تونل انجماد | سردخانه

شرایط نگهداری برخی از مواد غذایی - سردخانه / برودت

شرایط نگهداری برخی از مواد غذایی

محصول دما نگهداري

(˚C)

رطوبت نسبي درصد مدت تقريبي نگهداري آب موجود درصد بالاترين نقطه انجماد (˚C) حرارت مخصوص بالاي انجماد(˚C) حرارت مخصوص پايين انجماد(˚C) حرارت نهائي(˚C)
ليمو ترش ۰ یا ۱۰تا ۱۴ ۸۵ تا ۹۰ ۱ تا ۶ ماه ۸۹ ۱/۴- ۳/۸۱۸ ۱/۹۵۵ ۹۶/۸۶
ليمو ترش سبز ۹ تا ۱۰ ۸۵ تا۹۰ ۶ تا ۸ هفته ۸۶ ۱/۶- ۳/۷۱۸ ۱/۹۱۸ ۸۶/۸۵
موز —— ۸۵ تا ۹۰ —— ۷۵ ۰/۸- ۳/۳۴۹ ۱/۷۷۹ ۵۰/۱۶
ميوه هاي منجمد ۲۳- تا ۱۸- ۹۰ تا ۹۵ ۶ تا ۱۲ ماه —— —— —— —— ——
نارنگي ۰تا ۳ ۸۵ تا ۹۰ ۲ تا ۴ هفته ۸۷ ۱/۱- ۳/۷۵۱ ۱/۹۳۰ ۹۰/۱۹
هندوانه ۴ تا ۱۰ ۸۰ تا ۹۰ ۲ تا ۳ هفته ۹۳ ۰/۴- ۳/۶۵۲ ۲/۰۰۰۵ ۱۰/۲۰
سگ ماهي ۰ تا ۲ ۸۰ تا ۹۰ ۱۰ روز ۶۱ ۲/۲- ۲/۸۸۰ ۱/۶۰۴ —–
شير ماهي ۰ تا ۱ ۹۵ تا ۱۰۰ ۶ تا ۸ روز ۶۵ ۳/۲- ۳/۰۱۴ ۱/۶۵۴ ۱۶/۸۱
ماهي آزاد اقيانوس ۱- تا ۱ ۹۵ تا ۱۰۰ ۱۸ روز ۶۴ ۲/۲- ۲/۹۸۱ ۱/۶۴۱ ۱۳/۴۷
ماهي تن ۰ تا ۲ ۹۵ تا ۱۰۰ ۱۴ روز ۷۰ ۲/۲- ۳/۱۸۲ ۱/۷۱۷ ۳۳/۴۹
ماهي منجمد ۲۹- تا ۱۸- ۹۰ تا ۹۵ ۳ تا ۸ ماه —— —— —— —— ——
ميگو ۱- تا ۱ ۹۵ تا ۱۰۰ ۱۲تا ۱۴ روز ۷۶ ۲/۲- ۳/۳۸۳ ۱/۷۶۲ ۵۳/۵۰
ماهي صدف منجمد ۲۹- تا ۱۸- ۹۰ تا ۹۵ ۳ تا ۸ ماه —— —— —— —— ——
مرغابي صفر ۸۵ ۱ هفته ۶۹ ۲/۸- ۳/۱۴۸ ۱/۷۰۴ ۲۰/۱۵
ماكيان منجمد ۲۳- تا ۱۸- ۹۰ تا ۹۵ ۸ تا ۲۱ ماه —— —— —— —— ——
پنير چدار،نگهداري طولاني ۱- تا ۱ ۶۵ تا ۷۰ ۱۸ ماه ۳۷ ۱۳/۳- ۲/۰۷۷ ۱/۳۰۲ ۲۳/۴۱

