارای ابعاد ۲۰۲۵-۴۰ سانتیمتر و در تمام وجوه دارای خلل و فرج بودند .این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل پنج عدد سیب بود. ماهی یکبار خواص فیزیکی شامل وزنتر وزن خشک. طول. عرض. ضخامت. سفتی. حجم و چگالی میوهها اندازه گیری شد. در نهایت با توجه به اطلاعات بدست آمده بوسیله نرم افزار ۵۵۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقایسه میانگین دادههای آزمایشی با آزمون LCD در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.

سیب های برداشت شده سیستم های بیولوژیکی زنده با متابولیسمی فعال هستند که دیر یا زود خراب و پوسیده
میشوند. بنابراین یافتن روشهای مناسب نگهداری و انبار مانی جهت حفظ کیفیت میوه . سهم بسزایی در مصرف
ان دارد. سیب هایی که ژنوتبیهای متفاوتی دارند. پتانسیل انبارمانی انها نیز متفاوت است که میتواند ناشی از تاثیر ژنوتیپ و محیط بر آنها باشد.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفات وزن تر سفتی و حجم و چگالی میوه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. این در حالی است که برای صفات وزن خشک. طول و عرض میوه و همچنین ضخامت میوه عدم معنی داری مشاهده شد(جدول ۱).

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که چگالی و سفتی میوه تحت تاثیر نگهداری در سردخانه اختلاف معنی داری با نمونه شاهد داشت. همجنین از نظر صفت وزن تر میوه اختلافی طی دو ماه انبارمانی مشاهده نشد اما این در حالی است که وزن تر میوه تازه چین با انبارمانی اختلاف داشت. وزن تر سفتی و چگالی در نمونه شاهد (تازه چین) نسبت به انبارمانی یک و دو ماه میزان بیشتری بود (جدول ۲).

پور آذرنگ (۱۳۷۱) گزارش داد که سفتی میوه سیب رقم گلشاهی نسبت به ارقام رد دلیشن گلدن دلیشز و عباسی در منطقه خراسان بیشتر است. سفتی بافت میوه بطور ژنتیکی کنترل شده و بسته به نوع رقم متفاوت است. خصوصیت سفتی بات به مقدار زیادی تحت تاثیر فاکتورهای قبل و بعد از برداشت میوه قرار میگیرد. از عوامل موّثر بر سفتی بافت میوه میتوان به فاکتورهای آب و هوایی. ژنتیکی مثل نوع رقم. پایه برداشت در زمان بلوغ و میزان کلسیم بافت میوه اشاره کرد نرم شدن میوه در طول دوره انبار مانی میتواند وابسته به میزان کلسیم باند شده به کل ظرفیت دیواره سلولی در باند کردن کلسیم باشد. کاهش سفتی بافت میوه در اثر انبار مانی تغییرات فیزیولوژیک در دیواره سلولها و کاهش خاصیت تراوائی آنها و افزایش از دست دادن آب دانست . همانطور که نتایج تجزیه واریانس نشان داد میوه تازهچین بیشترین سفتی و با نگهداری در سردخانه از سفتی بافت میوه کاسته شد به گونه ایی که میزان سفتی با مدت زمان انبارداری اختلاف معنیداری در سطح احتمال یک درصد نشان داد.

از دست دادن رطوبت اصلی ترین علت کاهش وزن میوه طی انبار مانی است که اگر باعث چرو کیدگی و کاهش بازار پسندی میوه گردد. باعث ابحاد خسارتهای اقتصادی میشود. از دیگر دلایل افت وزن تنعس میوه و سوحتن مواد آلی از جمله قندها است. در این بررسی درصد افت وزن با توجه به زمان انبار مانی در انبارمانی دو ماه نسبت به انبارمانی یک ماه اختلافی مشاهده نشد اما نسبت به نمونه شاهد (تازه چین) اختلاف معنیداری در سطح احتمال یک در صد مشاهده شد.

بررسی-روند-تغیرات-برخی-خصوصیات-فیزیکی-سیب-رقم-برابرن-ساری-در-سردخانه-صنایع برودتی حقیقی
بررسی-روند-تغیرات-برخی-خصوصیات-فیزیکی-سیب-رقم-برابرن-ساری-در-سردخانه-صنایع برودتی حقیقی

نتيجه گیری کلی

یکی از محصولات مهم کشاورزی ایران سیب درختی است و از آنجا که سیب یکی از مهم ترین محصولات باغی قابل نگهداری در سردخانه بوده و از .از تولید بسیار بالایی در کشور برخوردار است باید در خفظ کیفیت آن در طول نگهداری در سردخانه دقت شود اطلاعات به دست آمده از انبارمانی و بررسی دو ماه میوه ی سیب رقم برابرن ساری نشان داد که این این میوه ‍پتانسیل انبارمانی خوبی دارد نتایج نشان داد که وزن تر سفتی حجم وچگالی میوه های بررسی شده طی نگهداری در سرد خانه نسبت به نمونه شاهد(تازه چین)تغیر می کند و روندی نزولی دارد همچین می توان بیان کرد بین ماه اول و د.م انبار مانی تفاوت معنی داری مشاهده نشد اما در میزان سفتی بافت میوه با افزایش ماه انبار مانی رابطه مستقیم نشان داد.

منابع

بررسی-روند-تغیرات-برخی-خصوصیات-فیزیکی-سیب-رقم-برابرن-ساری-در-سردخانه-صنایع برودتی حقیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید