استفاده از هیت پمپهای زمین گرمایی برای تامین برودت سردخانه (بخش۲)

ار محصولات گرم ورودی به سردخانه

هنگامی که یک محصول با دمایی بیشتر از دمای سرد وارد سردخانه میشود، باید مقداری حرارت از دست بدهد تا از دمای اولیه خود به دمای نهایی سردخانه برسد. این میزان حرارت به عنوان بار حرارتی محصول مورد نظر شناخته میشود و میزان آن به دمای سردخانه، جرم، گرمای ویژه و دمای ورود محصول بستگی دارد. بنابراین :

پنجمین-همایش-سراسری-محیط-زیست-صنایع برودتی حقیقی

در عمل هر محصولی به مدت زمانی نیاز دارد تا از دمای اولیه ورودی خود به دمای نهایی در سردخانه برسد بنابراین برای محاسبه بار حرارتی محصول بر حسب وات می توان رابطه ۶ را نوشت:

پنجمین-همایش-سراسری-محیط-زیست-صنایع برودتی حقیقی

نکته ای که باید در مورد میوهها و سبزیجات به آن توجه کرد بار حرارتی دیگری است که ناشی از تنفس آن ا و هباشد. میوهها می سبزیجات پس از چیده شدن همچنان تغییر میکنند. این تغییرات به دلیل تنفس رخ میدهد که طی آن اکسیژن هوا با هیدرات ای ه کربن محصول ترکیب شده و باعث آزاد شدن کربن دی اکسید و حرارت میشود. میزان حرارت تنفسی یک محصول )میوه و سبزی. به صورت (۷رابطه) محاسبه می شود.

پنجمین-همایش-سراسری-محیط-زیست-صنایع برودتی حقیقی

بارهای متفرقه

بارهای متفرقه اغلب بر اثر حرارتهای بهوسیله المپها، موتورهای الکتریکی و افراد حاضر در داخل فضای سردخانه هستند. حرارت حاصل از المپها از تقسیم حاصل ضرب توان المپ در ساعت کارکرد روزانه بر ۲۳ ساعت به دست میآید. با توجه به ها این که المپ تنها در زمان حضور افراد روشن هستند، میتوان کنترل کلید روشن و خاموش کردن آنها را به در وصل کرد، بهگونه ای که در زمان خروج افراد و قفل شدن در به طور اتوماتیک خاموش شوند.

حرارت ناشی از موتورهای الکتریکی نظیر موتورفن، رطوبت زن،لیفتراک و…در رابطه ۸ داده شده است.

پنجمین-همایش-سراسری-محیط-زیست-صنایع برودتی حقیقی

برای محاسبه بار افراد، نخست باید حرارت معادل هر نفر در سردخانه تعیین شود. به طور قطعی میزان این حرارت به علت اختالف دمای بیشتر با سطح بدن فرد، با سردتر بودن درجه حرارت فضای داخل سردخانه افزایش مییابد. جدول شماره )۱۲ میزان حرارت ( معادل هر نفر را برای چند دمای مختلف سردخانه مشخص کرده است

پنجمین-همایش-سراسری-محیط-زیست-صنایع برودتی حقیقی

قاعده سرانگشتی

قاعده سر انگشتی در علوم مختلف جایگاه ویژه ای دارد و بعنوان روشی تقریبی و مبتنی بر استدالهای منطقی توسط کارشناسان علوم مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرد. بعنوان مثال در خصوص پشتیبانی طراحی محصول، سه فاز ریزیبرنامه اولیه، برنامه ریزی- سرانگشتی و برنامه ریزی فرایندی تفضیلی را در نظر میگیرند. دو مرحله اول بر اساس اطالعات ناکامل محصول صورت میگیرد و به همین دلیل بعنوان برنامهریزی فرآیند سرانگشتی نامیده می شود. هدف از بررسی برنامه ای سرانگشتی، بررسی امکان پذیری ساخت محصول در همان مراحل طراحی و نزدیک کردن مرحله ساخت به مرحله طراحی میباشد. در کاربرد دیگری، سازمانهای پروژه محور در هنگام شرکت در مناقصات جهت برآورد احجام کاری و برآورد قیمت پیشنهادی از روش سرانگشتی استفاده می نمایند.