محصول دما نگهداري (˚C) رطوبت نسبي درصد مدت تقريبي نگهداري آب موجود درصد بالاترين نقطه انجماد (˚C) حرارت مخصوص بالاي انجماد(˚C) حرارت مخصوص پايين انجماد(˚C) حرارت نهائي(˚C)
پنير چدار نگهداري كوتاه ۴/۴ ۶۵ تا ۷۰ ۶ماه ۳۷ ۱۳/۳- ۲/۰۷۷ ۱/۳۰۲ ۲۳/۴۱
پودر آب پنير ۲۱ پايين ۱۲ ماه ۵ —– ۱/۰۰۵ ۰/۹۰۰ ۱۶/۶۸
هويج فرنگي صفر ۹۸ تا ۱۰۰ ۵ تا ۹ ماه ۸۸ ۱/۴- ۳/۷۸۵ ۱/۹۴۳ ۵۲/۲۹۳
يار الماسي صفر ۹۰ تا ۹۵ ۵ ماه ۸۰ ۲/۵- ۳/۵۱۷ ۱/۸۴۲ ۸۴/۲۶۶
آلبالو ۱- تا ۰ ۹۰ تا ۹۵ ۳تا ۷روز ۸۴ ۱/۷- ۳/۶۵۱ ۱/۸۹۲ ۱۸/۲۸۰
آلو قطره طلا ۰/۵- تا ۰ ۹۰ ۲ تا ۴ هفته ۸۲ ۰/۹- ۳/۵۴۸ ۱/۸۶۷ ۵۱/۲۷۳
آلوي تازه ۱- تا ۰ ۹۰ تا ۹۵ ۲ تا ۴ هفته ۸۶ ۰/۸- ۳/۷۱۸ ۱/۹۱۸ ۸۵/۲۸۶
آلوي خشك ۰ تا ۵ ۵۵ تا ۶۰ ۵ تا ۸ ماه ۲۸ —– ۱/۷۷۵ ۱/۱۸۹ —–
انار صفر ۹۰ ۲ تا ۴ هفته ۸۲ ۳/۰- ۳/۵۸۴ ۱/۸۷۶ ۵۱/۲۷۳
انجير خشك ۰ تا ۴ ۵۰ تا ۶۰ ۹ تا ۱۲ ماه ۲۳ —– ۱/۶۰۸ ۱/۱۲۶ ۷۲/۷۶
انگور اروپايي ۱- ۹۰ تا ۹۵ ۳ تا ۶ ماه ۸۲ ۲/۱- ۳/۵۸۴ ۱/۸۶۷ ۵۱/۲۷۳
انگور آمريكايي ۱- تا ۰ ۸۵ تا ۹۰ ۲ تا ۸ هفته ۸۲ ۱/۶- ۳/۵۸۴ ۱/۸۶۷ ۵۱/۲۷۳
برگه هلو ۰ تا ۵ ۵۵ ت ۶۰ ۵ تا ۸ ماه ۲۵ —– ۱/۶۷۵ ۱/۱۵۱ —–
به ۱- تا ۰ ۹۰ ۲ تا ۳ ماه ۸۵ ۲/۰- ۳/۶۸۴ ۱/۹۰۵ ۵۲/۲۸۳
پرتقال ۰ تا ۹ ۸۵ تا ۹۰ ۳ تا ۱۲ هفته ۸۷ ۰/۸- ۳/۷۵۱ ۱/۹۳۰ ۱۹/۲۹۰
توت فرنگي ۰/۵- تا ۰ ۹۰ تا ۹۵ ۵ تا ۷ روز ۹۰ ۰/۸- ۳/۸۵۲ ۱/۹۶۷

 

 

محصول دما نگهداري (˚C) رطوبت نسبي درصد مدت تقريبي نگهداري آب موجود درصد بالاترين نقطه انجماد (˚C) حرارت مخصوص بالاي انجماد(˚C) حرارت مخصوص پايين انجماد(˚C) حرارت نهائي(˚C)
گوشت گاو تازه،متوسط ۰ تا ۱ ۸۸ تا ۹۲ ۱ تا ۶ هفته ۶۲ تا ۷۷ ۲/۲- تا ۱/۱- ۲/۹۱۴ تا ۲/۴۲۶ ۱/۶۱۶ تا ۱/۸۰۴ —-
لاشه گاو مرغوب ۶۰%چربي ۰ تا ۴ ۸۵ تا ۹۰ ۱ تا ۳هفته ۴۹ ۱/۷- ۲/۴۷۸ ۱/۴۵۳ —-
لاشه گاو درجه يك ۵۴% چربي ۰ تا ۱ ۸۵ ۱ تا ۳ هفته ۴۵ ۲/۲- ۲/۳۵۴ ۱/۴۰۳ —-
فيله و راسته(مرغوب) ۰ تا ۱ ۸۵ ۱ تا ۳ هفته ۵۶ —- ۲/۷۱۳ ۱/۵۴۱ —-
ران مرغوب ۰ تا ۱ ۸۵ ۱ تا ۳هفته ۶۷ —- ۳/۰۸۱ ۱/۹۷۹ —-
جگر سياه ۰ تا ۱ ۹۰ ۱ تا ۵ روز ۷۰ ۱/۷- ۳/۱۸۲ ۱/۷۱۷ —-
گوشت گوساله بدون چربي ۰ تا ۱ ۹۰ ۱ تا ۷ روز ۶۶ —- ۳/۰۴۸ ۱/۶۹۶ —-
گوشت گاو منجمد ۲۳- تا ۱۸- ۹۰ تا ۹۵ ۹ تا ۱۲ ماه —- —- —- —- —-
گوشت تازه متوسط(بره) ۰ تا ۱ ۸۵ تا ۹۰ ۵ تا ۱۲ روز ۶۰ تا ۷۰ ۲/۲- تا ۷/۱- ۲/۸۴۷تا ۲/۱۸۲ ۱/۵۹۱ تا ۱/۷۱۷ —-
گوشت مرغوب بدون چربي صفر ۸۵ ۵ تا ۱۲ روز ۶۱ ۱/۹- ۲/۸۸۰ ۱/۶۰۴ —-
ران مرغوب بدون چربي صفر ۸۵ ۵ تا ۱۲ روز ۶۵ —- ۳/۰۱۴ ۱/۶۵۴ —-
گوشت منجمد ۲۳- تا ۱۸- ۹۰ تا ۹۵ ۸ تا ۱۰ ماه —- —- —- —- —-
ماكيان تازه متوسط صفر ۸۵ تا ۹۰ ۱ هفته ۷۴ ۲/۸- ۳/۳۱۶ ۱/۷۶۷

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *