بررسی اثر اسانس مرزه و زیره سیاه بر کنترل قارچ Aspergilus parasiticus بر روی گلابی در شرایط سردخانه-صنایع برودتی برادران حقیقی

بررسی اثر اسانس مرزه و زیره سیاه بر کنترل قارچ Aspergilus parasiticus بر روی گلابی در شرایط سردخانه ( بخش ۲ )

تایج

با توجه به نتایج بدست آمده اسانس ها به طور چشمگیری کپک را کنترل نمودند. بیشترین کنترل در تیمار اسانس مرزه با غلطت ۲۰۰ آمیگروگزم بر لیتر معاهده شداقتلاف بین غلظت های ۱۰۰ و ۲۰۰میگرولیتر بر لیعر در سظع احتمال ۰/۰۵ معنی دار بود همه میوه ها در تیمار شاهد تلقیح شده با قارچ ۱۰۰% دچار آلودگی شده و از بین رفتند و میوه های تیمار شاهد تلقیح نشده با قارچ ۸۸/۰۲% دچار آلودگی شدند که با اسپری اسانس مرزه با غلظت ۱۰۰ میکرولیتربر لیتر به یکباره آلودگی از ۸۹/۵‏ به ۱۷/۷ کاهش یافت که این امر نشان دهنده اثر قوق اسا نس است. میزان آلودگی در تیمار اسانس زیره سیاه نیز ۱۰۰ میکرولیتر از اسانس زیره سیاه آلودگی به ۲۰/۸% کاهش داشته است.
تجزیه واریانس داده ها نشان داد که در بین سطوح ۱۰۰ و ۲۰۰میکرولیتر غلظت ۲۰۰میکرولیتر بر لیتر اثر بیشتری داشت که این اختلاف در سطح احتمال ۰/۰۱ معنی دار بود. اختلاف بین اسانس مرزه و زیره سیاه معنی دار نبود(جدول ۱). با توجه به مقایسه میانگینی که توسط آزمون دانکن در سطح احتمال ۰/۰۵ صورت گرفت مشخص شد که تیمار شاهد و ۱۰۰ و ۲۰۰میکرولیتر بر لیتر از هریک از اسانس ها به یکدیگر اخلاف معنی داری دارند(جدول ۲).

بررسی اثر اسانس مرزه و زیره سیاه بر کنترل قارچ Aspergilus parasiticus بر روی گلابی در شرایط سردخانه-صنایع برودتی برادران حقیقی
بررسی اثر اسانس مرزه و زیره سیاه بر کنترل قارچ Aspergilus parasiticus بر روی گلابی در شرایط سردخانه-صنایع برودتی برادران حقیقی

بحث

اختلاف بین تیمار شاهد و تیمار ۱۰۰میکرولیتر از هریک از اسانس ها بسیار چشمگیر بود که این اختلاف در بین تیمار ۱۰۰ و ۲۰۰میکرولیتر بر لیتر کمتر بود(شکل۱). بیشترین ترکیب موجود در مرزه carvacrol و در زیره سیاه cuminaldehyde است که این خاصیت ضد میکروبی به دلیل وجود اين ترکیبات در اسانس این گیاهان است(اردلانی و همکاران ۱۳۹۰)ترکیبات فنلی از ترکیبات موثر در کاهش آلودگی قارچی و میکروبی هسنند که یکی از موثر ترین این ترکیبات carvacrol است[۶,۷]. از نتایج بدست آمده می توان استنباط نمود که ترکیبات فنلی موجود در اسانس گیاهان اثرات خوبی بر روی کنترل قارچ های زیان بار در سردخانه داشته و می تواند در مقایسه با ترکیبات
شیمیایی دیگر که به منظور کنترل این قارچ استفاده می شوند برتری داشته باشند. لذا با توجه به نتایج بدست آمده بهترین غلظت مورد استفاده غلظت ۲۰۰میکرولیتربر لیتر از اسانس مرزه است.این امر نیازمند تحقیقات گسترده تری در زمینه نحوه ی استفاده و میزان اثرگذاری بر روی طعم و خصوصیات ظاهری میوه ها می باشد. از سوی دیگر با استفاده از این روش می توان از بروز خطراتی زیست محیطی که ممکن است به دلیل استفاده از مواد شیمیایی بوجود آید جلوگیری نمود. اگرچه تهیه فرمولاسیون مناسب و مطمئن و نیز حذف رایحه ناشی از اسانس به تحقیقات بیشتری نیاز است.

