سردخانه 200 تنی بندرعباس

  • سردخانه 200 تنی بندرعباس5
  • سردخانه 200 تنی بندرعباس4
  • سردخانه 200 تنی بندرعباس3
  • سردخانه 200 تنی بندرعباس2
  • سردخانه 200 تنی بندرعباس1

ساخت سردخانه بالا صفر ترکمنستان

  • ساخت سردخانه بالا صفر ترکمنستان1

تونل انجماد iqf انزلی

سردخانه 1500 تن بندرعباس

پیش سردکن کشتارگاه شهرداری بیرجند

پیش سردکن کشتارگاه شهرداری فردوس

سردخانه 1000 تن شیراز

سردخانه زیر صفر 300 تن کیش

سردخانه بالاصفر گناباد

اجرا آشپزخانه صنعتی مشهد

سردخانه زیر صفر 100 تن مشهد

نمایشگاه ifood مشهد

سردخانه 500 تن نیشابور

سردخانه 1000 تن یاسوج

سردخانه و تونل انجماد یاسوج