سردخانه
ساخت سردخانه
سردخانه مشهد
سردخانه بندرعباس
سردخانه کرمان
تونل انجماد
تونل انجماد IQF
آیس بانک
چیلر

مقایسه پمپ های زمینی گرمایی با چیلرهای جذبی و تراکمی به روش سرانگشتی

با توجه به اینکه سهم کشور ما از نزوالت آسمانی کم است مبحث مدیریت منابع آبی بسیار مهم میگردد. در چیلرهای تراکمی برای افزایش راندمان سیستم از برج خنککن استفاده میگردد که در این برجها آب بهصورت بخار خارج میشود. برای تأمین آب هدررفته باید در این سیستم بهصورت پیوسته آب اضافه شود. نمودار زیر هزینه کلی دو فنآوری زمینگرمایی و چیلر تراکمی که حاصل جمع هزینه اولیه و هزینه جاری میشود نشان می دهد.

پنجمین-همایش-سراسری-محیط-زیست-صنایع برودتی حقیقی

طبق نمودار آنالیز قیمت تمامشده این دو تکنولوژی نشان میدهد که با وجود پایی ن بودن قیمت اولیه چیلر تراکمی نسبت به زمین رمایی گ به مصرفی انرژی هزینه دلیل و هزینه نگهداری باالتر، صرف نظر از نسبت همواره بهره نرخ به سیستم زمین گرمایی در ۶ دوره یط هزینه سال کل دارد بیشتری (البته باید توجه داشت که عمری سیستم زمین گرمایی بیشتر از ۳۵ سال و چیلر کمتر از ۳۵ سال می باشد و در مقام مقایسه هر دو فرض شده ۳۵ سال عمر خواهند نمود)

نتیجه گیری

در حال حاضر نیاز گرمایش و سرمایش در ساختمانها عمدتاً از طریق سوختن سوختهای فسیلی و همراه با تولید دی بن اکسید کر گرددیفراوان تأمین م از طرف دیگر مباحثی چون امنیت انرژی، کاهش آالیندههای زیستمحیطی و گازهای گلخانهای موجب شده سیستمهای پمپ حرارتی پیشنهادی مناسب برای تامین نیاز گرمایشی و سرمایشی ساختمان باشد. علاوه بر این باید مزایای اصلی پمپ زمین گرمایی که عبارتند از:

کار کردن بدون آلودگی صوتی

عمر باال

عدم آزادسازی گازهای ی بهاگلخانه صورت مستقیم در گرمایش

نیاز نداشتن به انرژیهای فسیلی برای گرمایش

امنیت بالا(از جهت تامین و از جهت نگهداری سوخت)

مستقل بودن از اتفاقات جوی

قابلیت تولید پراکنده برودت و حرارت در بخش های

در نظر گرفت. با توجه به نتایج مقاله حاضر می توان نتیجه گرفت که سیستم های زمین گرمایی با آنکه نیاز به سرمایه گذاری اولیه زیادتری نسبت به سیستم های تبرید معمول دارند ولی بعد از گذشت یک دوره کوتاه از لحاظ بازگشت سرمایه با سیستم های تبرید معمول برابری کرده و بعد از آن به سوددهی اقتصادی نیز می رسند با در نظر داشتن این موضوع و همچنین مزایای اشاره شده در باال به این جمعبندی می توان رسید که سیستم زمین گرمایی جایگزین مناسبی برای سیستم های تبرید معمول می باشد و از این تکنولوژی حتی می توان در سایر مصارف بغیر از سردخانه ها نیز استفاده نمود.

مراجع

پنجمین-همایش-سراسری-محیط-زیست-صنایع برودتی حقیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonجهت اطلاع از قیمت کلیک کنید