بررسی اثر اسانس مرزه و زیره سیاه بر کنترل قارچ Aspergilus parasiticus بر روی گلابی در شرایط سردخانه-صنایع برودتی برادران حقیقی

نتیجه گیری

با استناد بر نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که اسانس ها می توانند به صورت چشمگیری از رشد قارچ ها و عوامل مخرب بر روی میوه ها در شرایط نگهداری سردخانه جلوگیری کنند. از سوی دیگر به دلیل کم خطر بودن اسانس های گیاهی می توان به عنوان جایگزین سموم شیمیایی و قارج کش های صنعتی از آنها استفاده کرد. مرزه و زیره سیاه نیز از دسته گیاهان اسانس دار هسننند که می توان جهت جلوگیری از رشد قارچ به خصوص قارچ A.parasiticus در سردخانه از آنها استفاده نمود.

منابع

۱- اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی.۱۳۷۷.بررسی ضایعات محصولات باغی و زراعی کشور معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی اداره کل امار و اطلاعات. وزارت جهاد کشاورزی» تهران۲- اردلانی ح ر. قاسمی ص. مرادی پ. ۱۳۹۰. بررسی اثر اسانس S.laxiflora و B.persicum بر روی کنترل کیک خاکستری پیاز. . ششمین همایش ایده های و د رکشاورزی, دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان۳- حیدری ح.۰ ۱ اصف. ٩۱۳۵.صنایع‏ تولید آفت کش های غیر شیمیایی.گزارش علمی و ففنی وزارت صنایع و معادن, انتشارات دانشگاه تهران bo۴- قاسمی ص. اردلانی ح ره حکیمی. ل. ۱۳۹۰.بررسی اثر اسانس مرزه و زیره سیاه بر روی حشره کامل شپشه آرد Tribolium confisum ششمین
همایش ایده های نو د رکشاورزی» دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان ۵- مسکوکی, ع م. مرتضوی س, ع. ۱۳۸۳. تاثیر اسانس ها ی آویشن و زنیان در کنترل رشد قارچ Aspergillus parasiticus روی گلابی در سردخانه. علوم و فنو نکشاورزی و منابع طبیعی؛ سال هشتم, شماره دوم ۲۱۴-۲۰۷

۶ -Antonov, A., A. Stewart and M. Walter. 1998. Inhibition of conidium germination and mycelial growth of Botrytis cinerea by natural products. Newzealand. Hort. Food research Center, Counterbury 7 -Bullerman, L. B., Y. Lieu and A. Sally. 1977. Inhibition of growth and aflatoxin production A.parasiticus by cinnamon and clove oils aldehyde and eugonol J.Food Sci,42:1107-1109

۸ -Khatune, N.A., Islam, M.E., Rahman, M.A.A., Baki,M.A., Sadik, G. and Haque, M.E., 2002. Pesticidal activity of a novel coumestan derivative isolated 9 -Muftah. A., B.Liyod. 1982. Camparative antimyocotical effects of selected herbs, spices, plant components and commercial antifungal agents. J.Food. Prot. 45:1298-1301 10 -Svoboda KP,RKM Hay,1990,Growing summer savory(satureja hortensis) in Scotland,quantitative and qualitive analysis of the volatile oil and factors influencing oil production. J.Sci.Food Agric.52:193_202


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *